ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ ได้แสดงทัศนะ จากกรณี “เด็กอายุ 14 ปี ตัดสินใจฆ่าตัวตาย”

ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ ได้แสดงทัศนะ จากกรณี “เด็กอายุ 14 ปี ตัดสินใจฆ่าตัวตาย”

พร้อมกับชวนคิดในประเด็นคำถามที่น่าสนใจ คือ เรียนฟรีมีจริงไหม?

“เรียนฟรีเป็นวาทกรรมที่ไม่ใช่เรื่องจริงในสภาพปัจจุบัน ต้องปรับค่าใช้จ่ายรายหัวใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน”
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับปฏิบัติงานและระดับนโยบาย ตระหนักถึงปัญหาที่ทับซ้อนอยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าว มากน้อยเพียงใด

Related Blogs

Posted by editor | March 13, 2023
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา
สงวนลิขสิทธิ์ / จัดทํา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย . . อ่านและดาวน์โหลด