กราฟิก

Posted by | March 23, 2022
รูปแบบการเรียนรู้ของเด็กนอกระบบการศึกษา

โลกยุคใหม่ที่มีเทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต จะทำให้การเรียนรู้ของเด็กนอกระบบการศึกษายุคใหม่มีช่องทางการเรียนรู้ที่หลากหลายรูปแบบมากยิ่งขึ้น แต่นอกจากการหาความรู้จากโลกดิจิทัลแล้ว พบว่าความรู้เดิมยังคงมีคุณค่าแก่คนในท้องถิ่นนั้น ๆ ดังนั้นรูปแบบการเรียนรู้ของเด็กนอกระบบการศึกษาจึงมีหลากหลายรูปแบบดังนี้ . รูปแบบที่ 1 การเรียนรู้ด้วยตนเอง เด็กนอกระบบการศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองในสิ่งที่สนใจ สามารถหาความรู้นั้นจากการอ่านหนังสือ YouTube Google หรือจากหน้าเพจต่าง ๆ รวมทั้งการลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง . รูปแบบที่ 2 การเรียนรู้จากครอบครัว หลายครอบครัวประกอบอาชีพส่วนตัวอยู่แล้ว ทั้งในภาคการเกษตร หรือการเป็นผู้ประกอบการ เป็นการเรียนรู้จากคนใกล้ตัวที่บางครั้งเราอาจจะหลงลืมและไม่ให้ความสำคัญ . รูปแบบที่ 3 การเรียนเป็นกลุ่มตามความสนใจ การเรียนรู้เป็นกลุ่มตามความสนใจจะช่วยให้เด็กนอกระบบการศึกษามีเพื่อนร่วมเรียนรู้...

Continue Reading
Posted by | March 21, 2022
หลักการและเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กนอกระบบการศึกษา

. การที่เด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาไม่ได้เป็นเพราะว่าไม่มีศักยภาพที่จะเรียนต่อ แต่อาจจะเป็นเพราะความยากจนหรือขาดโอกาส และอาจจะเกิดจากระบบการศึกษาที่ทำให้ต้องออกจากโรงเรียน เนื่องจากเป็นการศึกษาที่ไม่ตอบโจทย์ ความต้องการของผู้เรียน ทั้งหลักสูตร วิธีการสอน หรือสภาพภูมินิเวศที่ไม่เอื้อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หรือพัฒนาด้วยตนเอง ดังนั้นการวางแผนและการจัดการเรียนรู้ให้เด็กนอกระบบการศึกษาจะต้องคำนึงถึงหลักคิดพื้นฐานและเป้าหมายในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กนอกระบบการศึกษา . ข้อมูลจาก หนังสือชุดความรู้เล่มที่ 2 “การวางแผนและการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กนอกระบบการศึกษา” ภายใต้ “โครงการการสนับสนุนและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนครูและเด็กนอกระบบการศึกษา” ได้รับการสนับสนุนจากสำนักพัฒนาครู นักศึกษาครู และสถานศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) . อ่านและดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.cydcenter.com/nfe_series/

Continue Reading
Posted by | March 21, 2022
5 วิธีดูแลใจคนใกล้ตัว

. คนใกล้ตัว คือ คนที่อยู่รอบตัวเราที่สุดแต่เรามักมองข้าม คนที่อยู่ใกล้ตัวที่สุด มักเป็นสิ่งที่ไม่สำคัญที่สุด สิ่งที่เราเห็นอยู่ทุกวัน เราก็คิดอยู่ว่าเราก็ต้องเห็นอยู่แบบนั้นจนเราละเลยไป . ข้อมูลชุดความรู้นี้เป็นเพียงวิธีการ (How to) ดูแลใจคนใกล้ตัวเบื้องต้นที่จะให้ทุกคนได้ดูแลใจ รวมถึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของคนใกล้ตัวที่มีต่อชีวิตของเรา "อย่ารอให้เขาจากไปเสียก่อนถึงค่อยมาเห็นคุณค่าของเขา" . ข้อมูลจาก หนังสือชุดความรู้ที่ 3 "การดูแลตนเองของครูนอกระบบการศึกษา" ภายใต้ “โครงการการสนับสนุนและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนครูและเด็กนอกระบบการศึกษา” ได้รับการสนับสนุนจากสำนักพัฒนาครู นักศึกษาครู และสถานศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) . อ่านและดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้ที่ :...

Continue Reading
Posted by | March 21, 2022
5 ขั้นตอนฝึกรักและกรุณาต่อตนเอง

. นอกจากการมอบความรัก ความเมตตา ปรารถนา ใจดีต่อผู้อื่นแล้วนั้น การมอบความรักและความกรุณาให้แก่ตัวเองในทุก ๆ วัน ก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราจรรโลงจิตใจในสังคมอีกอย่างหนึ่งด้วย ข้อมูลชุดความรู้นี้จึงอยากเชิญชวนทุกคนให้กลับมาเริ่มต้นดูแลเยียวยาจิตใจ ส่งมอบความรัก ความปรารถนาดีให้กับตนเอง และอย่าลืมตอบคำถามกับตัวเองว่า "คุณรักตัวเองแล้วหรือยัง" . ข้อมูลจาก หนังสือชุดความรู้ที่ 3 "การดูแลตนเองของครูนอกระบบการศึกษา" ภายใต้ “โครงการการสนับสนุนและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนครูและเด็กนอกระบบการศึกษา” ได้รับการสนับสนุนจากสำนักพัฒนาครู นักศึกษาครู และสถานศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) . อ่านและดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.cydcenter.com/nfe_series/

Continue Reading
Posted by | March 16, 2022
การศึกษาปัจจัยสาเหตุของปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบ

การศึกษาปัจจัยสาเหตุของปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบ จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและปัจจัยสาเหตุของปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบในรอบ 10 ปี (2549-2559) และการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเด็กและเยาวชนนอกระบบ สามารถสรุปได้ ดังนี้ อยู่ท่ามกลางพื้นที่เสี่ยงที่เข้าถึงได้ง่าย ดังที่ อมรวิชช์ นาครทรรพ และจุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์ (2549) ระบุว่าบริบททางสังคมของโรงเรียนจำนวนมากในต่างจังหวัด มีการก็อปปี้อบายมุขทุกอย่างไปจากกรุงเทพฯ ไปรุกเร้าจิตวิญญาณของเด็ก ทั้งสื่อลามก เหล้า การพนัน ซึ่งเป็นแรงกระตุ้นให้เด็กจำนวนมากก้าวเข้าไปสู่การดำเนินชีวิตผิด ๆ และอาจตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์และยาเสพติดได้โดยง่าย ดังที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ม.ป.ป.) ระบุถึงสาเหตุของเด็กออกกลางคันที่ส่วนหนึ่งมาจากการตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์และยาเสพติด โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดชายขอบและจังหวัดที่มีกลุ่มชาติพันธุ์หรือลูกแรงงานต่างด้าว ที่มักถูกล่อลวงให้ไปบังคับใช้แรงงาน บังคับค้าประเวณี...

Continue Reading
Posted by | July 9, 2021
การส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับกลุ่มเด็กบนท้องถนนในเขตกรุงเทพฯ

กลุ่มเด็กบนท้องถนน (Children in Street) เป็นหนึ่งกลุ่มคนในสังคมที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์โควิด (COVID-19) ทั้งในด้านการดำรงชีวิตและการทำงาน . ผลการศึกษาจากโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการช่วยเหลือและส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับกลุ่มเด็กบนท้องถนน (Children in Street) ในเขตกรุงเทพมหานคร พบรูปแบบและกลไกการให้บริการการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้ ถึงเวลาแล้วที่ภาคส่วนต่างๆ ควรต้องให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสม โดยมุ่งเน้นกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพ และการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับตามความเหมาะสม ปรับลักษณะการเรียนรู้ให้มีความยืดหยุ่นโดยเน้นเด็กเป็นศูนย์กลางการทำงานเพื่อสร้างเสริมศักยภาพกลุ่มเด็กบนท้องถนนรายบุคคล เพิ่มการสื่อสารและการรับช่วงต่อการทำงานที่เป็นระบบในลักษณะภาคีการส่งเสริมการพัฒนากลุ่มเด็กบนท้องถนนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สู่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเสมอภาค ทั่วถึง และเป็นธรรม . รายการอ้างอิง นายกุลธร เลิศสุริยะกุล, นิตติยา...

Continue Reading
Posted by | September 23, 2020
ปี 2020 กับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด

เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายน หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ได้รวบรวม 3 ทักษะสำคัญที่จำเป็นสำหรับเด็ก เยาวชน และผู้ใกล้ชิด เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ ไม่ว่าจะเป็น โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019, เด็กนักเรียนยากจนพิเศษเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษากว่า 1,800,000 คน, การชุมนุมทางการเมือง และสถานการณ์การใช้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง . มีทักษะอะไรบ้างนั้น ติดตามและอ่านรายละเอียดได้จากอินโฟกราฟิกชุดนี้ อ้างอิง: - สมพงษ์ จิตระดับ, กมลวรรณ พลับจีน, พจนา...

Continue Reading
Posted by | August 5, 2020
ซีรีส์งานวิจัยด้านเด็กและเยาวชน ชุดที่ 3 โดย อ.ดร.สุรชัย เฉนียง

"โครงการพฤติกรรมเสี่ยงการฆ่าตัวตายในมุมมองของวัยรุ่นในจังหวัดนครพนม” โดยอ.ดร.สุรชัย เฉนียง หัวหน้าโครงการฯ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม . ปัจจุบันวัยรุ่นเติบโตท่ามกลางสภาพแวดล้อมของการแก่งแย่งแข่งขันยิ่งผนวกกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจวัยรุ่นจึงถูกกดดันจากครอบครัว โรงเรียน สังคมและความคาดหวังของตนเองอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้วัยรุ่นไม่สามารถจัดการกับเครียดของตนเองได้เนื่องจากขาดทักษะในการแก้ไขปัญหา วัยรุ่นบางรายหาทางออกด้วยการไปพึ่งพาสารเสพติดและที่รุนแรงกว่านั้นคือวัยรุ่นมีการพยายามทำร้ายตนเองหรือถึงขั้นฆ่าตัวตายได้ . การฆ่าตัวตายเป็นปัญหาที่สำคัญด้านการแพทย์และสาธารณสุขทั่วโลก โดยเฉพาะการฆ่าตัวตายสำเร็จในวัยรุ่นอายุ 15 -19 ปีในเพศหญิงเป็นสาเหตุการฆ่าตัวตายอันดับที่ 2 รองจากปัญหาเกี่ยวกับการตั้งครรภ์และการฆ่าตัวตายสาเร็จในวัยรุ่นอายุ 15 - 19 ปีในเพศชายการฆ่าตัวตายสาเร็จจัดอยู่ในอันดับที่ 3 รองจากปัญหาอุบัติจราจร และปัญหาความรุนแรงและอาชญากรรม . งานวิจัยนี้จะเสนอข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานต่าง ๆ...

Continue Reading
Posted by | August 5, 2020
ซีรีส์งานวิจัยด้านเด็กและเยาวชน ชุดที่ 2 โดย รศ.ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา

"โครงการแนวทางการจัดการศึกษาทางเลือกสำหรับเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม" โดย รศ.ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย . สังคมไทยพบกับปัญหาอาชญากรรมในเด็กและเยาวชนในรอบปีหนึ่งๆประมาณ 30,000 คน หรือเด็กและเยาวชนกระทำผิดทางอาญาต่อประชากรเด็กและเยาวชน คิดเป็น 3.19 ต่อ 1,000 คน สะท้อนให้เห็นว่ามีจำนวนที่ไม่น้อยที่เด็กและเยาวชนเดินออกนอกเส้นทางหรือไม่ได้เข้าสู่เส้นทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสภาวะปกติของประเทศจนต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน . งานวิจัยนี้จะเสนอข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานต่าง ๆ ในการนำแนวคิดการศึกษาทางเลือกมาใช้ในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน . รับทราบข้อมูลแบบเต็มรูปแบบ สามารถติดตามเวทีเสวนา Policy Focus "เปลี่ยนโลกสีเทาของเด็กและเยาวชน" ในวันพุธที่ 22...

Continue Reading
Posted by | August 5, 2020
ซีรีส์งานวิจัยด้านเด็กและเยาวชน โดย อ.ดร. อรรฏชณม์ สัจจะพัฒนกุล

สืบเนื่องจากการสนับสนุนทุนวิจัยระยะสั้นจำนวน 3 โครงการ ขณะนี้การดำเนินการสำเร็จลุล่วงแล้ว ทางศูนย์วิชาการฯ จึงสรุปข้อค้นพบสำคัญจากงานวิจัยแต่ละชิ้นเป็นอินโฟกราฟิกให้เข้าใจกันได้ง่ายขึ้น . เริ่มจาก "โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ พลเมืองเด็กและเยาวชนรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัล ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก" โดย อ.ดร. อรรฏชณม์ สัจจะพัฒนกุล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม . เสนอ 5 ประเด็นหลัก คือ 1. สภาวการณ์สำคัญเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัล 2. ความต้องการจำเป็นของเด็กและเยาวชนแต่ละบริบทโรงเรียน 3. การสร้างอนาคตภาพและกลไกนโยบายในการขับเคลื่อนการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ...

Continue Reading