ประเด็นร้อน

Posted by | November 13, 2020
สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นการชุมนุมของนักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป

ทัศนะเกี่ยวกับประเด็นการชุมนุมจากศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับประเด็นการชุมนุมของนักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป รับชมฉบับเต็มได้ที่ : https://web.facebook.com/CYDEDUCHULA/videos/2809427825954616  

Continue Reading
Posted by | August 5, 2020
ทัศนะจาก ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ ต่อกรณีคุณครูตัดผมนักเรียน

ทัศนะจาก ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ ต่อกรณีคุณครูตัดผมนักเรียน เนื่องจากเห็นว่าผิดกฏของโรงเรียน จนไปสู่ประเด็นร้อนในโลกโซเชียล . "ระเบียบอันนี้ออกมาก้าวหน้าไปอีกขั้น เพราะให้สิทธิของเด็กในเรื่องของการไว้ผมมากขึ้น แต่ยังมีความคลุมเครือ เพราะมีการกระจายอำนาจให้ผู้บริหารตีความกฎระเบียบตาม “ดุลยพินิจ” เมื่อระเบียบมาแบบนี้ทำให้เกิดปัญหาตามมามากมาย และเกิดข้อถกเถียงโต้แย้ง เพราะชุดความคิดของเด็กและผู้บริหารแตกต่างกันมาก . เด็กจะมองเรื่องสิทธิ เสรีภาพ และสิทธิเด็ก การออกนอกกรอบเป็นบรรทัดฐาน แต่ทางตรงข้ามผู้บริหารมองเป็นเรื่องของระเบียบวินัย ทรงผมมาตรฐาน เด็กชายก็ต้องผมเกรียนขาวสามด้าน เด็กผู้หญิงก็ต้องยาวไม่เกินติ่งหู เป็นภาพจำของนักเรียนไทยเชิงอนุรักษ์นิยม ทรงผมเป็นสัญลักษณ์ของความล้าหลังและเหลื่อมล้ำ . ปัญหาที่เกิดคือ โรงเรียนหลายแห่งก็จะเกิดสถานการณ์เผชิญหน้าระหว่างเด็กและครู มีการละเมิด...

Continue Reading
Posted by | August 5, 2020
ผลสำรวจความพร้อมในการเรียนออนไลน์ของเด็กและเยาวชนในช่วงสถานการณ์ COVID-19

ผลสำรวจความพร้อมในการเรียนออนไลน์ของเด็กและเยาวชนในช่วงสถานการณ์ COVID-19 จากทั้งหมด 1,428 คน ในช่วงระหว่างวันที่ 28 เมษายน ถึง 25 พฤษภาคม 2563 . พบว่า เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่มีอุปกรณ์เพียงพอสำหรับเรียนออนไลน์ และสามารถเข้าถึงโดยใช้โทรศัพท์มือถือเป็นส่วนใหญ่ แต่อย่างไรก็ดี เด็กๆ ให้ข้อมูลว่า ยังไม่ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบโทรทัศน์การศึกษาทางไกล (DLTV) . ฟังเสียงสะท้อนของเด็กๆ ได้จากอินโฟกราฟิกชุดนี้

Continue Reading
Posted by | May 31, 2020
แบบสำรวจการรับรู้สถานการณ์ COVID-19 กับสุขภาวะของเยาวชน

ณ เวลานี้ไม่มีอะไรพีคไปกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 . หันซ้ายหันขวาผู้คนต่างก็ระแวงว่าตัวเองจะติด COVID-19 รึเปล่า? คนรอบตัวจะติดรึเปล่า? …. . . เรามาดูกันดีกว่าว่าเด็ก เยาวชน และบุคคลทั่วไป มีความวิตกกังวลในเรื่องใดบ้าง จิตตกกันไปถึงระดับไหน ติดตามช่องทางการนำเสนอข้อมูลการแพร่ระบาดกันอย่างไร และมั่นใจมากแค่ไหนกับการจัดการของรัฐบาล???? . . ข้อมูลการสำรวจทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 12-16 มีนาคม 2563 จำนวนผู้ตอบ 371 คน   #COVID19 #CYD #HotIssuexCYD

Continue Reading
Posted by | March 18, 2020
“Bully การเก็บกดต่อสู้” ทัศนะจาก ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ

"Bully การเก็บกดต่อสู้" ทัศนะจาก ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ เกี่ยวกับประเด็นข่าวเด็กถูกกลั่นแกล้งในโรงเรียน . จากสถานการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชนในประเทศ พบว่า ประเด็นปัญหาเรื่อง bully เป็นอันดับ 1 มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความสัมพันธ์ในครอบครัว เด็กเปราะบางไม่สามารถรับผลกระทบจากการถูกกระทำได้ ขาดทักษะชีวิต ขาดความมั่นคงทางจิตใจ ขาดการพูดคุยกันในครอบครัว ครูในโรงเรียนดูแลไม่ทั่วถึง ที่พึ่งพิงทางใจไม่มี ทำให้เด็กสู้ปะทะกับเรื่องเหล่านี้ไม่ไหว . แม้การกลั่นแกล้ง (bully) มีมานานแล้ว แต่ปัจจุบันมีแนวโน้มมีความรุนแรงมากขึ้น เพราะมีเรื่องของเทคโนโลยีมาทำให้กระจายไปอย่างรวดเร็วมากขึ้น รวมทั้งปรากฎอยู่ใน Social...

Continue Reading
Posted by | March 18, 2020
วันรัฐธรรมนูญและวันสิทธิมนุษยชนสากล 2562

รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศที่ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในประเทศ เนื่องในวันรัฐธรรมนูญและวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม 2562 ปีนี้ CYD จะพาทุกคนมารู้จักกับกฎหมายสำคัญของไทยที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะสิทธิขั้นพื้นฐานด้านการมีส่วนร่วม "สิทธิในการมีส่วนร่วม" (Right of Participation) คือ สิทธิที่เด็ก ๆ สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี หรือเข้ามามีบทบาทในเรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะกับเรื่องที่ส่งผลกระทบหรือมีส่วนโดยตรงกับตัวเด็กและเยาวชนเอง โดยความคิดเห็นของเด็กจะต้องได้รับการพิจารณาอย่างจริงจังตามสมควรแก่อายุและวุฒิภาวะ สำหรับกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับสิทธิการมีส่วนร่วมของเด็ก คือ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 มาตรา 6 วรรค 5 เด็กและเยาวชนมีสิทธิในการเล่น...

Continue Reading
Posted by | January 24, 2020
24 มกราคมของทุกปี วันการศึกษาสากล

24 มกราคมของทุกปี สหประชาชาติประกาศให้เป็น “วันการศึกษาสากล” สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 24 มกราคม เป็นวันการศึกษาสากลเพื่อฉลองบทบาทของการศึกษาต่อการพัฒนาและสร้างสันติภาพ หากปราศจากการศึกษาที่มีคุณภาพที่เท่าเทียมเที่ยงธรรมและการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับทุกคน ประเทศต่าง ๆ ก็ไม่ประสบความสำเร็จในการสร้างความเสมอภาคทางเพศและทำลายวงจรความยากจน อันเป็นการละทิ้งเด็ก เยาวชนและผู้ใหญ่กว่าหลายล้านคนไว้เบื้องหลัง สิทธิในการเข้าถึงการศึกษาของพวกเขากำลังถูกละเมิดและนี่เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ ที่มา: https://en.unesco.org/commemorations/educationday

Continue Reading
Posted by | January 9, 2020
ผลสำรวจวันเด็ก 63 “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”

วันเด็กปี 2563 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้คำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปีนี้ไว้ว่า “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” ศูนย์วิชาการและเครือข่ายวิชาการด้านเด็กและเยาวชนจึงได้สำรวจความคิดเห็นของเด็ก เยาวชน และคนทั่วไปเกี่ยวกับคำขวัญวันเด็กในปีนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2563 – วันที่ 8 มกราคม 2563 โดยมีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นจำนวน 349 คน เป็นเพศหญิง 68.5% เพศชาย 29.2 % ไม่ระบุเพศ...

Continue Reading