กิจกรรม

Posted by | May 6, 2021
ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการใช้สื่อออนไลน์ สำหรับจัดกระบวนการเรียนรู้บนฐานนิเวศวัฒนธรรมชุมชน เพื่อสร้างอาชีพเกี่ยวกับอาหารและสมุนไพร ณ ศูนย์การเรียนหญ้าแพรกสาละวิน จ.แม่ฮ่องสอน

วันที่ 16-17 มี.ค. 2564 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการใช้สื่อออนไลน์ สำหรับจัดกระบวนการเรียนรู้บนฐานนิเวศวัฒนธรรมชุมชน เพื่อสร้างอาชีพเกี่ยวกับอาหารและสมุนไพร ณ ศูนย์การเรียนหญ้าแพรกสาละวิน จ.แม่ฮ่องสอน คณะทำงานโครงการร่วมสังเกตกิจกรรมทักษะอาชีพ ทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ใน 3 พื้นที่ กลุ่มเลี้ยงแพะ บ้านแม่สามแลบ กลุ่มเห็ดนางฟ้า บ้านปู่คำ และกลุ่มเห็ด กลุ่มเลี้ยงหมูดำ บ้านห้วยมะโอ โครงการนี้ได้พัฒนาทักษะอาชีพให้แก่เด็กนอกระบบการศึกษาที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์และอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านการเรียนรู้บนฐานนิเวศวัฒนธรรมชุมชน โดยได้รับความรู้เชิงนิเวศวัฒนธรรมควบคู่ไปกับการเรียนรู้บนพื้นฐานสาระการเรียนรู้ตามคุณวุฒิ เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถดูแลตนเอง ดูแลครอบครัว...

Continue Reading
Posted by | May 6, 2021
เข้าร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างพลังทางจิตวิทยาและพัฒนาเครือข่ายการปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

วันที่ 16 มีนาคม 2564 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ได้เข้าร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างพลังทางจิตวิทยาและพัฒนาเครือข่ายการปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จัดโดย ศูนย์แม่โขงศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงฯ โดยเนื้อหากิจกรรมแบ่งเป็นสองช่วงใหญ่ ได้แก่ ช่วงเช้าหารือเพื่อพัฒนาและยกระดับการปฏิบัติงาน และในช่วงบ่ายดร.เจนนี่เฟอร์ ชวโนวานิชจากคณะจิตวิทยา จุฬาฯ ได้แบ่งปันแนวทางการจัดอบรมเพื่อเสริมพลังและฟื้นฟูด้านจิตใจ การจัดการความรู้สึกให้แก่ครู และผู้ดูแลเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา

Continue Reading
Posted by | May 6, 2021
ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการ ตามหาน้องในซอกหลืบ : แสงส่องใจปลอดภัยจาก COVID-19

วันที่ 13 มี.ค. 2564 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการ ตามหาน้องในซอกหลืบ : แสงส่องใจปลอดภัยจาก COVID-19 ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรสมุนไพรบ้านดอนกอก และศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์บ้านไทรงาม จ.ชัยภูมิ คณะทำงานโครงการร่วมสังเกตกิจกรรมทักษะอาชีพ ทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนเข้าห้องเรียน สายลม สายน้ำ แสงตะวัน ส่องปัญญา และกิจกรรมห้องเรียนกอไผ่ มุงจาก โครงการนี้ได้ประสานความร่วมมือกับชุมชนในอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดชัยภูมิ มีคุณหมอ ผู้ใหญ่ ชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจกันสร้างห้องเรียนท้องถิ่นที่พาเด็กทำคุ้กกี้ผัก...

Continue Reading
Posted by | May 6, 2021
ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินของโครงการสร้างสรรค์พัฒนาการและเรียนรู้เด็กเยาวชนพิการโดยครอบครัวและชุมชน พื้นที่บุรีรัมย์และสุรินทร์

วันที่ 12 มี.ค. 2564 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ลงพื้นที่สำรวจความต้องการโครงการรวมถึงติดตามผลการดำเนินของโครงการสร้างสรรค์พัฒนาการและเรียนรู้เด็กเยาวชนพิการโดยครอบครัวและชุมชน พื้นที่บุรีรัมย์และสุรินทร์ ณ โรงพยาบาลรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ครูกรุณา “อาสาสมัคร ผู้ปกครอง ครู พยาบาล ผู้ดูแลผู้พิการ” คณะทำงานได้ร่วมสังเกตการณ์กิจกรรมการอบรมทักษะความรู้เกี่ยวกับการบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนพิการ โดยมีเป้าหมายเพื่อผลิตครูกรุณาที่ตระหนักถึงคุณค่าและศักยภาพของคนพิการที่มีความแตกต่างกัน และมีความรู้เบื้องต้นเรื่องความพิการ การช่วยเหลือส่งต่อทางสังคม การศึกษา การแพทย์ และเตรียมความพร้อมในการพัฒนาเป็นผู้ช่วยใน ศูนย์บริการคนพิการในชุมชน กิจกรรมในวันนี้ได้สร้างการเรียนรู้ความพิการด้านต่างๆ เช่น...

Continue Reading
Posted by | May 6, 2021
ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินของโครงการพัฒนาอาชีพเด็กชายขอบ ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านนานา ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

วันที่ 11 มี.ค. 2564 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ลงพื้นที่สำรวจความต้องการโครงการรวมถึงติดตามผลการดำเนินของโครงการพัฒนาอาชีพเด็กชายขอบ ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านนานา ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย คณะทำงานติดตามความคืบหน้าโครงการเสริมทักษะอาชีพ โดยโครงการฯ ได้มุ่งเน้นค้นหาความถนัดทางด้านอาชีพของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา เพื่อช่วยพัฒนาให้เด็กและเยาวชนกลุ่มชายขอบมีทางเลือกในการประกอบอาชีพที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังได้ปลูกฝังการเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับเพื่อตอบแทนสังคม และก้าวสู่สังคมอย่างเข้มแข็ง โดยกิจกรรมนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) #กสศ #cyd #บ้านนานา

Continue Reading
Posted by | May 6, 2021
ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินของโครงการพัฒนาเครือข่ายครูและนักวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตในกลุ่มเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้

วันที่ 5-6 มี.ค. 2564 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ลงพื้นที่สำรวจความต้องการโครงการรวมถึงติดตามผลการดำเนินของโครงการพัฒนาเครือข่ายครูและนักวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตในกลุ่มเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ณ โรงแรมปาร์คอินทาวน์ จังหวัดปัตตานี . คณะทำงานโครงการได้ร่วมสังเกตกิจกรรมการอบรมทักษะชีวิตสำหรับครู ทั้งการรู้จักและดูแลตนเอง รวมไปถึงการควบคุมอารมณ์ตนเอง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ครูนอกระบบการศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ทั้งจากครูมูลนิธินูซันตารา ครูกศน. ครูสอนศาสนา . กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมการเสริมสร้างทักษะชีวิต ทั้ง 4 ด้าน...

Continue Reading
Posted by | May 6, 2021
ลงพื้นที่สำรวจความต้องการโครงการการจัดการศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนา ทักษะอาชีพสู่การมีงานทำของคนพิการในสถานการณ์ COVID-19 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ จ.ชลบุรี

วันที่ 2 มี.ค. 2564 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ลงพื้นที่สำรวจความต้องการโครงการการจัดการศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนา ทักษะอาชีพสู่การมีงานทำของคนพิการในสถานการณ์ COVID-19 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ จ.ชลบุรี คณะทำงานโครงการร่วมสังเกตกิจกรรมการอบรม การเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน โดยคณะวิทยากรจากสำนักงานจัดหางาน จังหวัดชลบุรี ใน 3 ประเด็น ได้แก่ การหางานในไทยและต่างประเทศ ทดสอบความถนัดของผู้พิการ และกรอกลงทะเบียนจัดหางานสำหรับผู้พิการที่สนใจ โดยกิจกรรมนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

Continue Reading
Posted by | May 6, 2021
ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินของโครงการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ณ โรงเรียนบ้านโป่ง

วันที่ 28 ก.พ. 2564 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ลงพื้นที่สำรวจความต้องการโครงการรวมถึงติดตามผลการดำเนินของโครงการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ณ โรงเรียนบ้านโป่ง ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย จัดโดย โครงการสตรีนานาชาติพันธุ์ คณะทำงานโครงการร่วมสังเกตกิจกรรมการอบรมส่งเสริมทักษะชีวิตให้เด็กและเยาวชนชนเผ่าดาราอั้งและเด็กและเยาวชนลูกหลานแรงงานต่างด้าว รวมถึงการให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน ได้แก่ ข้าวสารอาหารแห้ง แก่กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมการจัดการเรียนการรู้เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย มีลักษณะและอุปนิสัยที่พึงประสงค์ สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ปลอดภัย ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ตนเอง รวมไปถึงการมีทักษะชีวิตและการเรียนรู้เพื่อเป็นพลเมืองดีของสังคม กิจกรรมนี้โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา...

Continue Reading
Posted by | May 6, 2021
ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการห้องเรียนกัมปง สืบค้นทักษะชีวิต ณ ตำบลสะเอะ จังหวัดยะลา

เปิดบ้านห้องเรียนกัมปง สืบค้นทักษะชีวิต วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2564 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการห้องเรียนกัมปง สืบค้นทักษะชีวิต ณ ตำบลสะเอะ จังหวัดยะลา (1 ใน 3 พื้นที่จัดกิจกรรม ได้แก่ ตำบลสะเอะ พื้นที่ตำบลบันนังสตา และพื้นที่ตำบลยุโป) ทั้งสามพื้นที่มีกิจกรรมเปิดห้องเรียน สอนทักษะชีวิตให้แก่ กลุ่มเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา และให้ความช่วยเหลือเด็ก ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 รูปแบบกิจกรรม อาทิ...

Continue Reading
Posted by | May 6, 2021
ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินของโครงการพัฒนาครูและเด็ก เยาวชนนอกระบบการศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลด้วยระบบดิจิทัล ได้จัดกิจกรรมที่ชุมชนกระทุ่มเดี่ยว เขตสะพานสูง

วันที่ 21 ก.พ. 2564 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ลงพื้นที่สำรวจความต้องการโครงการย่อยรวมถึงติดตามผลการดำเนินของโครงการพัฒนาครูและเด็ก เยาวชนนอกระบบการศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลด้วยระบบดิจิทัล ได้จัดกิจกรรมที่ชุมชนกระทุ่มเดี่ยว เขตสะพานสูง เป็นกิจกรรมเสริมทักษะอาชีพให้แก่เด็ก ๆ ในชุมชนของครอบครัวที่ถูกไล่รื้อมาจากย่าน RCA เช่น กีฬา ศิลปะ ร้องเล่น เต้น แสดงละคร ทำอาหาร และ Youtuber นิสิต นักศึกษาที่เป็นอาสาจัดกิจกรรมเล่าว่า "ก่อนจะลงพื้นที่ เราควรดูก่อนว่า ชุมชนเขาต้องการอะไร มันเป็นกระบวนการของการให้...

Continue Reading