ภาคประชาสังคมกับการลดวิกฤตการเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษาของเด็กและเยาวชนในจังหวัดพิษณุโลก

ภาคประชาสังคมกับการลดวิกฤตการเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษาของเด็กและเยาวชนในจังหวัดพิษณุโลก

ดาวน์โหลด

Related Blogs

Posted by editor | March 13, 2023
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา
สงวนลิขสิทธิ์ / จัดทํา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย . . อ่านและดาวน์โหลด