กิจกรรม

Posted by | May 6, 2021
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมศักยภาพโครงการครูและเด็กนอกระบบการศึกษา : เสริมสร้างพลังใจให้ครูนอกระบบ

วันที่ 5-6 เมษายน 2564 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมศักยภาพโครงการครูและเด็กนอกระบบการศึกษา : เสริมสร้างพลังใจให้ครูนอกระบบ แก่คุณครูนอกระบบ และผู้ดำเนินโครงการ 50 คน ภายในสองวันผู้เข้าร่วม ได้ทำ10 กิจกรรมที่ได้กลับมาดูแลจิตใจ ร่างกายตนเอง ได้เครื่องมือกลับไปใช้งานต่อ ตัวอย่างกิจกรรม อาทิ กิจกรรมความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence: EQ), กิจกรรมสร้างเสริมทัศนคติแบบเติบโต (Growth Mindset), กิจกรรมสร้างความพร้อมในการเรียนรู้...

Continue Reading
Posted by | May 6, 2021
ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินของโครงการการพัฒนาระบบสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพเพื่อการศึกษาต่อและมีงานทำสำหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

วันที่ 30 มี.ค. 2564 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ลงพื้นที่สำรวจความต้องการโครงการรวมถึงติดตามผลการดำเนินของโครงการการพัฒนาระบบสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพเพื่อการศึกษาต่อและมีงานทำสำหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม คณะทำงานร่วมสังเกตการกิจกรรมวัน Special Day ซึ่งเป็นการประเมินผลทางด้านการศึกษาทักษะทางอาชีพของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เด็กและเยาวชนในการพัฒนาตนเองต่อไป หัวข้อการนำเสนอทักษะทางอาชีพความถนัดของเด็กและเยาวชน ได้แก่ การทำกระเบื้องปูนลายไม้ การทำเครื่องดื่มต่างๆ การนวดแผนไทย และงานฝีมือต่างๆ เป็นต้น โดยกิจกรรมนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) #กสศ #CYD

Continue Reading
Posted by | May 6, 2021
ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินของโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในพื้นที่บ่อเกลือ ณ ศูนย์ประสานงาน มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

วันที่ 28 มี.ค. 2564 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ลงพื้นที่สำรวจความต้องการโครงการรวมถึงติดตามผลการดำเนินของโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในพื้นที่บ่อเกลือ ณ ศูนย์ประสานงาน มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน คณะทำงานร่วมสังเกตการเสริมทักษะอาชีพ ผ่านกิจกรรมฝึกประสบการณ์อาชีพนวดแผนไทย เพื่อให้เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษามีความพร้อมเข้าสู่อาชีพที่ตนเองสนใจและอาชีพที่เป็นที่ต้องการของชุมชน นอกจากกิจกรรมฝึกประสบการณ์อาชีพนวดแผนไทยแล้ว ทางโครงการได้มีกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพการก่อสร้างและทักษะการแปรรูปอาหารอีกด้วย โดยกิจกรรมนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) #cyd #กสศ

Continue Reading
Posted by | May 6, 2021
เข้าร่วมและนำเสนอผลการดำเนินงานระยะที่ 1 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมออกแบบ “แนวทางการขับเคลื่อนโครงการการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา ปี 2564”

วันที่ 25 มี.ค. 2564 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ เข้าร่วมและนำเสนอผลการดำเนินงานระยะที่ 1 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมออกแบบ “แนวทางการขับเคลื่อนโครงการการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา ปี 2564” จัดโดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ณ โรงแรมมีราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เนื้อหาของการประชุมถูกแบ่งออกเป็นสองช่วง มีรายละเอียดดังนี้ ช่วงเช้าการสะท้อนผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาระยะที่ 1 โดยทีมบริหารการจัดการโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา และแนวทางการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาในมุมมองของอนุกรรมการกำกับทิศทางโครงการฯ และช่วงบ่ายกิจกรรมระดมสมองเพื่อร่วมกันออกแบบโครงการฯ ภาคีที่เข้าร่วมการประชุมได้เสนอข้อคิดเห็นใน 5 ประเด็นได้แก่ 1)...

Continue Reading
Posted by | May 6, 2021
ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับครู เด็กและเยาวชนในชุมชนแรงงานข้ามชาติ จังหวัดเชียงราย (ศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่สำนักวิชานวัตกรรมสังคม ม.แม่ฟ้าหลวง) ณ ชุมชนหอพักอภิ Plaza และชุมชนประตูเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย

วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับครู เด็กและเยาวชนในชุมชนแรงงานข้ามชาติ จังหวัดเชียงราย (ศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่สำนักวิชานวัตกรรมสังคม ม.แม่ฟ้าหลวง) ณ ชุมชนหอพักอภิ Plaza และชุมชนประตูเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย คณะทำงานโครงการได้ร่วมกิจกรรมการแยกขยะในชีวิตประจำวัน ได้แก่ 1) ความสำคัญของการแยกขยะ 2) วิธีการแยกขยะ 3 ชนิด (ขยะติดเชื้อ / ขยะอันตราย / ชขยะขายได้...

Continue Reading
Posted by | May 6, 2021
ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการใช้สื่อออนไลน์ สำหรับจัดกระบวนการเรียนรู้บนฐานนิเวศวัฒนธรรมชุมชน เพื่อสร้างอาชีพเกี่ยวกับอาหารและสมุนไพร ณ ศูนย์การเรียนหญ้าแพรกสาละวิน จ.แม่ฮ่องสอน

วันที่ 16-17 มี.ค. 2564 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการใช้สื่อออนไลน์ สำหรับจัดกระบวนการเรียนรู้บนฐานนิเวศวัฒนธรรมชุมชน เพื่อสร้างอาชีพเกี่ยวกับอาหารและสมุนไพร ณ ศูนย์การเรียนหญ้าแพรกสาละวิน จ.แม่ฮ่องสอน คณะทำงานโครงการร่วมสังเกตกิจกรรมทักษะอาชีพ ทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ใน 3 พื้นที่ กลุ่มเลี้ยงแพะ บ้านแม่สามแลบ กลุ่มเห็ดนางฟ้า บ้านปู่คำ และกลุ่มเห็ด กลุ่มเลี้ยงหมูดำ บ้านห้วยมะโอ โครงการนี้ได้พัฒนาทักษะอาชีพให้แก่เด็กนอกระบบการศึกษาที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์และอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านการเรียนรู้บนฐานนิเวศวัฒนธรรมชุมชน โดยได้รับความรู้เชิงนิเวศวัฒนธรรมควบคู่ไปกับการเรียนรู้บนพื้นฐานสาระการเรียนรู้ตามคุณวุฒิ เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถดูแลตนเอง ดูแลครอบครัว...

Continue Reading
Posted by | May 6, 2021
เข้าร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างพลังทางจิตวิทยาและพัฒนาเครือข่ายการปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

วันที่ 16 มีนาคม 2564 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ได้เข้าร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างพลังทางจิตวิทยาและพัฒนาเครือข่ายการปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จัดโดย ศูนย์แม่โขงศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงฯ โดยเนื้อหากิจกรรมแบ่งเป็นสองช่วงใหญ่ ได้แก่ ช่วงเช้าหารือเพื่อพัฒนาและยกระดับการปฏิบัติงาน และในช่วงบ่ายดร.เจนนี่เฟอร์ ชวโนวานิชจากคณะจิตวิทยา จุฬาฯ ได้แบ่งปันแนวทางการจัดอบรมเพื่อเสริมพลังและฟื้นฟูด้านจิตใจ การจัดการความรู้สึกให้แก่ครู และผู้ดูแลเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา

Continue Reading
Posted by | May 6, 2021
ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการ ตามหาน้องในซอกหลืบ : แสงส่องใจปลอดภัยจาก COVID-19

วันที่ 13 มี.ค. 2564 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการ ตามหาน้องในซอกหลืบ : แสงส่องใจปลอดภัยจาก COVID-19 ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรสมุนไพรบ้านดอนกอก และศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์บ้านไทรงาม จ.ชัยภูมิ คณะทำงานโครงการร่วมสังเกตกิจกรรมทักษะอาชีพ ทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนเข้าห้องเรียน สายลม สายน้ำ แสงตะวัน ส่องปัญญา และกิจกรรมห้องเรียนกอไผ่ มุงจาก โครงการนี้ได้ประสานความร่วมมือกับชุมชนในอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดชัยภูมิ มีคุณหมอ ผู้ใหญ่ ชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจกันสร้างห้องเรียนท้องถิ่นที่พาเด็กทำคุ้กกี้ผัก...

Continue Reading
Posted by | May 6, 2021
ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินของโครงการสร้างสรรค์พัฒนาการและเรียนรู้เด็กเยาวชนพิการโดยครอบครัวและชุมชน พื้นที่บุรีรัมย์และสุรินทร์

วันที่ 12 มี.ค. 2564 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ลงพื้นที่สำรวจความต้องการโครงการรวมถึงติดตามผลการดำเนินของโครงการสร้างสรรค์พัฒนาการและเรียนรู้เด็กเยาวชนพิการโดยครอบครัวและชุมชน พื้นที่บุรีรัมย์และสุรินทร์ ณ โรงพยาบาลรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ครูกรุณา “อาสาสมัคร ผู้ปกครอง ครู พยาบาล ผู้ดูแลผู้พิการ” คณะทำงานได้ร่วมสังเกตการณ์กิจกรรมการอบรมทักษะความรู้เกี่ยวกับการบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนพิการ โดยมีเป้าหมายเพื่อผลิตครูกรุณาที่ตระหนักถึงคุณค่าและศักยภาพของคนพิการที่มีความแตกต่างกัน และมีความรู้เบื้องต้นเรื่องความพิการ การช่วยเหลือส่งต่อทางสังคม การศึกษา การแพทย์ และเตรียมความพร้อมในการพัฒนาเป็นผู้ช่วยใน ศูนย์บริการคนพิการในชุมชน กิจกรรมในวันนี้ได้สร้างการเรียนรู้ความพิการด้านต่างๆ เช่น...

Continue Reading
Posted by | May 6, 2021
ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินของโครงการพัฒนาอาชีพเด็กชายขอบ ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านนานา ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

วันที่ 11 มี.ค. 2564 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ลงพื้นที่สำรวจความต้องการโครงการรวมถึงติดตามผลการดำเนินของโครงการพัฒนาอาชีพเด็กชายขอบ ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านนานา ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย คณะทำงานติดตามความคืบหน้าโครงการเสริมทักษะอาชีพ โดยโครงการฯ ได้มุ่งเน้นค้นหาความถนัดทางด้านอาชีพของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา เพื่อช่วยพัฒนาให้เด็กและเยาวชนกลุ่มชายขอบมีทางเลือกในการประกอบอาชีพที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังได้ปลูกฝังการเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับเพื่อตอบแทนสังคม และก้าวสู่สังคมอย่างเข้มแข็ง โดยกิจกรรมนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) #กสศ #cyd #บ้านนานา

Continue Reading