“Bully การเก็บกดต่อสู้” ทัศนะจาก ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ

“Bully การเก็บกดต่อสู้” ทัศนะจาก ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ

“Bully การเก็บกดต่อสู้” ทัศนะจาก ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ เกี่ยวกับประเด็นข่าวเด็กถูกกลั่นแกล้งในโรงเรียน
.
จากสถานการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชนในประเทศ พบว่า ประเด็นปัญหาเรื่อง bully เป็นอันดับ 1 มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความสัมพันธ์ในครอบครัว เด็กเปราะบางไม่สามารถรับผลกระทบจากการถูกกระทำได้ ขาดทักษะชีวิต ขาดความมั่นคงทางจิตใจ ขาดการพูดคุยกันในครอบครัว ครูในโรงเรียนดูแลไม่ทั่วถึง ที่พึ่งพิงทางใจไม่มี ทำให้เด็กสู้ปะทะกับเรื่องเหล่านี้ไม่ไหว
.
แม้การกลั่นแกล้ง (bully) มีมานานแล้ว แต่ปัจจุบันมีแนวโน้มมีความรุนแรงมากขึ้น เพราะมีเรื่องของเทคโนโลยีมาทำให้กระจายไปอย่างรวดเร็วมากขึ้น รวมทั้งปรากฎอยู่ใน Social Media ตลอดเวลา
.
ต้องสอนให้รู้จักเท่าทันยอมรับความแตกต่าง ความหลากหลาย ไม่นิยมความรุนแรง และการอยู่ร่วมกันได้บนฐานการเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน พ่อแม่ต้องหมั่นสังเกตภาวะซึมเศร้า เครียดกดดัน แยกตัวเอง พูดคุยปรึกษาหารือ โรงเรียนต้องจัดหลักสูตรนอกเวลา แนะแนวทำความเข้าใจเรื่องการกลั่นแกล้งที่มีผลกระทบในเด็กกลุ่มเสี่ยงมากขึ้น และการสอนจิตศึกษา ลดการแข็งขันเน้นกิจกรรมทางสังคมมากขึ้น
.
ขณะนี้ การกลั่นแกล้งเป็นภาวะเครียด เก็บกด เด็กไร้ทางออก มักยุติด้วยความรุนแรง เป็นภาวะสังคมเงียบอันตรายพุ่งขึ้นมาเป็นพฤติกรรมเสี่ยงอันดับ 1 ของประเทศแล้ว
.

#HotIssue

Related Blogs

Posted by editor | September 14, 2023
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดการความรู้เพื่อขับเคลื่อนการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษาจังหวัดราชบุรี
สงวนลิขสิทธิ์ / จัดทํา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ่านและดาวน์โหลด
Posted by editor | July 19, 2023
บทความวิจัย : คุณลักษณะและความต้องการที่หลากหลายของเด็กนอกระบบการศึกษาในประเทศไทย
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจคุณลักษณะของเด็กนอกระบบการศึกษา ตลอดจนวิเคราะห์ความต้องการความช่วยเหลือ รวมถึงเป้าหมายด้านการศึกษาและการประกอบอาชีพของเด็กนอกระบบการศึกษา ตัวอย่างในการวิจัย คือ เด็กนอกระบบการศึกษาในประเทศไทย จำนวน 35,003 คน ผลการวิจัยพบว่า เด็กนอกระบบการศึกษาส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาในระดับต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่สาม ยิ่งไปกว่านั้นมีเด็กที่ไม่เคยได้รับการศึกษาร้อยละ 10 มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 50 ที่ไม่มี เอกสารแสดงตัวบุคคล ปัจจัยสำคัญที่สุดที่ทำให้เด็กกลุ่มนี้เป็นเด็กนอกระบบการศึกษาคือความยากจนของครอบครัว ผลการวิเคราะห์การสมนัยชี้ให้เห็นว่า เด็กนอกระบบการศึกษามีเป้าหมาย ด้านการศึกษาและการประกอบอาชีพแตกต่างกันโดยแบ่งได้เป็นสามกลุ่ม คือ 1) กลุ่มที่ไม่มีเป้าหมายชัดเจนทั้งด้านการศึกษาและการประกอบอาชีพ 2) กลุ่มที่ต้องการศึกษาต่อ และ 3) กลุ่มที่ ไม่ต้องการศึกษาต่อ...
Posted by editor | July 4, 2023
การจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนสำหรับเด็กนอกระบบการศึกษา Organizing Non-formal Education Activities for Out-of-School Children
บทคัดย่อ เด็กนอกระบบการศึกษาเป็นเด็กที่เข้าไม่ถึงระบบการศึกษาและไม่ได้รับสิทธิในด้านการศึกษา เช่น เด็กพิการในชุมชน เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม เด็กไร้สัญชาติและลูกหลาน แรงงานต่างด้าว เด็กยากจนในชุมชน เด็กชาติพันธุ์หรือชนกลุ่มน้อย และเด็กมุสลิมที่เป็นบุตรหลาน ของบุคคลที่อพยพเข้ามาตั้งหลักแหล่งอยู่ตามบริเวณต่าง ๆ ของประเทศ และในพื้นที่ชายแดน ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ดังนั้นกิจกรรมการศึกษาควรเป็นกิจกรรม การศึกษานอกระบบโรงเรียนที่น่าจะมีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับลักษณะและความต้องการจำเป็นของเด็กนอกระบบการศึกษา ทั้งความรู้ขั้นพื้นฐาน การพัฒนาทักษะชีวิต และการพัฒนาทักษะอาชีพ โดยมีกระบวนการในการจัดกิจกรรม คือ การศึกษาธรรมชาติและลักษณะของเด็ก การวิเคราะห์ ความต้องการจำเป็นและความสนใจพื้นฐานในด้านการศึกษาหรือการเรียนรู้ของเด็ก การจัดกิจกรรม...