ประเด็นร้อน

Posted by | September 23, 2018
วันเยาวชนแห่งชาติ

20 กันยายน ของทุกปี ไทยได้ประกาศให้เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ โดยคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อ วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2528 เนื่องด้วยเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของยุวกษัตริย์ไทย 2 พระองค์ คือ สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ซึ่งทรงครองราชสมบัติขณะยังทรงพระเยาว์ จุดเริ่มต้นของวันเยาวชน มีที่มาจากการที่องค์การสหประชาชาติประกาศให้ปี พ.ศ. 2528 เป็นปีเยาวชนสากล มีคำขวัญว่า ‘Participation, Development and Peace’ และกำหนดให้วันที่ 12...

Continue Reading
Posted by | August 22, 2018
7 ขั้นตอนสู่การเป็นพ่อแม่ยุคดิจิทัล

พ่อแม่ยุคดิจิทัลต้องเผชิญกับพฤติกรรมการใช้สื่อของลูกในยุคที่เทคโนโลยีการสื่อสารเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว หลายคนต้องเริ่มเรียนรู้การใช้อุปกรณ์สื่อดิจิทัลต่างๆ ใหม่ตั้งแต่แรกเริ่ม วันนี้เรามีข้อมูลที่อาจจะช่วยพาพ่อแม่ให้เข้าใจพฤติกรรมการใช้สื่อของลูก เพื่อช่วยดูแลลูกให้ใช้สื่อได้อย่างปลอดภัยมาฝากกันค่ะ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: https://www.fosi.org/go…/seven-steps-good-digital-parenting/ ได้รับความอนุเคราะเอกสารข้อมูลจากสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) แปลข้อมูลเป็นภาษาไทย โดย ศูนย์วิชาการและเครือข่ายวิชาการด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว

Continue Reading
Posted by | August 22, 2018
เจ็บไปแค่ไหน กับ TCAS’ 61 !!!!

มาร่วมแสดงความชอกช้ำเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปกับการเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561 แสดงความคิดเห็นได้ที่: https://goo.gl/k8Hkei

Continue Reading
Posted by | August 22, 2018
ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ ให้ความเห็นกรณี “ผู้ปกครองขอให้บุตรได้แต่งกายชุดนักเรียนตามหลักศาสนาอิสลาม”

ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการและเครือข่ายวิชาการด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ให้ความเห็นกรณีผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ร้องเรียนไปยังมูลนิธิมุสลิม เพื่อสันติและศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ขอให้บุตรได้แต่งกายชุดนักเรียนตามหลักศาสนาอิสลาม

Continue Reading
Posted by | August 15, 2018
“สิทธิเด็กที่ควรรู้” จากกรณีเด็ก 4 คนพลัดตกตึก

กฏหมายสิทธิเด็ก มีที่มาจากอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child) ซึ่งเป็นกฏหมายระหว่างประเทศที่ได้รับกำหนดให้ปฏิบัติเช่นเดียวกันหมดในทุกๆ รัฐภาคี

Continue Reading
Posted by | August 15, 2018
สังคมสูงวัยกับโลกดิจิทัล

ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ กล่าวว่า "ผู้สูงวัยในสังคมสมัยใหม่ หรือโลกดิจิทัล จะตกอยู่ในสังคมทอดทิ้งกัน ทุกคนมีความเครียดสูง เครื่องจักรจะทำให้คนตกงานเป็นจำนวนมาก ขาดความเป็นชุมชน แต่มีข้อดีคือ จะทำให้คนสนใจการเจริญสติมากขึ้น สำหรับทางออกของปัญหาผู้สูงอายุในอนาคต ชุมชนจะต้องมีความเข้มแข็ง มีความคิดริเริ่มนำนวัตกรรมมาใช้ให้สามารถดูแลผู้สูงอายุทั้งหมดได้ และจะต้องพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้มีทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล(Digital literacy)... ที่สำคัญจะต้องไปสู่สังคมสูงวัยที่ก้าวไปด้วยกันด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ที่เคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์" ข้อมูลบางส่วนจาก เวทีเสวนาสาธารณะ เรื่อง “สังคมสูงวัย: ก้าวไปด้วยกัน” ครั้งที่ 2 โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย(มส.ผส.) และภาคีเครือข่ายจัดเวทีเสวนาสาธารณะ

Continue Reading
Posted by | August 15, 2018
สื่อออนไลน์ละเมิดสิทธิเด็ก

จากผลการศึกษาเรื่อง “บทบาทหน้าที่ของปฏิกิริยาตอบกลับของผู้ใช้ Facebook ต่อการนำเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็กผ่านทางสื่อ Facebook ของสำนักข่าวออนไลน์” โดย นางปาจารีย์ ปุรินทวรกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งเปิดเผยในการนำเสนอผลวิจัย “รู้ทัน ป้องกันเด็กและเยาวชนผ่านโลกสื่อออนไลน์”

Continue Reading
Posted by | August 15, 2018
งบประมาณทางการศึกษากระจายลงสู่เด็กทุกกลุ่มจริงหรือ?

โอกาสของคนเข้าไม่ถึงการศึกษาอยู่ตรงไหน? ทางออกคืออะไร?

Continue Reading
Posted by | August 15, 2018
ชวนลูกพูดคุยออเจ้า

ช่วงละครหลังข่าวเป็นช่วงเวลาที่พ่อแม่ลูกได้ใช้เวลาร่วมกัน แม้เราจะขำขันในมุขตลกและความป่วงของเกศสุรางค์ แต่ก็จะเห็นว่าแม่นายการะเกดมีการใช้ความรุนแรงกับเหล่าข้าทาสบริวาร ทั้งทุบ ตบ ตี กระทืบ!! ไหนจะมีอีผิน อีแย้มที่ค่อยเป็นมือตบสมทบให้อีก ซึ่งพ่อแม่สามารถหยิบประเด็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นในละครมาพูดคุยกับลูก ๆ ได้

Continue Reading