กิจกรรม

Posted by | October 2, 2019
เวทีสาธารณะ “การปฏิรูปการศึกษาที่เยาวชนเป็นเจ้าของ”

วันที่ 24 กันยายน 2562 ช่วงเช้าของเวทีวันนี้มีการส่งเสียงจากเยาวชนทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา ผ่านเวที Ed Talk สุขของการเรียนอยู่ที่ไหนในการศึกษาไทย โดยตัวแทนเยาวชนทั้ง 3 คน คือ ‘ดรีม’ วรากรณ์ ใจยา ที่มาถ่ายทอดเส้นทางชีวิตการเรียนรู้ทั้งในระบบโรงเรียนที่เคยถูกตีตราจากครู และการทำงานร่วมกับชุมชน ที่สร้างการเรียนรู้ในอีกมิติหนึ่งที่กว้างกว่าเดิม ‘โม’ ชลธิชา ศรีษะโคตร ที่ช่วยถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน ผ่านการทำงานในสโมสรนิสิตจุฬาฯ ในฐานะนายก อบจ. หญิงคนแรกของมหาวิทยาลัย และ ‘อิฐ’ วัชรพันธุ์ มุสิกะ...

Continue Reading
Posted by | July 19, 2019
อบรมเชิงปฏิบัติเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน: เสริมพลังเยาวชน สร้างนวัตกรรุ่นใหม่

วันที่ 13-14 ก.ค. 62 ศูนย์วิชาการฯ ได้จัด "อบรมเชิงปฏิบัติเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน: เสริมพลังเยาวชน สร้างนวัตกรรุ่นใหม่" ณ โรงแรมนูโวซิตี้ กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมเป็นเด็กและเยาวชนที่มาจากภูมิภาคต่าง ๆที่เป็นเครือข่ายการทำงานเชิงพื้นที่ ในการอบรมครั้งนี้ใช้กระบวนการ Design Thinking คือ 1. Empathize เข้าใจกลุ่มเป้าหมาย 2. Define กำหนดประเด็นปัญหา 3. Ideate ระดมความคิด 4. Prototype สร้างต้นแบบ...

Continue Reading
Posted by | June 24, 2019
เปิดรับสมัครผู้สนใจรับทุนศึกษาวิจัยระยะสั้นในประเด็นการพัฒนาเด็กและเยาวชน

ศูนย์วิชาการและเครือข่ายวิชาการด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว (CYD) เปิดรับสมัครผู้สนใจรับทุนศึกษาวิจัยระยะสั้นในประเด็นการพัฒนาเด็กและเยาวชน จำนวน 3 ทุนวิจัย ทุนละ 100,000 บาท โดยมีกระบวนการพิจารณาดังนี้ 1. ผู้สนใจรับทุนกรอกรายละเอียดเบื้องต้น เพื่อเข้ารับการคัดเลือกในรอบที่ 1 (ข้อมูลส่วนตัวและประสบการณ์การทำงานด้านเด็กและเยาวชน) ได้ที่ : https://forms.gle/xkS2CGSUeYFzZ8n37 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 2. ทาง CYD จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อนำเสนอโครงร่างวิจัยจำนวน 3 ท่าน ทาง facebook...

Continue Reading
Posted by | June 24, 2019
เวทีถอดบทเรียนการดำเนินงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 21 มิ.ย. 62 เวทีถอดบทเรียนการดำเนินงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "โสเหล่ เว้าพื้น ม่วนชื่น งานเยาวชน" ณ บ้านสวนคุณตา รีสอร์ท เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก 4 โครงการย่อย สะท้อนองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากแต่ละโครงการ ที่ให้ภาพวิธีการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่อยู่ในโรงเรียน ชุมชนคนจนเมือง สภาเด็กและเยาวชนตำบล รวมไปถึงการสืบทอดภูมิปัญญาการละเล่นพื้นบ้านหมากซีบ้า มีผู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากอบจ. อปท. ศึกษานิเทศน์ ปราชญ์ชุมชน และผอ.เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ดำเนินการจัดกิจกรรมโดยบริษัท SILC

Continue Reading
Posted by | June 11, 2019
เวทีคืนบทเรียน ถ่ายทอดการเรียนรู้ พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชน (ภาคเหนือตอนบน)

วันที่ 8 มิ.ย. 62  เวทีคืนบทเรียน ถ่ายทอดการเรียนรู้ พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชน (ภาคเหนือตอนบน) ณ โรงแรมแกรนด์วิว เชียงใหม่ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก 3 โครงการภาคเหนือตอนบน ได้แก่ โครงการระเบียงเรียนรู้เติมสุขสู่ชุมชน บ้านถ้ำ จ.เชียงราย โครงการสืบฮีต ตวยฮอยวิถีชุมชนบนมิติรายได้ครัวเรือน บ้านแม่อ้อ จ.เชียงราย และโครงการคืนความสุข ให้เยาวชนศูนย์ฝึกและอมรมเด็กและเยาวชน เขต 7 เชียงใหม่ สะท้อนองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากแต่ละโครงการ ที่ให้ภาพวิธีการพัฒนาเด็กและเยาวชน กลุ่มนักศึกษา...

Continue Reading
Posted by | June 11, 2019
เวทีถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการระเบียงรู้ เติมสุขสู่ชุมชน จ.เชียงราย

วันที่ 19 พ.ค. 2562 ศูนย์วิชาการและเครือข่ายวิชาการด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว ลงติดตามโครงการระเบียงรู้ เติมสุขสู่ชุมชน จ.เชียงราย ในกิจกรรมเวทีเติมสุขสู่ชุมชน เป็นเวทีถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดกิจกรรม โดยเป็นการดึงพลังชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน นักศึกษา เด็กและเยาวชนมารวมกันได้อย่างลงตัว เกิดเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ที่เป็นรูปธรรมที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม และท้ายสุดเด็กและเยาวชนรักบ้านเกิดตนเอง

Continue Reading
Posted by | June 11, 2019
กิจกรรมวงแลก วงเล่า (World Cafe) โครงการสื่อใสวัยทีน จ.อุบลราชธานี

วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 โครงการ สื่อสารสร้างสรรค์พลังเด็กพลังชุมชนคุ้มครองเด็ก กิจกรรมวงแลก วงเล่า (World Cafe) เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง 3 ชุมชนได้แก่ ชุมชนวังทอง ชุมชนเกตุแก้วและชุมชนวัดโรมัน โดยมีเยาวชนอาสาสมัครทีมสื่อใสวัยทีนนำกระบวนการ โดยรูปแบบสื่อแต่ละชุมชนได้แก่ หุ่นละคร มือบอร์ดเกม และการทำสันทนาการ ทำให้เกิดพื้นที่การเรียนรู้ เกิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับเด็กและเยาวชนในช่วงปิดเทอม

Continue Reading
Posted by | May 10, 2019
กิจกรรมห้องเรียน 3 วัย วัยเก๋า วัยทีน วัยละอ่อน : โครงการบ้านสร้างสุขพลังเยาวชนนาจะหลวย

วันที่ 8 พ.ค. 2562 ทีมศูนย์วิชาการและเครือข่ายวิชาการด้านเด็กลงพื้นที่ติดตามโครงการบ้านสร้างสุขพลังเยาวชนนาจะหลวย ณ เทศบาลตำบลนาจะหลวย กับกิจกรรมห้องเรียน 3 วัย วัยเก๋า วัยทีน วัยละอ่อน เปิดการเรียนรู้ศิลปะการย้อมผ้า โดยใช้สีผสมอาหาร เป็นการเรียนรู้ร่วมกันของคน 3 ช่วงวัย สร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้สูงอายุกับเด็กและเยาวชน โดยจะมีการเปิดห้องเรียนครั้งต่อไป ในรูปแบบของห้องเรียนภาษา ขอบคุณภาพจาก สภาเด็กและเยาวชน ทต.นาจะหลวย

Continue Reading
Posted by | May 10, 2019
เสวนา เรื่อง “การศึกษาเพื่อการเท่าทันการเมืองและเศรษฐกิจ”

วันที่ 8 พ.ค. 2562 ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน ได้เข้าร่วมการเสวนา เรื่อง "การศึกษาเพื่อการเท่าทันการเมืองและเศรษฐกิจ" ได้แลกเปลี่ยนมุมมองเรื่องการจัดการศึกษาที่ควรเป็นเพื่อเท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเมือง และเศรษฐิกจ โดยฉายภาพการจัดการศึกษา 3 ยุค (การศึกษายุคหนึ่ง/การศึกษายุคนี้/การศึกษายุคต่อไป) สามารถรับชมการเสวนาย้อนหลังได้ คลิ๊กที่นี่

Continue Reading
Posted by | May 10, 2019
กิจกรรม “เพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับเด็กและผู้ใหญ่ได้มีกิจกรรมทำร่วมกัน” จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 27 เมษายน 2562 ทีมศูนย์วิชาการและเครือข่ายวิชาการด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว ลงพื้นที่ติดตามโครงการ แนวทางการฟังเสียงเด็กเพื่อพัฒนาเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ กรณีศึกษาอำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ณ โรงเรียนอนุบาลพยุห์ กิจกรรมนี้เป็นการนำการละเล่นพื้นเมืองของอำเภอพยุห์ มาเป็นจุดศูนย์กลางในการดึงคนต่างช่วงวัย หลากหลายอาชีพ ให้เข้ามามีส่วนสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับเด็ก อ.ดร.ประจวบ จันทร์หมื่น อาจารย์ประจำวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษได้รวบรวมวิธีการเล่นหมากซีบ้า ซึ่งเป็นการละเล่นที่สามารถเล่นได้ทุกช่วงวัย และได้ใช้ทุกส่วนของร่างกายในการออกกำลัง ซึ่งการเล่นใน 1 เกมนั้น ใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 1 ชั่วโมง สิ่งที่ซ่อนอยู่ลึกไปกว่าการดึงเอาการละเล่นพื้นที่มาสร้างอัตลักษณ์ให้กับชุมชน คือ...

Continue Reading