“Bully การเก็บกดต่อสู้” ทัศนะจาก ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ

“Bully การเก็บกดต่อสู้” ทัศนะจาก ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ

“Bully การเก็บกดต่อสู้” ทัศนะจาก ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ เกี่ยวกับประเด็นข่าวเด็กถูกกลั่นแกล้งในโรงเรียน
.
จากสถานการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชนในประเทศ พบว่า ประเด็นปัญหาเรื่อง bully เป็นอันดับ 1 มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความสัมพันธ์ในครอบครัว เด็กเปราะบางไม่สามารถรับผลกระทบจากการถูกกระทำได้ ขาดทักษะชีวิต ขาดความมั่นคงทางจิตใจ ขาดการพูดคุยกันในครอบครัว ครูในโรงเรียนดูแลไม่ทั่วถึง ที่พึ่งพิงทางใจไม่มี ทำให้เด็กสู้ปะทะกับเรื่องเหล่านี้ไม่ไหว
.
แม้การกลั่นแกล้ง (bully) มีมานานแล้ว แต่ปัจจุบันมีแนวโน้มมีความรุนแรงมากขึ้น เพราะมีเรื่องของเทคโนโลยีมาทำให้กระจายไปอย่างรวดเร็วมากขึ้น รวมทั้งปรากฎอยู่ใน Social Media ตลอดเวลา
.
ต้องสอนให้รู้จักเท่าทันยอมรับความแตกต่าง ความหลากหลาย ไม่นิยมความรุนแรง และการอยู่ร่วมกันได้บนฐานการเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน พ่อแม่ต้องหมั่นสังเกตภาวะซึมเศร้า เครียดกดดัน แยกตัวเอง พูดคุยปรึกษาหารือ โรงเรียนต้องจัดหลักสูตรนอกเวลา แนะแนวทำความเข้าใจเรื่องการกลั่นแกล้งที่มีผลกระทบในเด็กกลุ่มเสี่ยงมากขึ้น และการสอนจิตศึกษา ลดการแข็งขันเน้นกิจกรรมทางสังคมมากขึ้น
.
ขณะนี้ การกลั่นแกล้งเป็นภาวะเครียด เก็บกด เด็กไร้ทางออก มักยุติด้วยความรุนแรง เป็นภาวะสังคมเงียบอันตรายพุ่งขึ้นมาเป็นพฤติกรรมเสี่ยงอันดับ 1 ของประเทศแล้ว
.

#HotIssue

Related Blogs

No Image
Posted by editor | March 18, 2020
วันเด็กสากล “เพื่อสิทธิเด็กทุกคน”
UNICEF ปล่อยเอกสารสำคัญประมวลสถานการณ์หลังมีประกาศอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กในวันที่ 20 พฤศจิกายน 1989 กว่า 30 ปีที่ผ่านมาประชาคมโลกได้ทำตามสัญญาในการเคารพสิทธิของเด็กด้านใดบ้าง สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ใน https://www.unicef.org/world-childrens-day และ https://www.unicef.org/…/Convention-rights-child-at-crossro…
Posted by editor | March 18, 2020
[VDO] คิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ แฟลชม็อบ ของนิสิตนักศึกษา ?
https://www.youtube.com/watch?v=Xh99vIgh0TU&t=3s สัมภาษณ์ ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Posted by editor | January 20, 2020
เด็ก เยาวชน พลเมือง
โดย สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะวาทิน, พจนา อาภานุรักษ์ หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลายคนคงทราบดีว่าวันเด็กเป็นวันที่ถูกกำหนดขึ้นให้ตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม โดยเริ่มมีการจัดกิจกรรมครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2498 ซึ่งตรงกับปีที่ทั่วโลกจัดให้มีการเฉลิมฉลองให้กับเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี หลังจากมีการประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วยหน้าที่ของเด็ก โดยนาย วี.เอ็ม. กุลกานี ผู้แทนองค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ สำหรับในประทศไทยแต่เดิมวันเด็กนั้นตรงกับวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม แต่เนื่องด้วยสภาพภูมิอากาศที่ยังคงมีฝนตกอยู่ในฤดูกาลดังกล่าว คณะรัฐมนตรีในขณะนั้นจึงมีมติให้เปลี่ยนเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมในปี พ.ศ. 2508 "เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย" คือคำขวัญวันเด็กประจำปี...