ประเด็นเด็ก เด็ดจากหนัง : Witch at Court

ประเด็นเด็ก เด็ดจากหนัง : Witch at Court

.
Witch at Court เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอัยการสาวที่ทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองประสบความสำเร็จ แต่วันหนึ่งเธอกลับโดนหัวหน้าหักหลัง ย้ายเธอเข้าไปที่แผนกคดีอาชญากรรมสตรี ที่ดูแลเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศ และก็ได้เจอกับอัยการหนุ่มที่เคยเป็นจิตแพทย์ เขามีนิสัยที่ตรงกันข้ามกับเธอ เมื่อพวกเขาต้องมาร่วมงานกัน การสืบคดีจึงเริ่มต้นขึ้น…
.
คดีในเรื่องส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับผู้หญิง เช่น การทำร้ายร่างกาย การทรมานทางเพศ การฆาตรกรรม การข่มขืน และความไม่เป็นธรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคดีการล่วงละเมิดทางเพศ ที่อาชญากรรมทางเพศส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากคนในครอบครัว อย่างในกรณีคดีที่ลูกเลี้ยงเด็กหญิงวัย 10 ขวบถูกพ่อเลี้ยงล่วงละเมิดทางเพศ
.
สำหรับคดีนี้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู หรือผู้ที่เกี่ยวข้องควรพูดคุยกันกับเด็ก ลูกหลานของพวกเขาเกี่ยวกับ “การสัมผัสทางร่างกาย” ว่าอันไหนคือ การสัมผัสที่ปลอดภัย อันไหนคือสัมผัสที่ไม่ปลอดภัย และอันไหนคือสัมผัสที่ตัวเด็กไม่ชอบ เพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยกำหนดขอบเขตความเป็นส่วนตัวและสำนึกความปลอดภัยต่อตัวเอง รวมถึงการปฏิบัติตนต่อคนอื่นอย่างให้เกียรติ ควบคู่ไปกับการชวนคุยจากสื่อที่สนใจ เปิดบทสนทนาที่ปลอดภัยและเปิดกว้าง คุยเรื่องเพศให้เป็นเรื่องปกติในครอบครัว เพื่อให้เด็กและลูกหลานสามารถอยู่ท่ามกลางสังคมสีเทาได้อย่างปกติสุข
.
https://www.facebook.com/page/799132146767996/search/?q=%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B5

Related Blogs

Posted by editor | July 12, 2024
หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ให้จัดทำโครงการจัดการความรู้เพื่อสื่อสารขับเคลื่อนนโยบายการแก้ปัญหาเด็ก เยาวชนที่หลุดจากระบบการศึกษาให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างยั่งยืน (Thailand Zero Dropout) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
. 1) รวบรวมองค์ความรู้ บทเรียน ข้อค้นพบ การช่วยเหลือเด็กเยาวชนที่หลุดจากระบบการศึกษาและจัดทำรูปแบบ/แนวทางการช่วยเหลือเด็ก เยาวชนที่หลุดจากระบบการศึกษา (แต่ละกลุ่ม) ครอบคลุมมิติการศึกษา สุขภาพ และสังคม 2) ถอดบทเรียนกลไกอาสาสมัครในการช่วยเหลือเด็กเยาวชนที่หลุดจากระบบการศึกษา ได้แก่ มิติด้านการศึกษา มิติด้านสวัสดิการสังคม และมิติด้านการสาธารณสุข และจัดทำข้อมูลเพื่อสื่อสารขับเคลื่อนเชิงนโยบาย 3 สื่อสารสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักในสังคม และขับเคลื่อนนโยบายการแก้ปัญหาเด็ก เยาวชนที่หลุดจากระบบการศึกษา ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา อย่างยั่งยืน (Thailand Zero Dropout) ....
Posted by editor | September 14, 2023
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดการความรู้เพื่อขับเคลื่อนการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษาจังหวัดราชบุรี
สงวนลิขสิทธิ์ / จัดทํา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ่านและดาวน์โหลด
Posted by editor | July 19, 2023
บทความวิจัย : คุณลักษณะและความต้องการที่หลากหลายของเด็กนอกระบบการศึกษาในประเทศไทย
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจคุณลักษณะของเด็กนอกระบบการศึกษา ตลอดจนวิเคราะห์ความต้องการความช่วยเหลือ รวมถึงเป้าหมายด้านการศึกษาและการประกอบอาชีพของเด็กนอกระบบการศึกษา ตัวอย่างในการวิจัย คือ เด็กนอกระบบการศึกษาในประเทศไทย จำนวน 35,003 คน ผลการวิจัยพบว่า เด็กนอกระบบการศึกษาส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาในระดับต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่สาม ยิ่งไปกว่านั้นมีเด็กที่ไม่เคยได้รับการศึกษาร้อยละ 10 มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 50 ที่ไม่มี เอกสารแสดงตัวบุคคล ปัจจัยสำคัญที่สุดที่ทำให้เด็กกลุ่มนี้เป็นเด็กนอกระบบการศึกษาคือความยากจนของครอบครัว ผลการวิเคราะห์การสมนัยชี้ให้เห็นว่า เด็กนอกระบบการศึกษามีเป้าหมาย ด้านการศึกษาและการประกอบอาชีพแตกต่างกันโดยแบ่งได้เป็นสามกลุ่ม คือ 1) กลุ่มที่ไม่มีเป้าหมายชัดเจนทั้งด้านการศึกษาและการประกอบอาชีพ 2) กลุ่มที่ต้องการศึกษาต่อ และ 3) กลุ่มที่ ไม่ต้องการศึกษาต่อ...