กิจกรรม

Posted by | August 31, 2022
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา 8 พื้นที่ (วันที่ 4)

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ช่วงเช้า ครูนอกระบบการศึกษาทั้ง 3 กลุ่ม ประกอบด้วย ครูประจำการ ครูนักพัฒนา และครู จิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะหลักในหัวข้อการทำงานกับชุมชนในพื้นที่ ใช้การจัดเวทีแบบมีส่วนร่วม โดย อ.สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์ และคุณนเรศ สงเคราะห์สุข ซึ่งได้พาครูนอกระบบการศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ กระบวนการ เครื่องมือ และกฎ 10 ข้อพื้นฐานของการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม (Participatory Learning and Action:...

Continue Reading
Posted by | August 30, 2022
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา 8 พื้นที่ (วันที่ 3)

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เป็นการจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะย่อยตามประเภทครูนอกระบบการศึกษา ทั้งครูประจำการ ครูนักพัฒนา และครูจิตอาสา . การอบรมสมรรถนะย่อยห้องครูประจำการ ในหัวข้อความพร้อมยอมรับความเปลี่ยนแปลง การยอมรับความล้มเหลวกับความเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและยินดีที่จะปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นโดยนายแพทย์พนม เกตุมาน เป็นการพัฒนาสมรรถนะด้านทัศนคติและเจตคติของครูนอกระบบการศึกษาให้สามารถปรับตัวและยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้ท่ามกลางสถานการณ์ต่าง ๆ ผ่านการทำกิจกรรมทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาที่เป็นเหตุการณ์ในชีวิตที่ประสบความสำเร็จและเหตุการณ์ที่เป็นอุปสรรค เชื่อมโยงกับอุปนิสัยที่เป็นจุดแข็ง (Charater Strengths) 6 กลุ่มใหญ่ 24 ด้าน ที่ใช้ในการปรับตัวให้มีความสุขและเกิดความสำเร็จ เกิดคุณค่าต่อตนเอง ผู้อื่น สังคม และสิ่งแวดล้อม . การอบรมสมรรถนะย่อยห้องครูนักพัฒนา...

Continue Reading
Posted by | August 29, 2022
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา 8 พื้นที่ (วันที่ 2)

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 เป็นการจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะหลักในหัวข้อ การรับมือกับปัญหา อดทนต่อความกดดัน การปรับตัว โดยนายแพทย์พนม เกตุมาน . การจัดกิจกกรมพัฒนาสมรรถนะดังกล่าว เป็นการจัดกิจกรรมกระบวนการที่เน้นให้ผู้อบรมมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ มุ่งเน้นให้ครูนอกระบบการศึกษาเรียนรู้ เข้าใจจิตวิทยา สามารถรับมือกับปัญหา อดทนต่อความกดดัน การปรับตัว ไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน โดยคำนึงธรรมชาติของความเป็นมนุษย์และแนวทางการเรียนรู้ที่แตกต่างกันของครูนอกระบบการศึกษาแต่ละประเภท แต่ละคน . กิจกรรมที่น่าสนใจ คือ กิจกรรม Mental Map เป็นการทบทวนตนเองและเรียนรู้ความเข้มแข็งภายในตน รวมทั้งสิ่งที่เป็นภายนอกทั้งบุคคล สถานที่...

Continue Reading
Posted by | August 28, 2022
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา 8 พื้นที่ (วันที่ 1)

หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา 8 พื้นที่ ภายใต้โครงการ การพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา โดยรับทุนสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ระหว่างวันที่ 28-31 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น นาดา ดอนเมือง แอร์พอร์ตกรุงเทพฯ . สำหรับวันที่ 28 สิงหาคม 2565 ในช่วงเช้า ได้จัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะหลักในหัวข้อ การติดตามประเมินผลของเด็กรายบุคคลเพื่อจะได้ทราบปัญหาและหาทางแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น: การจัดการรายกรณี (Case management)...

Continue Reading
Posted by | August 22, 2022
ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงาน โครงการการเสริมสร้างสมรรถนะครูกรุณาจิตอาสาเพื่อน้องคนพิการ พื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

เมื่อวันที่ 22-23 สิงหาคม 2565 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงาน โครงการการเสริมสร้างสมรรถนะครูกรุณาจิตอาสาเพื่อน้องคนพิการ พื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) . โครงการฯ ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านความรู้จิตวิทยาพัฒนาการเด็กพิการ ความเข้าใจธรรมชาติของพิการ และทักษะการส่งต่อข้อมูลเด็กเยาวชนพิการไปยังหน่วยงานด้านการศึกษา สุขภาพ สวัสดิการสังคม . โครงการฯ ได้ออกแบบกิจกรรมบนพื้นฐานแนวคิดจิตวิทยาพัฒนาการ และการสื่อสารอย่างสันติ (Nonviolent Communication) โดยให้ครูกรุณาได้รับความรู้และฝึกทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง และการเรียนรู้พัฒนาการเด็กและเยาวชนพิการที่เชื่อมโยงกับทฤษฎีพัฒนาการทางจิตสังคมของอีริคสัน เพื่อให้ครูกรุณา พ่อแม่ผู้ปกครอง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน...

Continue Reading
Posted by | August 17, 2022
ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงาน โครงการกระบวนการพัฒนาสมรรถนะครูจิตอาสาเพื่อเด็กนอกระบบการศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออก : กรณีศึกษาจังหวัดระยอง ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2565 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงาน โครงการกระบวนการพัฒนาสมรรถนะครูจิตอาสาเพื่อเด็กนอกระบบการศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออก : กรณีศึกษาจังหวัดระยอง ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) . โครงการฯ ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะจิตวิทยาพัฒนาการเด็กนอกระบบการศึกษา ความเข้าใจธรรมชาติของเด็กนอกระบบการศึกษา และความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศการเรียนรู้ ของครูนอกระบบการศึกษา กลุ่มครูจิตอาสา . โครงการฯ ได้ออกแบบกิจกรรมโดยใช้หลักการทางจิตวิทยา (Core of Psychology) 4 ขั้นตอนประกอบด้วย 1. รับรู้...

Continue Reading
Posted by | August 11, 2022
ลงพื้นที่ 7arts inner place อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถนะครูจิตอาสาเพื่อเด็กนอกระบบการศึกษาเชียงรายและแม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ 11-12 สิงหาคม 2565 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา ลงพื้นที่ 7arts inner place อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถนะครูจิตอาสาเพื่อเด็กนอกระบบการศึกษาเชียงรายและแม่ฮ่องสอน . ซึ่งเป็น 1 ใน 8 โครงการภาคีเครือข่ายที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะครูจิตอาสาเพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือเด็กนอกระบบการศึกษา . ผลจากการติดตามการดำเนินงานของโครงการดังกล่าว พบว่า คณะทำงานโครงการย่อยร่วมกับทีมวิทยากรได้ออกแบบกระบวนการพัฒนาสมรรถนะครูจิตอาสาโดยการนำสมรรถนะหลักและสมรรถนะย่อยที่ต้องการพัฒนามาผสมผสานร้อยเรียงเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ทางจิตปัญญาซึ่งประยุกต์ใช้แนวคิดของกระบวนการศิลปะด้านใน (Art Inner experiences)...

Continue Reading
Posted by | August 9, 2022
ลงพื้นที่จังหวัดยะลา ร่วมกับศาสตราจารย์สมพงษ์ จิตระดับ และคณะทำงานของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อรวบรวมข้อมูล และสังเคราะห์บทเรียนจากกรณีตัวอย่างการเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษาของเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 9-10 สิงหาคม 2565 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ได้ลงพื้นที่จังหวัดยะลา ร่วมกับศาสตราจารย์สมพงษ์ จิตระดับ และคณะทำงานของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อรวบรวมข้อมูล และสังเคราะห์บทเรียนจากกรณีตัวอย่างการเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษาของเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการจัดการความรู้เพื่อสื่อสารขับเคลื่อนนโยบายศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กสศ. . จากการลงพื้นที่โครงการครั้งนี้ คณะทำงานฯ ได้หารือกลไกความร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินโครงการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษาจังหวัดยะลา นำโดย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และได้ลงเยี่ยมบ้านเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา จำนวน 2 กรณี . ข้อค้นพบสำคัญ คือ...

Continue Reading
Posted by | August 7, 2022
ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมสมรรถนะครูผู้ดูแลเด็กในกระบวนการยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 7-8 สิงหาคม 2565 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมสมรรถนะครูผู้ดูแลเด็กในกระบวนการยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี . ซึ่งเป็น 1 ใน 8 โครงการภาคีเครือข่าย ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา สร้าง และทดลองใช้ รวมถึงประเมินกลไกการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาตามแนวคิดเครือข่ายเชิงพื้นที่ . จากการลงพื้นที่โครงการ คณะทำงานฯ ได้พบหลักการพัฒนาสมรรถนะครูผู้ดูแลเด็กในกระบวนการยุติธรรม โดยเน้นการทำความเข้าใจธรรมชาติของผู้เรียนและการแก้ปัญหาผู้เรียนรายบุคคล ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการทำความเข้าใจผู้เรียนผ่านนพลักษณ์ (Enneagram) และ การแก้ไขปัญหาผู้เรียนผ่านหลักการคิดเป็น (Khit...

Continue Reading
Posted by | August 5, 2022
โครงการกลไกการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาตามแนวคิดเครือข่ายเชิงพื้นที่ในจังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 5-6 สิงหาคม 2565 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการกลไกการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาตามแนวคิดเครือข่ายเชิงพื้นที่ในจังหวัดชัยภูมิ . ซึ่งเป็น 1 ใน 8 โครงการภาคีเครือข่าย ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา สร้าง และทดลองใช้ รวมถึงประเมินกลไกการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาตามแนวคิดเครือข่ายเชิงพื้นที่ . จากการลงพื้นที่โครงการครั้งนี้ คณะทำงานฯ ได้พบนวัตกรรมสำคัญที่ใช้ในการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษา คือ ร่างหลักสูตรเฉพาะที่ช่วยเติมเต็มศักยภาพครูนอกระบบการศึกษาที่สอดคล้องกับธรรมชาติและบริบทของครูและเด็กนอกระบบการศึกษา นอกจากนี้ยังได้ข้อมูลสะท้อนผลจากครูนอกระบบที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพตามหลักสูตรข้างต้น ที่เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนเชิงนโยบายเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอนาคตได้ . ทั้งนี้ร่างหลักสูตรการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษาฉบับดังกล่าว...

Continue Reading