หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน ได้สำรวจความคิดเห็นของเด็กและเยาวชนทั้งในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษาที่มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน ได้สำรวจความคิดเห็นของเด็กและเยาวชนทั้งในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษาที่มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

Related Blogs

Posted by editor | March 13, 2023
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา
สงวนลิขสิทธิ์ / จัดทํา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย . . อ่านและดาวน์โหลด