เสียงสะท้อนจากเยาวชนทั้งในและนอกระบบการศึกษาที่มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าฯ “คิดเห็นอย่างไรกับการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ในครั้งนี้”

เสียงสะท้อนจากเยาวชนทั้งในและนอกระบบการศึกษาที่มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าฯ “คิดเห็นอย่างไรกับการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ในครั้งนี้”

ในข้อคำถาม
.

1. รู้สึกอย่างไรกับการเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. ปี 2565
2. การเข้าถึงนโยบายของผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. 2565 จากช่องทางใด
3. ต้องการนโยบายที่ส่งเสริมด้านการศึกษา และด้านเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อย่างไร
4. อยากฝากอะไรถึงผู้ว่าฯ กทม. คนต่อไป
.
ขอขอบคุณ
มูลนิธิสายเด็ก 1387
มูลนิธิส่งเสริมพัฒนาบุคคล
คลองเตยดีจัง
นิสิตนักศึกษา

Related Blogs

Posted by editor | March 13, 2023
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา
สงวนลิขสิทธิ์ / จัดทํา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย . . อ่านและดาวน์โหลด