กิจกรรม

Posted by | December 3, 2020
วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับ ดร.สมคิด แก้วทิพย์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ช่วงเช้าเป็นการนำเสนอผลความก้าวหน้าของการวิจัยของโรงเรียนในพื้นที่ 10 โรงและ 1 ศูนย์การเรียนรู้ ในเขตอำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่ลาน้อย และอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยแบ่งออกเป็น 6 ประเด็นหลัก คือ 1) การจัดการเรียนรู้ผ่านการจัดการศึกษาปฐมวัย 2) บริบทการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการผลิต 3) กระบวนการเรียนรู้จากการประกอบการ 4) กระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ DLTV / PBL และอื่น ๆ 5) กระบวนการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนหอพัก 6) ระบบการหนุนเสริมอาสาสมัครวิชาชีพ...

Continue Reading
Posted by | November 13, 2020
ลงพื้นที่สำรวจความต้องการของโครงการย่อย “โครงการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย”

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ลงพื้นที่สำรวจความต้องการของโครงการย่อย “โครงการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย” ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะช้าง จ.เชียงราย . โดยกิจกรรมจะมีการจัดทำข้อมูลเด็กและเยาวชนนอกระบบโดยครูนอกระบบในโครงการ จากนั้นมีการมอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือเร่งด่วนครั้งที่ 1 แก่เด็กและเยาวชนนอกระบบ . ช่วงบ่ายพูดคุยแลกเปลี่ยน และติดตามความต้องการของโครงการย่อยเพื่อสนับสนุนต่อไป รวมทั้งให้คำปรึกษาการนำเข้าข้อมูลในฐานข้อมูล EXCEL ครูและเด็กนอกระบบ

Continue Reading
Posted by | November 13, 2020
กิจกรรมการประชุมเปิดโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 คณะทำงานโครงการการพัฒนากลไกสนับสนุนและขับเคลื่อนครูและเด็กนอกระบบการศึกษา นำโดยรศ.ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา และคณะ เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมเปิดโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมเรสซิเด้นท์ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานพิธีเปิด

Continue Reading
Posted by | November 13, 2020
ลงพื้นที่สนับสนุนและติดตามโครงการตามหาน้องในซอกหลืบ : แสงส่องใจปลอดภัยจาก COVID-19 จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 25 ตุลาคม 2563 คณะทำงานโครงการการพัฒนากลไกสนับสนุนและขับเคลื่อนครูและเด็กนอกระบบการศึกษา นำโดย รศ.ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา ลงพื้นที่สนับสนุนและติดตามโครงการตามหาน้องในซอกหลืบ : แสงส่องใจปลอดภัยจาก COVID-19 ที่อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ . ในวันนี้มีกิจกรรมการสร้างความเข้าใจให้กับครูนอกระบบการศึกษา และผู้ดูแลเด็กนอกระบบการศึกษา ประมาณ 30 คน ถึงเป้าหมายของโครงการ ตลอดจนทิศทางและวิธีการดำเนินงานของโครงการฯ . นอกจากนี้ ผศ.ดร.เดือนเพ็ญพร ชัยภักดี อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ ผู้รับผิดชอบโครงการยังพาชมศูนย์การเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เกษตรอินทรีย์...

Continue Reading
Posted by | November 13, 2020
ลงพื้นที่ติดตาม โครงการการจัดการศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนา ทักษะอาชีพสู่ การมีงานทำของคนพิการในสถานการณ์ COVID-19

วันที่ 17 ตุลาคม 2563 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ลงพื้นที่ติดตาม โครงการการจัดการศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนา ทักษะอาชีพสู่ การมีงานทำของคนพิการในสถานการณ์ COVID-19 ฟังความรู้เกี่ยวกับคนพิการบาดเจ็บไขสันหลัง โดยคณะวิทยากรจากศูนย์การ ดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ และชมการใช้นวัตกรรมเจลเพื่อช่วยผู้ป่วยจากแผลกดทับ โดย วิทยากรจาก Novel Supply Co.,Ltd. วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ จ.ชลบุรี   

Continue Reading
Posted by | November 13, 2020
ลงพื้นที่ติดตาม การจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ Active learning และการสร้างชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (PLC)

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ลงพื้นที่ติดตาม การจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ Active learning และการสร้างชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (PLC) ในโครงการพัฒนาศักยภาพครูนอกระแบบให้สามารถจัดการศึกษาตามภูมิสังคม และสอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ จัดโดย มูลนิธิส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน ร่วมกับ ศูนย์การเรียนรู้ไร่ส้มวิทยา และมูลนิธิเด็ก ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ สนับสนุนโดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) . ผู้เข้าร่วมเป็นครูจากศูนย์การเรียนและผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ จำนวน 20...

Continue Reading
Posted by | September 23, 2020
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจง “แนวคิดและแนวทางการขับเคลื่อนแผนงานพัฒนาครูและเด็กนอกระแบบการศึกษา”

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจง "แนวคิดและแนวทางการขับเคลื่อนแผนงานพัฒนาครูและเด็กนอกระแบบการศึกษา" ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 19-20 กันยายน 2563 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม. จัดโดย กองทุนเพื่อความเสมอเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) . ภายในงานรับฟังการบรรยายจาก ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร (ประธานอนุกรรมการกำกับทิศทางโครงการฯ), นายแพทย์สุภกร บัวสาย (ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา) และ ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ (รองประธานอนุกรรมการกำกับทิศทางโครงการฯ) . หลังจากนั้นเป็นการบรรยายจากทีมบริหารจัดการโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาทั้ง...

Continue Reading
Posted by | August 5, 2020
ภาพบรรยากาศเวที “เปลี่ยนโลกสีเทาของเยาวชน”

เวที “เปลี่ยนโลกสีเทาของเยาวชน” วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม ไมดาส 1 โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) . ช่วงเช้า เริ่มด้วยการนำเสนอผลการวิจัยในช่วง “อาจารย์ขอเล่า” 3 ประเด็น (สามารถดู Live ย้อนหลังได้ที่ : https://www.facebook.com/CYDEDUCHULA/videos/292746795491872/?epa=SEARCH_BOX . 1) แนวทางการจัดการศึกษาทางเลือกสำหรับเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม โดย...

Continue Reading
Posted by | March 18, 2020
นำเสนอผลการศึกษาจากโครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบ กลไก และแนวโน้มผลกระทบของนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จ.สตูล

วันที่ 29 มกราคม 2563 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชนเข้าร่วมนำเสนอผลการศึกษาจากโครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบ กลไก และแนวโน้มผลกระทบของนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาในจังหวัดสตูลต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมโต๊ะหยงกง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธาน #CYD #พื้นที่นวัตกรรมจังหวัดสตูล

Continue Reading
Posted by | March 18, 2020
บรรยายหัวข้อ “การส่งเสริมกระบวนการทางความคิดแบบเติบโตสำหรับผู้ทำงานด้านเด็กและเยาวชน (Mindset)”

วันที่ 21 มกราคม 2563 ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ และคณะ หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน เข้าร่วมบรรยายหัวข้อ "การส่งเสริมกระบวนการทางความคิดแบบเติบโตสำหรับผู้ทำงานด้านเด็กและเยาวชน (Mindset)" ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ จัดโดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน

Continue Reading