ประเด็นเด็ก เด็ดจากหนัง : Witch at Court

ประเด็นเด็ก เด็ดจากหนัง : Witch at Court

.
Witch at Court เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอัยการสาวที่ทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองประสบความสำเร็จ แต่วันหนึ่งเธอกลับโดนหัวหน้าหักหลัง ย้ายเธอเข้าไปที่แผนกคดีอาชญากรรมสตรี ที่ดูแลเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศ และก็ได้เจอกับอัยการหนุ่มที่เคยเป็นจิตแพทย์ เขามีนิสัยที่ตรงกันข้ามกับเธอ เมื่อพวกเขาต้องมาร่วมงานกัน การสืบคดีจึงเริ่มต้นขึ้น…
.
คดีในเรื่องส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับผู้หญิง เช่น การทำร้ายร่างกาย การทรมานทางเพศ การฆาตรกรรม การข่มขืน และความไม่เป็นธรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคดีการล่วงละเมิดทางเพศ ที่อาชญากรรมทางเพศส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากคนในครอบครัว อย่างในกรณีคดีที่ลูกเลี้ยงเด็กหญิงวัย 10 ขวบถูกพ่อเลี้ยงล่วงละเมิดทางเพศ
.
สำหรับคดีนี้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู หรือผู้ที่เกี่ยวข้องควรพูดคุยกันกับเด็ก ลูกหลานของพวกเขาเกี่ยวกับ “การสัมผัสทางร่างกาย” ว่าอันไหนคือ การสัมผัสที่ปลอดภัย อันไหนคือสัมผัสที่ไม่ปลอดภัย และอันไหนคือสัมผัสที่ตัวเด็กไม่ชอบ เพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยกำหนดขอบเขตความเป็นส่วนตัวและสำนึกความปลอดภัยต่อตัวเอง รวมถึงการปฏิบัติตนต่อคนอื่นอย่างให้เกียรติ ควบคู่ไปกับการชวนคุยจากสื่อที่สนใจ เปิดบทสนทนาที่ปลอดภัยและเปิดกว้าง คุยเรื่องเพศให้เป็นเรื่องปกติในครอบครัว เพื่อให้เด็กและลูกหลานสามารถอยู่ท่ามกลางสังคมสีเทาได้อย่างปกติสุข
.
https://www.facebook.com/page/799132146767996/search/?q=%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B5

Related Blogs

Posted by editor | July 18, 2022
“ตัวอย่างกิจกรรมการศึกษานอกระบบสำหรับเด็กด้อยโอกาส”
. กิจกรรมการศึกษานอกระบบสำหรับเด็กด้อยโอกาสเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายและยืดหยุ่นสอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ และบริบทของเด็ก เป็นกิจกรรมทีรมีทั้งความรู้ของการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือการศึกษาสายสามัญ ความรู้ที่จำเป็นเพื่อการดำรงชีวิตในสังคม และกิจกรรมเพื่อพัฒนาจิตใจ การเห็นคุณค่าในตนเอง . อ้างอิง: วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา. “การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ” รวมบทความวิชาการ การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต. สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2565. . ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.chulabook.com/th/product-details/146996
Posted by editor | July 18, 2022
“ขั้นตอนการจัดการศึกษานอกระบบสำหรับเด็กด้อยโอกาส”
. การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนสำหรับเด็กด้อยโอกาส ผู้จัดการศึกษาต้องมีความเข้าใจในธรรมชาติและความต้องการของเด็ก และพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้และการประเมินที่สอดคล้องกับเด็กทั้งรายบุคคลหรือรายกลุ่ม . อ้างอิง: วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา. “การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ” รวมบทความวิชาการ การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต. สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2565. . ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.chulabook.com/th/product-details/146996
Posted by editor | July 18, 2022
“การจัดการศึกษานอกระบบสำหรับเด็กด้อยโอกาส”
. การจัดการศึกษานอกระบบสำหรับเด็กด้อยโอกาสเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้เด็กได้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษานอกระบบในทุกรูปแบบตามความสามารถ ศักยภาพ และบริบทของเด็กแต่ละบุคคลต่อไป ทั้งการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน การพัฒนาทักษะอาชีพ และการพัฒนาทักษะชีวิตทั้งด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์ และสังคมของเด็กด้อยโอกาส . อ้างอิง: วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา. “การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ” รวมบทความวิชาการ การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต. สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2565. . ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.chulabook.com/th/product-details/146996