Map

โครงการพฤติกรรมเสี่ยงการฆ่าตัวตายในมุมมองของวัยรุ่นในจังหวัดนครพนม

โครงการมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงการฆ่าตัวตายในมุมมองของวัยรุ่นชนในเขตจังหวัดนครพนม โดยกลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตอำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม (อยู่ระหว่างการดำเนินการวิจัย)

โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ “พลเมืองเด็กและเยาวชนรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล” ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

โครงการมีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ “พลเมืองเด็กและเยาวชนรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล” ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายคือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในระบบโรงเรียนและอุดมศึกษา โดยมีอายุตั้งแต่ 13 – 19 ปี ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก (อยู่ระหว่างการดำเนินการวิจัย)

โครงการแนวทางการจัดการศึกษาทางเลือกสำหรับเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม

โครงการมีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อนำเสนอแนวทางการจัดการศึกษาทางเลือกสำหรับเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม โดยมีขอบเขตในการดำเนินการวิจัยในจังหวัดนครปฐม ระยอง และราชบุรี (อยู่ระหว่างการดำเนินการวิจัย)

โครงการเรื่องเล่าชุมชนคนบ้านขาว

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา โครงการเรื่องเล่าชุมชนคนบ้านขาว โดยสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา มีกิจกรรมค้นหาต้นทุนในพื้นที่ทั้งต้นทุนปราชญ์ชาวบ้าน แหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศบนที่ชุ่มน้ำทะเลน้อย เรื่องเล่าและประวัติชุมชน โดยใช้กิจกรรมค่ายปฏิบัติการ “ล่องเรือลงเล แลพื้นเพบ้านขาว” ซึ่งเป็นการลงสำรวจข้อมูลและจัดทำฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ชุมชนที่สามารถพัฒนาต่อให้เป็นประโยชน์สาธารณะต่อชุมชนบ้านขาวและคนในพื้นที่ได้ จากกิจกรรมค่ายปฏิบัติการของสภาเด็กฯ ทำให้ได้แผนที่แหล่งเรียนรู้ชุมชนฉบับใหญ่ที่เป็นภาพรวมของชุมชนพร้อมเส้นทางการเดินทางจากจุดเริ่มต้นฐานการเรียนรู้แรกไปจนครบ 10 ฐานการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย ฐานการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติความเป็นมาของตำบล ฐานการเรียนรู้ที่ 2 ประวัติวัดหัวป่า ฐานการเรียนรู้ที่ 3 คลองบัวฐานการเรียนรู้ที่ 4 ยอยักษ์ ฐานการเรียนรู้ที่ 5 ควายน้ำ ฐานการเรียนรู้ที่ 6 ป่าเสม็ดหรือป่าอเมซอน ฐานการเรียนรู้ที่ 7 ศาลานางเรียม ฐานการเรียนรู้ที่ 8 ยวนนก ฐานการเรียนรู้ที่ 9 ช้างแคระ และฐาน การเรียนรู้ที่ 10 เยาวชนศิลปะประดิษฐ์

โครงการแนวทางการฟังเสียงเด็กเพื่อพัฒนาเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ กรณีศึกษาอำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

โดย ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โครงการ แนวทางการฟังเสียงเด็ก เป็นการพัฒนากิจกรรมสร้างสรรค์ นำด้วยงานกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มุ่งสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตให้กับเด็กๆในชุมชน โดยใช้วัฒนธรรมการละเล่นท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาเป็นกลไกในการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ที่อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ การดำเนินโครงการ ครั้งนี้มีความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเด็กๆ 4 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการกล้าแสดงออก ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานเป็นทีม ทักษะด้านการเคารพกติกา เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้มุ่งสืบค้นภูมิปัญญาการละเล่นพื้นบ้านของท้องถิ่นใน 5 ตำบล และ 1 เทศบาล ประกอบด้วยตำบลพยุห์ ตำบลตำแย ตำบลพรหมสวัสดิ์ ตำบลหนองค้า ตำบลโนนเพ็ก และเทศบาลตำบลพยุห์ โดยจะนำข้อมูลจากการสืบค้น มาเป็นเครื่องมือในการสร้างทักษะดังกล่าว ซึ่งจะนำสู่การวิเคราะห์ในแง่วิชาการ เพื่อเสนอเชิงนโยบายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์

โครงการเบิ่งแญง ณ ฮิมของ

โดย ฝ่ายพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ คณะกรรมการนิสิตปริญญาบัณฑิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการอาสาทำดีของนิสิต การทำค่ายอาสา ปฏิบัติกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน การจัดการแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชนในชุมชนเป้าหมายในพื้นที่ชุมชนบ้านตามุย อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้เด็กและเยาวชนในชุมชนเป้าหมายรู้จักของดีในชุมชน และให้ความรู้สึกสำนึกรักบ้านเกิด รู้จักรากเหง้าตัวตนของตนเอง เกิดความหวงแหน และต้องการสืบทอดความรู้วิถีชุมชนต่อไป การดำเนินงานประกอบด้วยกิจกรรมหลักคือการสำรวจทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเป้าหมาย การนำเยาวชนลงพื้นที่เรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ชุมชนที่ได้จัดการไว้แล้ว การประกาศแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 8 แห่ง และการจัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รับแก่สาธารณะต่อไป ดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์

โครงการการพัฒนาองค์กรเยาวชนสุขภาวะสู่แหล่งเรียนรู้ระดับตำบล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง

“เด็กนอกระบบ คือ คนที่อยู่ติดท้องถิ่นและจะเป็นผู้ดูแลชุมชนต่อไปนอนาคต” จ.ยะลา

กลุ่มสภาเด็กกลุ่มนี้ขับเคลื่อนงานด้วยกลุ่มเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษาโรงเรียน เน้นทำงานจิตอาสา ช่วยเหลือสังคม รวมถึงได้เข้าร่วมโครงการการศึกษาและพัฒนานวัตกรรมทางสังคมเพื่อขับเคลื่อนสุขภาวะโดยการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน: กรณีศึกษานำร่องสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นและคุณค่าภายในของเด็กกลุ่มนี้ น้องๆ สะท้อนให้เราฟังว่า แม้ว่าภาพลักษณ์ของพวกเขาอาจทำให้คนทั่วไปมองว่าไม่ดี เกิดอคติและภาพเหมารวมว่าพวกเขาเป็นพวกที่ไม่มีประโยชน์กับสังคม แต่ลึก ๆ แล้ว พวกเขาต้องการที่ยืนและการยอมรับ และอยากจะทำประโยชน์ให้กับชุมชนบ้านเกิด เพียงแต่ขอโอกาสและการรับฟังจากผู้ใหญ่บ้าง

“มหาวิทยาลัยราชภัฏ กับการเป็นกำลังสำคัญในการทำงานพัฒนาชุมชน” จ.ยะลา

“ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทับไทร” จ.จันทบุรี

การมีส่วนร่วมของชุมชน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และผู้ปกครอง ในการนำภูมิปัญญาของท้องถิ่น อาชีพของผู้ปกครอง มาช่วยเสริมพัฒนาการของเด็ก เด็กๆ ที่นี่ได้เรียนรู้การทำนา ลูกประคบ ทักษะการเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถ โดยมีครูชุมชนเข้ามาร่วมให้ความรู้ คุณครูในศูนย์เด็กเล็กฯ ใช้กลไกลงานชุมชน เช่น งานวัดงานบุญ ในการสานสัมพันธ์กับผู้ปกครอง เกิดเป็นภาพความร่วมมือระหว่างศูนย์เด็กเล็กกับผู้ปกครองในการดูแลลูกหลานในชุมชนให้ปลอดภัย

“โรงเรียน โรงเล่น” กลุ่มรักษ์เขาชะเมา จ.ระยอง

“โรงเรียน โรงเล่น” กลุ่มรักษ์เขาชะเมา จ.ระยอง การเปิดพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ให้ได้ทำกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งด้านภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม รวมถึงทักษะการรู้เท่าทันสื่อ “พี่แฟ๊บ” บุบผาทิพย์ แช่มนิล” และ “พี่อี๊ด” มณฑา เข้มพิมพ์ แกนนำผู้ใหญ่ที่ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมผ่าน 3 หลักคิดหลัก คือ สิ่งที่เด็กต้องรู้ สิ่งที่เด็กควรรู้ และสิ่งที่เด็กอยากรู้ สร้างแกนนำเด็กและเยาวชนรุ่นต่อรุ่น เพื่อดูแลท้องถิ่นของตนเอง

“น้ำขุ่นวิทยา” จ.อุบลราชธานี

“น้ำขุ่นวิทยา จ.อุบลราชธานี” หนึ่งในโครงการโรงเรียนเฮ็ดดี มีสุข อีกหนึ่งพื้นที่ ที่ทำให้ได้เห็นรูปแบบและวิธีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรของโรงเรียนเพื่อดูแลเด็กกลุ่มเสี่ยง ผ่านการทำกิจกรรมการเกษตรที่สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน และการส่งเสริมอาชีพ เด็ก ๆ ที่นี่ได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และการสร้างวินัยในตนเองจากกิจกรรมที่ตนเองได้มีส่วนร่วม การเรียนในห้องสี่เหลี่ยมที่อึดอัดเกินไป และไม่ได้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้ทุกคน จึงลงเอยด้วยการได้ลงมือ ลงแรง คิดวางแผนจัดการในพื้นที่รอบ ๆ โรงเรียน

“โครงการศึกษาและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนแบบูรณาการระดับ” จ.อุบลราชธานี

โครงการศึกษาและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนแบบูรณาการระดับ จ.อุบลราชธานี

“สภาวการณ์ด้านเด็กและเยาวชน” คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

สภาวการณ์ด้านเด็กและเยาวชนกับผศ.ชานนท์ โกมลมาลย์ ผู้อำนวยการโครงการพัฒนารูปแบบตำบลส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

“ผู้สูงอายุตื่นรู้” บ้านคำเมย อำเภอกันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

“ผู้สูงอายุตื่นรู้” บ้านคำเมย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ หนึ่งในพื้นที่ที่สร้างกลไกปกป้องดูแลเยาวชนนุมชนโดยอาศัยผู้สูงอายุที่เป็นข้าราชการเกษียณเป็นแกนนำ พาเด็กทำกิจกรรมเกษตร งานศิลปะพื้นบ้าน และการสอนหนังสือให้ความรู้ เป็นที่มาของการกระชับช่องว่างระหว่างวัยควบคู่ไปกับการดูแลเด็กและเยาวชนในชุมชนในปลอดภัยจากยาเสพติด

ชมรมรากดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

นิสิตนักศึกษา ทาสี กินเหล้า” เมื่อนึกถึงกิจกรรมค่ายหรือชมรมอาสาของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน เรานึกถึงอะไร?? วันนี้จะพามารู้จักกับชมรมรากดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่กับรูปแบบกิจกรรมของนิสิต นักศึกษาที่เน้นการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน ศึกษาสภาพปัญหาในมิติรายได้ครัวเรือย และการก้าวข้ามกับดักงานกิจกรรมสร้างวัตถุ ทาสี กินเหล้า

“ระเบียงโรงเรียน” จ.เชียงราย

จากสภาพสังคมในปัจจุบันที่ผู้สูงอายุถูกทิ้งให้อยู่ในชุมชน เด็กๆ เริ่มทยอยเข้าไปเรียนในเมือง ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนเริ่มมีช่องว่างมากยิ่งขึ้น จึงเป็นที่มาของระเบียงโรงเรียน นำโดย ‘หนานบูม’ เยาวชนในชุมชน ที่เริ่มคิดวิธีการจัดการเรียนอยู่เพื่อสร้างความใกล้ชิดให้กับเด็กในชุมชน จัดกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกับผู้สูงอายุ ด้วยความเชื่อมั่นที่ว่าหากสามารถสร้างเด็กในชุมชนเป็นเพื่อนกันได้ พวกเขาก็จะช่วยดูแลชุมชนต่อไปเมื่อเติบโตขึ้น