กราฟิก

Posted by | July 9, 2021
การส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับกลุ่มเด็กบนท้องถนนในเขตกรุงเทพฯ

กลุ่มเด็กบนท้องถนน (Children in Street) เป็นหนึ่งกลุ่มคนในสังคมที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์โควิด (COVID-19) ทั้งในด้านการดำรงชีวิตและการทำงาน . ผลการศึกษาจากโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการช่วยเหลือและส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับกลุ่มเด็กบนท้องถนน (Children in Street) ในเขตกรุงเทพมหานคร พบรูปแบบและกลไกการให้บริการการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้ ถึงเวลาแล้วที่ภาคส่วนต่างๆ ควรต้องให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสม โดยมุ่งเน้นกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพ และการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับตามความเหมาะสม ปรับลักษณะการเรียนรู้ให้มีความยืดหยุ่นโดยเน้นเด็กเป็นศูนย์กลางการทำงานเพื่อสร้างเสริมศักยภาพกลุ่มเด็กบนท้องถนนรายบุคคล เพิ่มการสื่อสารและการรับช่วงต่อการทำงานที่เป็นระบบในลักษณะภาคีการส่งเสริมการพัฒนากลุ่มเด็กบนท้องถนนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สู่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเสมอภาค ทั่วถึง และเป็นธรรม . รายการอ้างอิง นายกุลธร เลิศสุริยะกุล, นิตติยา...

Continue Reading
Posted by | September 23, 2020
ปี 2020 กับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด

เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายน หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ได้รวบรวม 3 ทักษะสำคัญที่จำเป็นสำหรับเด็ก เยาวชน และผู้ใกล้ชิด เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ ไม่ว่าจะเป็น โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019, เด็กนักเรียนยากจนพิเศษเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษากว่า 1,800,000 คน, การชุมนุมทางการเมือง และสถานการณ์การใช้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง . มีทักษะอะไรบ้างนั้น ติดตามและอ่านรายละเอียดได้จากอินโฟกราฟิกชุดนี้ อ้างอิง: - สมพงษ์ จิตระดับ, กมลวรรณ พลับจีน, พจนา...

Continue Reading
Posted by | August 5, 2020
ซีรีส์งานวิจัยด้านเด็กและเยาวชน ชุดที่ 3 โดย อ.ดร.สุรชัย เฉนียง

"โครงการพฤติกรรมเสี่ยงการฆ่าตัวตายในมุมมองของวัยรุ่นในจังหวัดนครพนม” โดยอ.ดร.สุรชัย เฉนียง หัวหน้าโครงการฯ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม . ปัจจุบันวัยรุ่นเติบโตท่ามกลางสภาพแวดล้อมของการแก่งแย่งแข่งขันยิ่งผนวกกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจวัยรุ่นจึงถูกกดดันจากครอบครัว โรงเรียน สังคมและความคาดหวังของตนเองอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้วัยรุ่นไม่สามารถจัดการกับเครียดของตนเองได้เนื่องจากขาดทักษะในการแก้ไขปัญหา วัยรุ่นบางรายหาทางออกด้วยการไปพึ่งพาสารเสพติดและที่รุนแรงกว่านั้นคือวัยรุ่นมีการพยายามทำร้ายตนเองหรือถึงขั้นฆ่าตัวตายได้ . การฆ่าตัวตายเป็นปัญหาที่สำคัญด้านการแพทย์และสาธารณสุขทั่วโลก โดยเฉพาะการฆ่าตัวตายสำเร็จในวัยรุ่นอายุ 15 -19 ปีในเพศหญิงเป็นสาเหตุการฆ่าตัวตายอันดับที่ 2 รองจากปัญหาเกี่ยวกับการตั้งครรภ์และการฆ่าตัวตายสาเร็จในวัยรุ่นอายุ 15 - 19 ปีในเพศชายการฆ่าตัวตายสาเร็จจัดอยู่ในอันดับที่ 3 รองจากปัญหาอุบัติจราจร และปัญหาความรุนแรงและอาชญากรรม . งานวิจัยนี้จะเสนอข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานต่าง ๆ...

Continue Reading
Posted by | August 5, 2020
ซีรีส์งานวิจัยด้านเด็กและเยาวชน ชุดที่ 2 โดย รศ.ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา

"โครงการแนวทางการจัดการศึกษาทางเลือกสำหรับเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม" โดย รศ.ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย . สังคมไทยพบกับปัญหาอาชญากรรมในเด็กและเยาวชนในรอบปีหนึ่งๆประมาณ 30,000 คน หรือเด็กและเยาวชนกระทำผิดทางอาญาต่อประชากรเด็กและเยาวชน คิดเป็น 3.19 ต่อ 1,000 คน สะท้อนให้เห็นว่ามีจำนวนที่ไม่น้อยที่เด็กและเยาวชนเดินออกนอกเส้นทางหรือไม่ได้เข้าสู่เส้นทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสภาวะปกติของประเทศจนต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน . งานวิจัยนี้จะเสนอข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานต่าง ๆ ในการนำแนวคิดการศึกษาทางเลือกมาใช้ในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน . รับทราบข้อมูลแบบเต็มรูปแบบ สามารถติดตามเวทีเสวนา Policy Focus "เปลี่ยนโลกสีเทาของเด็กและเยาวชน" ในวันพุธที่ 22...

Continue Reading
Posted by | August 5, 2020
ซีรีส์งานวิจัยด้านเด็กและเยาวชน โดย อ.ดร. อรรฏชณม์ สัจจะพัฒนกุล

สืบเนื่องจากการสนับสนุนทุนวิจัยระยะสั้นจำนวน 3 โครงการ ขณะนี้การดำเนินการสำเร็จลุล่วงแล้ว ทางศูนย์วิชาการฯ จึงสรุปข้อค้นพบสำคัญจากงานวิจัยแต่ละชิ้นเป็นอินโฟกราฟิกให้เข้าใจกันได้ง่ายขึ้น . เริ่มจาก "โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ พลเมืองเด็กและเยาวชนรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัล ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก" โดย อ.ดร. อรรฏชณม์ สัจจะพัฒนกุล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม . เสนอ 5 ประเด็นหลัก คือ 1. สภาวการณ์สำคัญเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัล 2. ความต้องการจำเป็นของเด็กและเยาวชนแต่ละบริบทโรงเรียน 3. การสร้างอนาคตภาพและกลไกนโยบายในการขับเคลื่อนการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ...

Continue Reading
Posted by | August 30, 2018
“7 ขั้นตอนสู่การเป็นพ่อแม่ยุคดิจิทัล”

พ่อแม่ยุคดิจิทัลต้องเผชิญกับพฤติกรรมการใช้สื่อของลูกในยุคที่เทคโนโลยีการสื่อสารเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว หลายคนต้องเริ่มเรียนรู้การใช้อุปกรณ์สื่อดิจิทัลต่างๆ ใหม่ตั้งแต่แรกเริ่ม วันนี้เรามีข้อมูลที่อาจจะช่วยพาพ่อแม่ให้เข้าใจพฤติกรรมการใช้สื่อของลูก เพื่อช่วยดูแลลูกให้ใช้สื่อได้อย่างปลอดภัยมาฝากกันค่ะ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: https://www.fosi.org/go…/seven-steps-good-digital-parenting/ ได้รับความอนุเคราะเอกสารข้อมูลจากสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) แปลข้อมูลเป็นภาษาไทย โดย ศูนย์วิชาการและเครือข่ายวิชาการด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว

Continue Reading
Posted by | August 30, 2018
“สิทธิเด็กที่ควรรู้” จากกรณีเด็ก 4 คนพลัดตกตึก

กฏหมายสิทธิเด็ก มีที่มาจากอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child) ซึ่งเป็นกฏหมายระหว่างประเทศที่ได้รับกำหนดให้ปฏิบัติเช่นเดียวกันหมดในทุกๆ รัฐภาคี

Continue Reading
Posted by | August 30, 2018
“ผู้สูงวัยในสังคมสมัยใหม่ หรือโลกดิจิทัล”

ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ กล่าวว่า "ผู้สูงวัยในสังคมสมัยใหม่ หรือโลกดิจิทัล จะตกอยู่ในสังคมทอดทิ้งกัน ทุกคนมีความเครียดสูง เครื่องจักรจะทำให้คนตกงานเป็นจำนวนมาก ขาดความเป็นชุมชน แต่มีข้อดีคือ จะทำให้คนสนใจการเจริญสติมากขึ้น สำหรับทางออกของปัญหาผู้สูงอายุในอนาคต ชุมชนจะต้องมีความเข้มแข็ง มีความคิดริเริ่มนำนวัตกรรมมาใช้ให้สามารถดูแลผู้สูงอายุทั้งหมดได้ และจะต้องพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้มีทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล(Digital literacy)... ที่สำคัญจะต้องไปสู่สังคมสูงวัยที่ก้าวไปด้วยกันด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ที่เคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์" ข้อมูลบางส่วนจาก เวทีเสวนาสาธารณะ เรื่อง “สังคมสูงวัย: ก้าวไปด้วยกัน” ครั้งที่ 2 โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย(มส.ผส.) และภาคีเครือข่ายจัดเวทีเสวนาสาธารณะ

Continue Reading
Posted by | August 30, 2018
‘สื่อออนไลน์ละเมิดสิทธิเด็ก’

จากผลการศึกษาเรื่อง “บทบาทหน้าที่ของปฏิกิริยาตอบกลับของผู้ใช้ Facebook ต่อการนำเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็กผ่านทางสื่อ Facebook ของสำนักข่าวออนไลน์” โดย นางปาจารีย์ ปุรินทวรกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งเปิดเผยในการนำเสนอผลวิจัย “รู้ทัน ป้องกันเด็กและเยาวชนผ่านโลกสื่อออนไลน์”

Continue Reading