กิจกรรม

Posted by | September 23, 2020
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจง “แนวคิดและแนวทางการขับเคลื่อนแผนงานพัฒนาครูและเด็กนอกระแบบการศึกษา”

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจง "แนวคิดและแนวทางการขับเคลื่อนแผนงานพัฒนาครูและเด็กนอกระแบบการศึกษา" ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 19-20 กันยายน 2563 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม. จัดโดย กองทุนเพื่อความเสมอเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) . ภายในงานรับฟังการบรรยายจาก ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร (ประธานอนุกรรมการกำกับทิศทางโครงการฯ), นายแพทย์สุภกร บัวสาย (ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา) และ ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ (รองประธานอนุกรรมการกำกับทิศทางโครงการฯ) . หลังจากนั้นเป็นการบรรยายจากทีมบริหารจัดการโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาทั้ง...

Continue Reading
Posted by | August 5, 2020
ภาพบรรยากาศเวที “เปลี่ยนโลกสีเทาของเยาวชน”

เวที “เปลี่ยนโลกสีเทาของเยาวชน” วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม ไมดาส 1 โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) . ช่วงเช้า เริ่มด้วยการนำเสนอผลการวิจัยในช่วง “อาจารย์ขอเล่า” 3 ประเด็น (สามารถดู Live ย้อนหลังได้ที่ : https://www.facebook.com/CYDEDUCHULA/videos/292746795491872/?epa=SEARCH_BOX . 1) แนวทางการจัดการศึกษาทางเลือกสำหรับเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม โดย...

Continue Reading
Posted by | March 18, 2020
นำเสนอผลการศึกษาจากโครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบ กลไก และแนวโน้มผลกระทบของนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จ.สตูล

วันที่ 29 มกราคม 2563 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชนเข้าร่วมนำเสนอผลการศึกษาจากโครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบ กลไก และแนวโน้มผลกระทบของนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาในจังหวัดสตูลต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมโต๊ะหยงกง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธาน #CYD #พื้นที่นวัตกรรมจังหวัดสตูล

Continue Reading
Posted by | March 18, 2020
บรรยายหัวข้อ “การส่งเสริมกระบวนการทางความคิดแบบเติบโตสำหรับผู้ทำงานด้านเด็กและเยาวชน (Mindset)”

วันที่ 21 มกราคม 2563 ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ และคณะ หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน เข้าร่วมบรรยายหัวข้อ "การส่งเสริมกระบวนการทางความคิดแบบเติบโตสำหรับผู้ทำงานด้านเด็กและเยาวชน (Mindset)" ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ จัดโดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน

Continue Reading
Posted by | March 18, 2020
ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการการวิจัยเชิงปฏิบัติการฯ พลเมืองเด็กและเยาวชนรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล จ.พิษณุโลก

วันที่ 18 มกราคม 2563 ศูนย์วิชาการและเครือข่ายวิชาการด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการ “การวิจัยเชิงปฏิบัติการฯ พลเมืองเด็กและเยาวชนรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก” ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก  

Continue Reading
Posted by | March 18, 2020
บรรยายหัวข้อ “การส่งเสริมกระบวนการทางความคิด (Mindset) เด็กและเยาวชน สู่ประเทศไทย 4.0”

วันที่ 15 มกราคม 2563 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน เข้าร่วมบรรยายหัวข้อ "การส่งเสริมกระบวนการทางความคิด (Mindset) เด็กและเยาวชน สู่ประเทศไทย 4.0" ในการอบรมการส่งเสริมกระบวนการทางความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) ของเด็ก เยาวชน และผู้ทำงานด้านเด็กและเยาวชน...นวัตกรรมทางความคิด พลิกวิธีคิดสู่การปฏิบัติ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ จัดโดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน

Continue Reading
Posted by | March 18, 2020
อบรมโครงการฐานวิจัย Module 3 จ.สตูล

ศูนย์วิชาการและเครือข่ายวิชาการด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว นำโดย ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับและคณะ เข้าร่วมสังเกตการณ์การอบรมโครงการฐานวิจัย Module 3 หน่วยเก็บข้อมูล ณ ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อ.ละงู จ.สตูล

Continue Reading
Posted by | March 18, 2020
The After-class Story เรื่องเล่าหลังเลิกเรียน

ศูนย์วิชาการและเครือข่ายวิชาการด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว นำโดยศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับและคณะ เข้าร่วมงาน The After-class Story เรื่องเล่าหลังเลิกเรียน สะท้อนปรากฏการณ์สังคมไทยผ่านสื่อ สร้างพลังการรับรู้ สู่สังคมสุขภาวะที่จัดโดยมูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทย ร่วมกับเครือข่ายเยาวชนคนมือดี คน มือ ดี ในวันที่ 22 ธันวาคม 2562 ณ คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์ ณ เชียงใหม่) จ.เชียงใหม่ งานนี้เป็นการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกทางกิจกรรมทั้งการร้องเพลง การแสดง Cover Dance รวมถึงการฉายภาพเรื่องเล่าสะท้อนปรากฏการณ์สังคมไทยผ่านสื่อ 3...

Continue Reading
Posted by | March 18, 2020
โครงการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชน จ.อุบลราชธานี

วันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2562 ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับพร้อมทีมวิชาการสนับสนุนการทำงานของเครือข่ายขับเคลื่อนการทำงานด้านเด็กและเยาวชน ของโครงการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชน จังหวัดอุบลราชธานี สนับสนุนโดย สสส. โดย ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับได้ให้ความรู้ในหัวข้อ การพัฒนาเด็กและเยาวชนผ่านกลไกนโยบายระดับจังหวัด แก่องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาคมสังคมที่เป็นส่วนหนึ่งในการมีส่วนร่วมเป็นคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนวาระจังหวัดน่าอยู่สำหรับเด็กและเยาวชน อุบลราชธานี ศูนย์วิชาการฯ ในฐานะเครือข่ายวิชาการหนึ่งของทีมเลขานุการ คณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างรูปธรรมการขับเคลื่อนวาระจังหวัดน่าอยู่สำหรับเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี ผ่านการร่างแผนการขับเคลื่อนฯ ใน 7 มิติ ขอบคุณภาพจาก #4ctped

Continue Reading
Posted by | March 18, 2020
การอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน: การเขียนโครงการเพื่อของบประมาณสนับสนุนต่อองค์กร

การอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน: การเขียนโครงการเพื่อของบประมาณสนับสนุนต่อองค์กร วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน โดยมีเครือข่ายเข้าร่วมจาก เชียงใหม่ เชียงราย ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ระยอง และยะลา ช่วงบ่ายวิพากษ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากแต่ละโครงการ โดย ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ ผอ.ศูนย์ฯ และ อ.ดร.สุรศักดิ์ เก้าเอี้ยน รองผอ.ศูนย์

Continue Reading