กิจกรรม

Posted by | October 9, 2018
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านวิชาการภายใต้พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล

วันที่ 27 กันยายน 2561 ทีมวิจัยจากศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ นำโดย ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ ลงพื้นที่จังหวัดสตูล เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านวิชาการภายใต้พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล กับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล และกลุ่ม YEC ช่วงบ่าย ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรโรงเรียนบ้านเขาจีน ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนนำร่องภายใต้พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล    

Continue Reading
Posted by | August 22, 2018
เด็กนอกระบบ คือ คนที่อยู่ติดท้องถิ่นและจะเป็นผู้ดูแลชุมชนต่อไปในอนาคต

วันที่ 5 ก.ค. 2561 ทีมศูนย์วิชาการและเครือข่ายวิชาการด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว นำทีมโดย ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ ลงพื้นที่ศึกษาการทำงานของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา ที่อำเภอยะหา จังหวัดยะลา กลุ่มสภาเด็กกลุ่มนี้ขับเคลื่อนงานด้วยกลุ่มเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษาโรงเรียน เน้นทำงานจิตอาสา ช่วยเหลือสังคม รวมถึงได้เข้าร่วมโครงการการศึกษาและพัฒนานวัตกรรมทางสังคมเพื่อขับเคลื่อนสุขภาวะโดยการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน: กรณีศึกษานำร่องสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นและคุณค่าภายในของเด็กกลุ่มนี้ น้องๆ สะท้อนให้เราฟังว่า แม้ว่าภาพลักษณ์ของพวกเขาอาจทำให้คนทั่วไปมองว่าไม่ดี เกิดอคติและภาพเหมารวมว่าพวกเขาเป็นพวกที่ไม่มีประโยชน์กับสังคม แต่ลึก ๆ แล้ว พวกเขาต้องการที่ยืนและการยอมรับ และอยากจะทำประโยชน์ให้กับชุมชนบ้านเกิด เพียงแต่ขอโอกาสและการรับฟังจากผู้ใหญ่บ้าง การลงพื้นที่ในครั้งนี้จึงยิ่งเป็นการตอกย้ำว่า งานสภาเด็กฯ...

Continue Reading
Posted by | August 22, 2018
มหาวิทยาลัยราชภัฏ กับการเป็นกำลังสำคัญในการทำงานพัฒนาชุมชน

วันที่ 4 ก.ค. 2561 ทีมศูนย์วิชาการและเครือข่ายวิชาการด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว ลงพื้นที่เสาะหาเครือข่ายทำงานด้านเด็กและเยาชนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ และได้แลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผศ.ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และผศ.ดร.ฐานกุล กุฏิภักดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ได้ฉายภาพให้เห็นถึงต้นทุนการเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนในพื้นที่ สถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชน รวมถึงแนวทางการผลักดันให้เกิดการทำงานร่วมกับชุมชนและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดอุดมการณ์ที่ว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏต้องเป็นคลังปัญญา ทำงานพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับชุมชน” แม้ว่าประเด็นการเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนจะมีความหลากหลายมาก แต่ประเด็นสำคัญที่เห็นได้ชัดคือการขับเคลื่อนสังคมพหุวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นจริง เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกลุ่มคนที่มีเชื้อชาติ ศาสนาที่แตกต่างกัน การลงพื้นที่ยะลาครั้งนี้ ทำให้เราเห็นบทบาทสำคัญของมหาวิทยาลัยในท้องถิ่นกับการเป็นกำลังสำคัญในการสร้างเปลี่ยนแปลงระดับสังคมโดยเฉพาะงานด้านเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างพลเมืองยุคใหม่ที่เข้าใจตัวเอง เข้าใจสังคม และสามารถส่งต่อพลังในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมต่อไป...

Continue Reading
Posted by | August 22, 2018
“ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทับไทร” จ.จันทบุรี

วันที่ 21 มิ.ย. 2561 ลงพื้นที่ "ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทับไทร" จ.จันทบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนสภาวการณ์ การมีส่วนร่วมของชุมชน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และผู้ปกครอง ในการนำภูมิปัญญาของท้องถิ่น อาชีพของผู้ปกครอง มาช่วยเสริมพัฒนาการของเด็ก เด็กๆ ที่นี่ได้เรียนรู้การทำนา ลูกประคบ ทักษะการเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถ โดยมีครูชุมชนเข้ามาร่วมให้ความรู้ คุณครูในศูนย์เด็กเล็กฯ ใช้กลไกลงานชุมชน เช่น งานวัดงานบุญ ในการสานสัมพันธ์กับผู้ปกครอง เกิดเป็นภาพความร่วมมือระหว่างศูนย์เด็กเล็กกับผู้ปกครองในการดูแลลูกหลานในชุมชนให้ปลอดภัย

Continue Reading
Posted by | August 22, 2018
“โรงเรียน โรงเล่น” กลุ่มรักษ์เขาชะเมา จ.ระยอง

วันที่ 20 มิ.ย. 2561 ลงพื้นที่กลุ่มรักษ์เขาชะเมา จ.ระยอง เพื่อแลกเปลี่ยนสภาวการณ์ การเปิดพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ให้ได้ทำกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งด้านภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม รวมถึงทักษะการรู้เท่าทันสื่อ "พี่แฟ๊บ" บุบผาทิพย์ แช่มนิล" และ "พี่อี๊ด" มณฑา เข้มพิมพ์ แกนนำผู้ใหญ่ที่ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมผ่าน 3 หลักคิดหลัก คือ สิ่งที่เด็กต้องรู้ สิ่งที่เด็กควรรู้ และสิ่งที่เด็กอยากรู้ สร้างแกนนำเด็กและเยาวชนรุ่นต่อรุ่น เพื่อดูแลท้องถิ่นของตนเอง

Continue Reading
Posted by | August 22, 2018
ลงพื้นที่ “น้ำขุ่นวิทยา จ.อุบลราชธานี” หนึ่งในโครงการโรงเรียนเฮ็ดดี มีสุข

วันที่ 13 มิ.ย. 2561 อีกหนึ่งพื้นที่ ที่ทำให้ได้เห็นรูปแบบและวิธีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรของโรงเรียนเพื่อดูแลเด็กกลุ่มเสี่ยง ผ่านการทำกิจกรรมการเกษตรที่สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน และการส่งเสริมอาชีพ เด็ก ๆ ที่นี่ได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และการสร้างวินัยในตนเองจากกิจกรรมที่ตนเองได้มีส่วนร่วม การเรียนในห้องสี่เหลี่ยมที่อึดอัดเกินไป และไม่ได้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้ทุกคน จึงลงเอยด้วยการได้ลงมือ ลงแรง คิดวางแผนจัดการในพื้นที่รอบ ๆ โรงเรียน

Continue Reading
Posted by | August 22, 2018
โครงการศึกษาและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการระดับจังหวัด: อุบลราชธานี

วันที่ 12 มิ.ย. 2561 ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนสภาวการณ์กับเทศบาลตำบลนาจะหลวย ทำให้ได้เห็นถึงระบบกลไกในการหนุนเสริมพลังเด็กและเยาวชนในระดับตำบลครบกระบวนการ การมีชุดโครงการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนมากถึง 62 พื้นที่ ในจังหวัดอุบลราชธานี พัฒนาฐานข้อมูลสภาวการณ์ด้านเด็กและเยาวชน การสร้างพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนในระดับตำบล ตลอดจนการมีชุดงานวิจัยเพื่อถอดกระบวนการและองค์ความรู้ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะที่พื้นที่นาจะหลวย ทำให้เราเห็นถึงความสำคัญของการเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนกล้าคิด กล้าทำ กล้าเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงชุมชน ผ่านกิจกรรมเล็กๆที่สามารถสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมจากคนในชุมชนได้เป็นอย่างมาก

Continue Reading
Posted by | August 22, 2018
ลงพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยเรียน ณ โรงเรียนละทายวิทยา จ.ศรีสะเกษ

วันที่ 12 มิ.ย. 2561 ศูนย์วิชาการและเครือข่ายวิชาการด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว นำโดย ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ และคณะ ลงพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยเรียน ณ โรงเรียนละทายวิทยา จ.ศรีสะเกษ โดยความร่วมมือจากทีมวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โรงพยาบาลกันทรารมย์ และองค์การบริหารส่วนตำบลละทาย

Continue Reading
Posted by | August 22, 2018
แลกเปลี่ยนสภาวการณ์กับศูนย์นวัตกรรมทางสังคมกับเด็กและเยาวชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่ 17 พ.ค. 2561 พูดคุยแลกเปลี่ยนสภาวการณ์ด้านเด็กและเยาวชนกับผศ.ชานนท์ โกมลมาลย์ ผู้อำนวยการโครงการพัฒนารูปแบบตำบลส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ทำให้เห็นภาพของนวัตกรรมทางสังคมของกลุ่มสภาเด็กและเยาวชน 12 พื้นที่ทั่วประเทศไทย

Continue Reading
Posted by | August 15, 2018
เวทีประชาคม กลุ่มเยาวชน เทศบาลตำบลชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง

วันที่ 13 พ.ค. 2561 ช่วงบ่ายศูนย์วิชาการและเครือข่ายวิชาการด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว เข้าร่วมเวทีประชาคม กลุ่มเยาวชน เทศบาลตำบลชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง จากโครงการการพัฒนาองค์กรเยาวชนสุขภาวะสู่แหล่งเรียนรู้ระดับตำบล ภาคใต้

Continue Reading