ถาม-ตอบ

Hello, how can we help you?

วิธีแก้ไขปัญหาที่พบ

ลูกค้าสามารถปลดล็อกได้โดยติดต่อ K-Contact Center 02-8888888 กด 03 หรือทำการปลดล็อก / ตั้งรหัสผ่านใหม่ได้ที่ตู้เอทีเอ็ม

ลูกค้าสามารถเปลี่ยน PIN ด้วยตนเองได้ทันที ผ่านเมนูการตั้งค่าบน K PLUS หรือที่ตู้เอทีเอ็ม

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

จะทำยังไงถ้าหาไฟล์ไม่เจอ

การสมัครบริการ SMS ขยันบอก (แจ้งรายการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากทาง SMS) สามารถสมัครผ่าน 5 ช่องทาง ดังนี้

 1. สมัครได้ที่ทุกสาขาของธนาคารกสิกรไทย โดยใช้บัตรประชาชนและสมุดบัญชีเงินฝาก
 2. สมัครผ่าน K-Contact Center 02-8888888 กด 1 เพื่อเลือกภาษาไทย และกด 3 กด 0 ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
 3. สมัครผ่านตู้ K-ATM โดยเลือกเมนูสมัครบริการ / SMS ขยันบอก / K PLUS / อื่น ๆ > K-mAlert (บริการรับข้อมูลทางโทรศัพท์มือถือกสิกรไทย) > บริการแจ้งรายการเดินบัญชีเงินฝากผ่าน SMS > สมัครบริการ (สมัครได้แบบรายปีเท่านั้น)
 4. สมัครผ่าน K PLUS โดยเลือกเมนู บริการอื่น > SMS ขยันบอก > สมัครบริการ > กรอกเบอร์โทรศัพท์ และ เลือกภาษาที่ต้องการรับ SMS > สมัคร (สมัครได้แบบรายปีเท่านั้น)
 5. สมัครผ่าน www.kasikornbank.com โดยเลือกเมนู สมัครใช้บริการ> สมัครใช้บริการออนไลน์> SMS ขยันบอก

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ที่ได้รับมอบหมายให้มาเปิดบัญชี และผู้มีอำนาจเบิกถอนทุกราย ตามที่ระบุในรายงานการประชุม แสดงตน ที่สาขากสิกรไทย เพื่อขอเปิดบัญชี พร้อมยื่นเอกสารประกอบการเปิดบัญชี

ตัวอย่างเอกสารสำหรับนิติบุคคลประเภท บริษัทจำกัด/บริษัท (มหาชน) จำกัด

 1. สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรแสดงตัวที่ราชการออกให้ของ “ผู้เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล” ( แนบสำเนาทะเบียนบ้าน กรณีบนบัตรไม่แสดงที่อยู่ ) ได้แก่
  • กรรมการผู้จัดการ/ผู้บริหารสูงสุด
  • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลทุกราย
  • ผู้ถือหุ้น ที่เป็นบุคคลธรรมดา ที่ถือหุ้นร้อยละ 25 ขึ้นไป
  • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ที่ได้รับมอบหมายให้มาเปิดบัญชี และผู้มีอำนาจเบิกถอนทุกราย
 2. รายงานการประชุม หรือหนังสือแสดงมติให้บริษัทเปิดบัญชีกับธนาคาร และกำหนดผู้มีอำนาจลงนามพร้อมเงื่อนไขการสั่งจ่าย โดยผู้มีอำนาจลงนามรับรอง พร้อมประทับตรา (ถ้ามีเงื่อนไขให้ประทับตรา)
 3. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน 3 เดือน
 4. หนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ.2)
 5. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
 6. รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (บอจ.3) เพื่อใช้ตรวจสอบว่าบริษัทมีหรือไม่มีข้อบังคับ (ถ้ามี)
 7. รายการจดทะเบียนแก้ไข (บอจ.4) ( หากเปลี่ยนตรายาง) (ถ้ามี)
 8. เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก )
 9. ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม : ภ.พ.20(ถ้ามี)
 10. หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล

ทั้งนี้ เอกสารที่ใช้ประกอบการเปิดบัญชีนิติบุคคล มีความแตกต่างกันตามแต่ละประเภทของนิติบุคคล ( สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สาขาที่เปิดบัญชี )

การขอ Statement บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และกระแสรายวัน เจ้าของบัญชีสามารถติดต่อขอได้ 2 ช่องทาง คือ

 1. K-BIZ Contact Center 02-8888822 กด 1 เพื่อเลือกภาษาไทย และ กด 1 บริการบัญชีเงินฝาก และกด 0 แจ้งความประสงค์พนักงานที่รับสาย
 2. สาขาของธนาคารกสิกรไทยทั่วประเทศ
คำถามที่พบบ่อย

การเพิ่มวงเงินบัตรเครดิต สามารถทำได้ 2 ประเภท ดังนี้

1.การเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตแบบชั่วคราว ผู้ถือบัตรสามารถเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตแบบชั่วคราวได้ผ่านบริการ K PLUS หรือติดต่อ K-Contact Center 02-8888888 กด 5 กด 6 ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชม.

2.การเพิ่มวงเงินแบบถาวร ผู้ถือบัตรสามารถเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตแบบถาวรได้หากถือบัตรมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี โดยนำบัตรประชาชน สลิปเงินเดือนที่แสดงรายได้เพิ่มขึ้น และบัตรเครดิต ติดต่อสาขาที่สะดวก ระยะเวลาการพิจารณาอนุมัติประมาณ 4 วันทำการ นับจากวันที่ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องได้รับเอกสารครบถ้วน หากได้รับการอนุมัติ ธนาคารจะแจ้งผลทาง SMS

การขออายัดบัตรเครดิต สามารถทำได้โดยการติดต่อ K-Contact Center 02-8888888 กด 0 กด 0 ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

การสมัครบัตรเดบิต สำหรับ 2 กรณี ดังนี้

 • ในกรณีที่ยังไม่มีบัญชีเงินฝาก สามารถนำบัตรประชาชนเพื่อเปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท พร้อมสมัครบัตรเดบิตได้ที่ทุกสาขาของธนาคารกสิกรไทย
 • ในกรณีที่มีบัญชีเงินฝากอยู่แล้ว สามารถสมัครบัตรเดบิตผ่านบริการ K PLUS หรือนำบัตรประชาชนพร้อมสมุดบัญชีเงินฝาก ติดต่อได้ที่ทุกสาขาของธนาคารกสิกรไทย

หากกดรหัสของบัตรเดบิตผิดเกินจำนวนครั้งที่กำหนด สามารถนำบัตรประชาชน, สมุดบัญชีเงินฝากและบัตรเดบิต เพื่อขอรหัสใหม่ได้ที่ทุกสาขาของธนาคารกสิกรไทย

ลูกค้าสามารถเพิ่มบัญชีได้โดยเข้าบริการ K PLUS เข้าไปที่เมนูตั้งค่า (icon รูปเฟืองที่มุมล่างขวา) > เมนูตั้งค่าบัญชีและบัตร > กดเครื่องหมาย + และระบุเลขที่บัญชีที่ต้องการ

การขอออกหนังสือค้ำประกันกสิกรไทย(LI) แบ่งเป็น 2 รูปแบบ

 1. หนังสือค้ำประกันรูปแบบกระดาษ สามารถติดต่อของใช้บริการได้ที่สาขา หรือติดต่อผู้ดูแลลูกค้าสัมพันธ์ของท่าน
 2. หนังสือค้ำประกันในรูปแบบ ค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งคำสั่งขอใช้บริการได้จากระบบของผู้รับผลประโยชน์ ที่รับหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร

สามารถแจ้งผู้ดูแลระบบประจำบริษัท ให้ทำการ Reset Password ให้แก่ user ของท่าน แต่หากผู้ดูแลฯไม่พร้อมดำเนินการ สามารถติดต่อช่องทาง K-BIZ Contact Center  02-8888822 กด 4 เพื่อแจ้งขอ Reset Password  ทั้งนี้ต้องจัดเตรียมเอกสาร ดังต่อไปนี้

 1. กรอกแบบฟอร์มขอ reset password ( ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ) ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจ ตามเงื่อนไขในหนังสือรับรองนิติบุคคล
 2. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน
 3. สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจ (กรณีชาวต่างชาติใช้ passport )  รับรองสำเนาโดยกรรมการผู้มีอำนาจ

ส่งเอกสารทางแฟกซ์ 02-8888882 กด 6 หรือ อีเมล K_BIZ_Contact_Center@kasikornbank.com  ยืนยันการส่งเอกสารที่ 02-8888822

K-Cash Connect Plus เป็นช่องทาง electronic banking ที่ช่วยอำนวยความสะดวก ให้ธุรกิจสามารถบริหารจัดการด้านการเงินได้อย่างคล่องตัว ด้วยธุรกรรมทางการเงินหลากหลาย เช่น

 1. บริการด้านการจ่ายชำระเงิน  เช่น จ่ายเงินเดือนพนักงาน ( Payroll ) ,  โอนระหว่างบัญชีของบริษัท , โอนเข้าบัญชีบุคคลอื่น , โอนเงินจ่ายบริการออกเช็ค (cheque direct/Cheque direct express ) ,โอนเงินไปต่างธนาคารแบบ smart / bahtnet  ,บริการโอนเงินค่าสินค้าและบริการผ่านการเข้าบัญชีอัตโนมัติ (Direct Credit)
 2. บริการสอบถามข้อมูลบัญชี  โดยสามารถเรียกดูรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี
 3. บริการรายงานประเภทต่างๆ เช่น ดึงข้อมูลรายการเดินบัญชีย้อนหลังได้ 6 เดือน
 4. บริการให้ข้อมูลด้านรับชำระเงิน เช่น รายงาน bill payment เพื่อตรวจสอบการรับชำระค่าสินค้าและบริการได้ทันทีที่มีการชำระเงิน