ประเด็นร้อน

Posted by | August 5, 2020
ผลสำรวจความพร้อมในการเรียนออนไลน์ของเด็กและเยาวชนในช่วงสถานการณ์ COVID-19

ผลสำรวจความพร้อมในการเรียนออนไลน์ของเด็กและเยาวชนในช่วงสถานการณ์ COVID-19 จากทั้งหมด 1,428 คน ในช่วงระหว่างวันที่ 28 เมษายน ถึง 25 พฤษภาคม 2563 . พบว่า เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่มีอุปกรณ์เพียงพอสำหรับเรียนออนไลน์ และสามารถเข้าถึงโดยใช้โทรศัพท์มือถือเป็นส่วนใหญ่ แต่อย่างไรก็ดี เด็กๆ ให้ข้อมูลว่า ยังไม่ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบโทรทัศน์การศึกษาทางไกล (DLTV) . ฟังเสียงสะท้อนของเด็กๆ ได้จากอินโฟกราฟิกชุดนี้

Continue Reading
Posted by | May 31, 2020
แบบสำรวจการรับรู้สถานการณ์ COVID-19 กับสุขภาวะของเยาวชน

ณ เวลานี้ไม่มีอะไรพีคไปกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 . หันซ้ายหันขวาผู้คนต่างก็ระแวงว่าตัวเองจะติด COVID-19 รึเปล่า? คนรอบตัวจะติดรึเปล่า? …. . . เรามาดูกันดีกว่าว่าเด็ก เยาวชน และบุคคลทั่วไป มีความวิตกกังวลในเรื่องใดบ้าง จิตตกกันไปถึงระดับไหน ติดตามช่องทางการนำเสนอข้อมูลการแพร่ระบาดกันอย่างไร และมั่นใจมากแค่ไหนกับการจัดการของรัฐบาล???? . . ข้อมูลการสำรวจทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 12-16 มีนาคม 2563 จำนวนผู้ตอบ 371 คน   #COVID19 #CYD #HotIssuexCYD

Continue Reading
Posted by | March 18, 2020
“Bully การเก็บกดต่อสู้” ทัศนะจาก ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ

"Bully การเก็บกดต่อสู้" ทัศนะจาก ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ เกี่ยวกับประเด็นข่าวเด็กถูกกลั่นแกล้งในโรงเรียน . จากสถานการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชนในประเทศ พบว่า ประเด็นปัญหาเรื่อง bully เป็นอันดับ 1 มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความสัมพันธ์ในครอบครัว เด็กเปราะบางไม่สามารถรับผลกระทบจากการถูกกระทำได้ ขาดทักษะชีวิต ขาดความมั่นคงทางจิตใจ ขาดการพูดคุยกันในครอบครัว ครูในโรงเรียนดูแลไม่ทั่วถึง ที่พึ่งพิงทางใจไม่มี ทำให้เด็กสู้ปะทะกับเรื่องเหล่านี้ไม่ไหว . แม้การกลั่นแกล้ง (bully) มีมานานแล้ว แต่ปัจจุบันมีแนวโน้มมีความรุนแรงมากขึ้น เพราะมีเรื่องของเทคโนโลยีมาทำให้กระจายไปอย่างรวดเร็วมากขึ้น รวมทั้งปรากฎอยู่ใน Social...

Continue Reading
Posted by | March 18, 2020
วันรัฐธรรมนูญและวันสิทธิมนุษยชนสากล 2562

รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศที่ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในประเทศ เนื่องในวันรัฐธรรมนูญและวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม 2562 ปีนี้ CYD จะพาทุกคนมารู้จักกับกฎหมายสำคัญของไทยที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะสิทธิขั้นพื้นฐานด้านการมีส่วนร่วม "สิทธิในการมีส่วนร่วม" (Right of Participation) คือ สิทธิที่เด็ก ๆ สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี หรือเข้ามามีบทบาทในเรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะกับเรื่องที่ส่งผลกระทบหรือมีส่วนโดยตรงกับตัวเด็กและเยาวชนเอง โดยความคิดเห็นของเด็กจะต้องได้รับการพิจารณาอย่างจริงจังตามสมควรแก่อายุและวุฒิภาวะ สำหรับกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับสิทธิการมีส่วนร่วมของเด็ก คือ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 มาตรา 6 วรรค 5 เด็กและเยาวชนมีสิทธิในการเล่น...

Continue Reading
Posted by | January 24, 2020
24 มกราคมของทุกปี วันการศึกษาสากล

24 มกราคมของทุกปี สหประชาชาติประกาศให้เป็น “วันการศึกษาสากล” สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 24 มกราคม เป็นวันการศึกษาสากลเพื่อฉลองบทบาทของการศึกษาต่อการพัฒนาและสร้างสันติภาพ หากปราศจากการศึกษาที่มีคุณภาพที่เท่าเทียมเที่ยงธรรมและการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับทุกคน ประเทศต่าง ๆ ก็ไม่ประสบความสำเร็จในการสร้างความเสมอภาคทางเพศและทำลายวงจรความยากจน อันเป็นการละทิ้งเด็ก เยาวชนและผู้ใหญ่กว่าหลายล้านคนไว้เบื้องหลัง สิทธิในการเข้าถึงการศึกษาของพวกเขากำลังถูกละเมิดและนี่เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ ที่มา: https://en.unesco.org/commemorations/educationday

Continue Reading
Posted by | January 9, 2020
ผลสำรวจวันเด็ก 63 “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”

วันเด็กปี 2563 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้คำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปีนี้ไว้ว่า “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” ศูนย์วิชาการและเครือข่ายวิชาการด้านเด็กและเยาวชนจึงได้สำรวจความคิดเห็นของเด็ก เยาวชน และคนทั่วไปเกี่ยวกับคำขวัญวันเด็กในปีนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2563 – วันที่ 8 มกราคม 2563 โดยมีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นจำนวน 349 คน เป็นเพศหญิง 68.5% เพศชาย 29.2 % ไม่ระบุเพศ...

Continue Reading
Posted by | October 29, 2019
4As: Rights to Education (ตัวบ่งชี้คุณภาพการสนับสนุนสิทธิในการศึกษาของประชากรโลก)

ศูนย์วิชาการฯ ขอตีความตามกรอบการให้ความหมายเรื่องสิทธิในการศึกษาโดย Katarina Tomaševski ผู้รายงานพิเศษ (special rapporteur) คนแรกของสหประชาชาติที่พัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพการสนับสนุนสิทธิในการศึกษาของประชากรโลกไว้ 4 ประเภท (4As) คือ 1. การศึกษาที่รัฐทำให้เข้าถึงง่าย (Availability) รัฐจำเป็นต้องจัดให้มีการศึกษาซึ่งเป็นสิทธิพื้นฐานที่ประชาชนพึงได้รับ ต้องส่งเสริมให้มีสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และสนับสนุนงบประมาณเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึง เปิดทางให้องค์กรชุมชนจัดการศึกษาได้ (keyword: make education available for all) 2. การจัดการศึกษาที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Accessibility) ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้โดยไม่มีข้อจำกัดและอุปสรรค กล่าวคือ...

Continue Reading
Posted by | October 2, 2019
สถิติที่ย้ำชัดว่าทำไมต้องมี “การปฏิรูปการศึกษา”

ตัวเลขทางสถิติยังคงย้ำเตือนว่าการปฏิรูประบบการศึกษายังคงเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อสร้างการศึกษาสำหรับทุกคนในสามารถเข้าถึงได้ กล่าวคือ มีเพียง 10% ของประชากรในประเทศที่มีรายได้ต่ำที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา 40% ของประชากรโลกไม่ได้รับการสอนในภาษาที่ตัวเองพูดให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ และมากกว่า 75% ของเยาวชนที่เป็นผู้ลี้ภัยที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาต้องออกกลางคัน มากไปกว่านั้น เยาวชนที่เป็นชนเผ่าพื้นเมือง ผู้พิการ เด็กผู้หญิง และเยาวชนกลุ่มเปราะบาง กำลังเผชิญกับความท้าทายในการเข้าถึงการศึกษาที่เคารพความต้องการที่หลากหลายและคำนึงถึงความสามารถที่แตกต่างกันมากพอ ๆ กับการสะท้อนอัตลักษณ์และการแสดงตัวตนของตนเองออกมา ที่มา: https://www.un.org/development/desa/youth/iyd2019.html

Continue Reading