01เด็ก
“เด็ก” หมายถึง ผู้เยาว์ หรือ
บุคคลที่มีอายุต่ำกว่าประชากรส่วนใหญ่
02เยาวชน
บุคคลที่มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๔ ปีบริบูรณ์
แต่ยังไม่ถึง ๑๘ ปีบริบูรณ์
03ครอบครัว
กลุ่มของบุคคลที่สืบเชื้อสาย
มาจากบรรพบุรุษเดียวกัน
04เปราะบาง
ต้องการดูแลเป็นพิเศษ
ในทุกๆด้านอย่างใกล้ชิด

เครือข่ายที่ขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชน

พื้นที่การทำงานด้านและเยาวชน 4 ภูมิภาค ดังนี้ ภาคเหนือ: จังหวัดเชียงราย, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี, ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: จังหวัดปทุมธานี, จังหวัดกรุงเทพมหานคร, จังหวัดระยอง และจังหวัดจันทบุรี, ภาคใต้: จังหวัดพัทลุง และจังหวัดยะลา
ดูแผนที่ของเรา

ปฏิทินกิจกรรม

Loading Events
  • There were no results found.

Calendar of Events

Calendar of Events
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5

เวทีสาธารณะ “การปฏิรูปการศึกษาที่เยาวชนเป็นเจ้าของ”

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์กิตติคุณอำไพ สุจริตกุล อาคาร 1 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลงพื้นที่ติดตามโครงการ สื่อสารสร้างสรรค์พลังเด็กพลังชุมชนคุ้มครองเด็ก จ.อุบลราชธานี

คลังความรู้

เอกสารวิชาการการส่งเสริมกระบวนการทางความคิด (Mindset) เด็กและเยาวชนสู่ประเทศไทย 4.0 (2562)

ผู้แต่ง: สมพงษ์ จิตระดับ และคณะ ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการสนับสนุนจาก:กรมกิจการเด็กและเยาวชนและสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทั้งนี้ การดําเนินงานวิจัย “การส่งเสริมกระบวนการทางความคิด (Mindset) เด็กและเยาวชนสู่ประเทศไทย 4.0” โดยศูนย์วิชาการและเครือข่ายวิชาการด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว ได้รับการสนับสนุน จากกรมกิจการเด็กและเยาวชนและสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ศึกษางานวิจัย ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีข้อค้นพบ คือ การพัฒนาเด็กและเยาวชนต้องสร้างให้เกิดกระบวนการ ทางความคิดแบบกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) มากกว่ากรอบความคิดแบบติด (Fixed Mindset) โดยการปรับเปลี่ยนวิธีการคิดคนทํางาน ผู้กําหนดนโยบาย และสร้างให้เกิดการบูรณาการ การทํางานด้วยระบบพหุภาคี การจัดทําเอกสารวิชาการในประเด็นการส่งเสริมกระบวนการทางความคิด (Mindset) เด็กและ เยาวชนสู่ประเทศไทย 4.0 ในครั้งนี้ จักเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตอบรับนโยบายของ รัฐบาลในการพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนต่อไป ดาวน์โหลด

เรื่องเล่า…จากพื้นที่ (2561)

ผู้แต่ง: สมพงษ์ จิตระดับ และคณะ ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการสนับสนุนจาก: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หนังสือเรื่องเล่า...จากพื้นที่ จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอเสน่ห์ที่ได้จากการลงพื้นที่ ภาคสนามประกอบการสังเคราะห์เอกสารงานวิจัย ทั้งสิ้น 16 จังหวัด ภายใต้ “โครงการ การสังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้ชุมชนโดยใช้การวิจัยเป็นฐานเพื่อการขับเคลื่อน นโยบายการศึกษาจากล่างสู่บน” โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่นและฝ่ายชุมชนและสังคม ซึ่งสังเคราะห์ในประเด็น ด้านการศึกษาที่เชื่อมโยงกับชุมชนท้องถิ่นที่ปรากฏผลการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปดีขึ้นใน แทบทุกด้าน อันเนื่องจากการวิจัยเพื่อท้องถิ่นได้เป็นวิธีวิทยาการวิจัยทางเลือกที่มี บทบาทสำคัญยิ่งต่อการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี สาระสำคัญในหนังสือเล่มนี้ขอนำเสนอมุมมองของทีมสังเคราะห์ ฯ ค้นพบ ผ่านบทความ วาทกรรม และเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ภายใต้วาทกรรมจากการลงพื้นที่ภาคสนาม ที่สะท้อนให้เห็นพลังของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในการมีส่วนช่วยขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลง ชุมชนและสังคม สร้างพลังให้กับคนทำงานในพื้นที่ และเสริมสร้างมุมมองการจัดการ ศึกษาที่มีพื้นฐานมาจากงานวิจัยเพื่อชุมชน ดาวน์โหลด

การวิจัยท้องถิ่นล่างสู่บน: แนวปฏิบัติเชื่อมร้อยนโยบาย (2561)

ผู้แต่ง: สมพงษ์ จิตระดับ และคณะ ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการสนับสนุนจาก: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หนังสือเรื่องการวิจัยท้องถิ่นล่างสู่บน: แนวปฏิบัติเชื่อมร้อยนโยบาย จัดทำขึ้น เพื่อนำเสนอสาระสำคัญที่ได้จากการสังเคราะห์เอกสารงานวิจัย และการลงพื้นที่ภาค สนามทั้งสิ้น 16 จังหวัด ภายใต้ “โครงการการสังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้ชุมชน โดยใช้การวิจัยเป็นฐานเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาจากล่างสู่บน” โดยได้รับทุน สนับนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่นและฝ่าย ชุมชนและสังคม ซึ่งสังเคราะห์ในประเด็นด้านการศึกษาที่เชื่อมโยงกับชุมชนท้องถิ่นที่ ปรากฏผลการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปดีขึ้นในแทบทุกด้าน อันเนื่องจากการวิจัยเพื่อท้องถิ่น ได้เป็นวิธีวิทยาการวิจัยทางเลือกที่มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้สำเร็จ ลุล่วงไปด้วยดี สาระสำคัญในหนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น 4 บท คือ บทที่ 1 นโยบายการศึกษา บนลงล่าง ที่จะกล่าวถึงสภาพการบริหารจัดการศึกษาจากส่วนกลาง บทที่ 2 หลักการ จากฐานราก กล่าวถึงหลักการแนวคิดสำคัญของงานวิจัยท้องถิ่นที่ได้มาจากการสร้าง การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน บทที่ 3 แนวคิดสู่การปฏิบัติ กล่าวถึงการนำหลักการ แนวคิดสำคัญของงานวิจัยท้องถิ่นไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทเชิงพื้นที่ และ บทที่ 4 นโยบายการศึกษาล่างสู่บน...