บทความ

Posted by | March 18, 2020
วันเด็กสากล “เพื่อสิทธิเด็กทุกคน”

UNICEF ปล่อยเอกสารสำคัญประมวลสถานการณ์หลังมีประกาศอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กในวันที่ 20 พฤศจิกายน 1989 กว่า 30 ปีที่ผ่านมาประชาคมโลกได้ทำตามสัญญาในการเคารพสิทธิของเด็กด้านใดบ้าง สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ใน https://www.unicef.org/world-childrens-day และ https://www.unicef.org/…/Convention-rights-child-at-crossro…

Continue Reading
Posted by | January 20, 2020
เด็ก เยาวชน พลเมือง

โดย สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะวาทิน, พจนา อาภานุรักษ์ หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลายคนคงทราบดีว่าวันเด็กเป็นวันที่ถูกกำหนดขึ้นให้ตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม โดยเริ่มมีการจัดกิจกรรมครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2498 ซึ่งตรงกับปีที่ทั่วโลกจัดให้มีการเฉลิมฉลองให้กับเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี หลังจากมีการประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วยหน้าที่ของเด็ก โดยนาย วี.เอ็ม. กุลกานี ผู้แทนองค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ สำหรับในประทศไทยแต่เดิมวันเด็กนั้นตรงกับวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม แต่เนื่องด้วยสภาพภูมิอากาศที่ยังคงมีฝนตกอยู่ในฤดูกาลดังกล่าว คณะรัฐมนตรีในขณะนั้นจึงมีมติให้เปลี่ยนเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมในปี พ.ศ. 2508 "เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย" คือคำขวัญวันเด็กประจำปี...

Continue Reading
Posted by | January 9, 2019
วันเด็ก… แก่นแท้คืออะไร

‘เด็กและเยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ’ แล้ววันเด็กปีนี้ ประเทศไทยทำอะไรให้เด็กบ้าง? เราฝากความหวังไว้กับคนรุ่นใหม่ด้วยคำว่าเด็กเป็นอนาคตของชาติ แต่เด็กจะมีอนาตที่ดีได้ต้องเริ่มจากการเตรียมการพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน ทั้ง กาย จิต และสังคม เพื่อให้เขาเติบโตอย่างงดงามแบบที่ตัวเขาอยากจะเป็นและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ควบคู่ไปกับการสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกให้กับสังคมรอบตัวเขา... คลิ๊กเพื่ออ่านและดาวน์โหลดฉบับเต็ม

Continue Reading
Posted by | September 23, 2018
เยาวชนแห่งชาติไทยกับพื้นที่ปลอดภัยที่ไม่มีอยู่จริง

โดย ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ และพจนา อาภานุรักษ์ ศูนย์วิชาการและเครือข่ายวิชาการด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Continue Reading
Posted by | September 3, 2018
ผู้สูงอายุตื่นรู้

บ้านคำเมย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ หนึ่งในพื้นที่ที่สร้างกลไกปกป้องดูแลเยาวชนนุมชนโดยอาศัยผู้สูงอายุที่เป็นข้าราชการเกษียณเป็นแกนนำ พาเด็กทำกิจกรรมเกษตร งานศิลปะพื้นบ้าน และการสอนหนังสือให้ความรู้ เป็นที่มาของการกระชับช่องว่างระหว่างวัยควบคู่ไปกับการดูแลเด็กและเยาวชนในชุมชนในปลอดภัยจากยาเสพติด คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด

Continue Reading
Posted by | August 27, 2018
ระเบียงโรงเรียน

"ระเบียงโรงเรียน" จากสภาพสังคมในปัจจุบันที่ผู้สูงอายุถูกทิ้งให้อยู่ในชุมชน เด็กๆ เริ่มทยอยเข้าไปเรียนในเมือง ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนเริ่มมีช่องว่างมากยิ่งขึ้น จึงเป็นที่มาของระเบียงโรงเรียน นำโดย ‘หนานบูม’ เยาวชนในชุมชน ที่เริ่มคิดวิธีการจัดการเรียนอยู่เพื่อสร้างความใกล้ชิดให้กับเด็กในชุมชน จัดกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกับผู้สูงอายุ ด้วยความเชื่อมั่นที่ว่าหากสามารถสร้างเด็กในชุมชนเป็นเพื่อนกันได้ พวกเขาก็จะช่วยดูแลชุมชนต่อไปเมื่อเติบโตขึ้น คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด

Continue Reading
Posted by | August 22, 2018
นิสิตนักศึกษา ทาสี กินเหล้า

เมื่อนึกถึงกิจกรรมค่ายหรือชมรมอาสาของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน เรานึกถึงอะไร?? วันนี้จะพามารู้จักกับชมรมรากดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่กับรูปแบบกิจกรรมของนิสิต นักศึกษาที่เน้นการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน ศึกษาสภาพปัญหาในมิติรายได้ครัวเรือย และการก้าวข้ามกับดักงานกิจกรรมสร้างวัตถุ ทาสี กินเหล้า คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด

Continue Reading
Posted by | August 15, 2018
ประชาธิปไตยแบบเสมือน

E-book บทความประชาธิปไตยแบบเสมือน จาก ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะวาทิน คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด

Continue Reading