กิจกรรม

Posted by | August 15, 2018
ลงพื้นที่ “เวทีประชาคม พื้นที่จังหวัดพัทลุง”

วันที่ 13 พ.ค. 2561 ช่วงเช้า ศูนย์วิชาการและเครือข่ายวิชาการด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว นำโดย ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน “เวทีประชาคม พื้นที่จังหวัดพัทลุง” โครงการ การพัฒนาองค์กรเยาวชนสุขภาวะสู่แหล่งเรียนรู้ระดับตำบล ภาคใต้ โดยช่วงเช้าเข้าร่วมเวทีประชาคม กลุ่มเยาวชน อบต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

Continue Reading
Posted by | August 15, 2018
นำเสนอประเด็นเร่งด่วนฯ เพื่อขับเคลื่อนเชิงนโยบายต่อ กดยช.

วันที่ 8 พ.ค. 2561 ศูนย์วิชาการและเครือข่ายวิชาการด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว นำโดย ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ ร่วมนำเสนอประเด็นเร่งด่วนฯ เพื่อขับเคลื่อนเชิงนโยบายต่อ กดยช. โดยมีประเด็นนำเสนอ 8 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1. การส่งเสริมกระบวนการทางความคิด (Mind Set) เด็กและเยาวชน สู่ประเทศไทย๔.๐ (รวมทั้งการส่งเสริมบทบาทของเด็กและเยาวชนในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและการส่งเสริมธรรมมาภิบาลในสังคมไทย) 2. การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจของเด็กและเยาวชน 3. การปลูกฝังเด็กและเยาวชนใช้สื่อเทคโนโลยีและสร้างสรรค์ประโยชน์ 4. การพัฒนากลไกบูรณาการงานพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยใช้ครอบครัวเป็นฐาน...

Continue Reading
Posted by | August 15, 2018
เรียนรู้งานพัฒนาเยาวชน จังหวัดเชียงราย

วันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2561 "เรียนรู้งานพัฒนาเยาวชน จ.เชียงราย" ศูนย์วิชาการและเครือข่ายวิชาการด้านเด็ก เยาวชนและครอบครัว นำโดย ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ หัวหน้าโครงการ และ คุณณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการสำนัก 4 สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สสส. ลงพื้นที่เรียนรู้การทำงานในโครงการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงภาคเหนือตอนบน โดย มูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทย ประเด็นสำคัญการพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชน มีทั้งการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม กลุ่มเคียงริมโขงในประเด็นสุขภาวะทางเพศ ชมรมรากดิน ม.แม่โจ้...

Continue Reading
Posted by | August 15, 2018
ลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 13 มีนาคม 2561 ศูนย์วิชาการและเครือข่ายวิชาการด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว นำโดย ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ พาทีมลงศึกษาการทำงานของศูนย์วิจัยและบริการวิชาการด้านเด็กและเยาวชน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และพื้นที่ตำบลคำเมย อำเภอกันทรารมย์ ทำให้เห็นถึงกลไกชุมชนในการให้ผู้สูงวัยรวมกลุ่มกันเพื่อดูแลเด็กและเยาวชนในชุมชน

Continue Reading
Posted by | August 15, 2018
มหกรรมสานพลังร่วมสร้าวสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว

มหกรรมสานพลังร่วมสร้าวสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว “กว่าทศวรรษ พัฒนาครอบครัวอบอุ่น สร้างคุณค่าคน คือ ผลงานของเรา”วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี “การจัดการปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมในตัวเด็ก เยาวชน และครอบครัว” ห้องประชุม 206 ปาฐกถา Thailand ดินแดนเหลื่อมล้ำ กับพลังที่ซ่อนเร้นในกลุ่มเด็กเปราะบาง โดย ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการและเครือข่ายวิชาการด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว...

Continue Reading
Posted by | August 15, 2018
เวทีเสวนาสาธารณะ “ปฎิรูป + ปฏิบัติ สู่การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา”

ประมวลภาพบรรยากาศเวทีเสวนาสาธารณะ “ปฎิรูป + ปฏิบัติ สู่การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา” โครงการวิจัยการสังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้ชุมชนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาจากล่างสู่บน วันที่ 15 ก.พ. 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลสตูล จ.สตูล

Continue Reading
Posted by | August 15, 2018
บทสัมภาษณ์เสียงสะท้อนเนื่องในวันครู

เสียงสะท้อนจากคุณครูเนื่องในโอกาสวันครู 16 มกราคม 2561 ครูสุรไกร นันทบุรมย์ 1 ในผู้ริเริ่มวิชา Game of Thrones and Social Studies เกี่ยวกับบทบาทของครูที่มีต่อเด็ก และนโยบายในการพัฒนาวิชาชีพครู ครูปาริชาต สุนทร จากโรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ ผู้เคยทำงานในโรงเรียนขนาดเล็กมาจนถึงโรงเรียนขนาดใหญ่   อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เก้าเอี้ยน คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ถึงประเด็นที่ว่า "ครูสามารถทำงานร่วมกับครอบครัวในการดูแลเด็กได้อย่างไรบ้าง"

Continue Reading
Posted by | August 15, 2018
ภาพบรรยากาศเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ “วันเด็ก…ขอนโยบายดีกว่าคำขวัญ”

เวทีเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ “วันเด็ก...ขอนโยบายดีกว่าคำขวัญ” วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 9:00-12:00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์กิตติคุณ อำไพ สุจริตกุล อาคาร 1 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการและเครือข่ายวิชาการด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว กล่าวว่า งานวันเด็กของประเทศไทยเกิดขึ้นมาแล้วเป็นเวลา 61 ปี เน้นกิจกรรมการละเล่นที่แต่ละหน่วยงานจัดขึ้น และการให้คำขวัญวันเด็กจากทุกรัฐบาล ซึ่งล้วนเป็นการสะท้อนถึงสิ่งที่ผู้ใหญ่ในสังคมคาดหวังต่อเด็กมาทุกยุคสมัย...

Continue Reading