ประเด็นเด็กเด็ดจากหนัง : Juvenile Justice (หญิงเหล็กศาลเยาวชน)

ประเด็นเด็กเด็ดจากหนัง : Juvenile Justice (หญิงเหล็กศาลเยาวชน)

Juvenile Justice (หญิงเหล็กศาลเยาวชน) ซีรีส์เกาหลีใต้ของ Netflix บอกเล่าการทำงานและการตัดสินคดีความในแผนกคดีเยาวชนที่มีความซับซ้อนและกดดัน ผ่านเรื่องราวของชิมอึนซอก ผู้พิพากษาหญิงที่มีความเกลียดชังต่อผู้กระทำความผิดที่เป็นเด็กกับประโยคที่ว่า “ฉันรังเกียจเยาวชนผู้กระทำผิด” ซึ่งต่อมาเธอได้เรียนรู้และเปิดใจยอมรับว่าเด็กเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ ส่วนอีกด้านหนึ่งมีเด็กบางกลุ่มที่ไม่อาจแก้ไขการกระทำและสำนึกผิดในสิ่งที่ตนกระทำไป จึงเป็นหน้าที่ของเธอในการให้บทลงโทษที่ทำให้พวกเขาได้เรียนรู้ถึงผลจากการกระทำของตนเอง
.
เมื่อเด็กกระทำความผิดและเข้าสู่ในกระบวนการยุติธรรม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีการพัฒนาศักยภาพของเด็กเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสมดุลและมีความสุข มีการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งความรู้ พฤติกรรม และให้ตระหนักในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สร้างตัวตนที่เป็นเกราะป้องกันตนเองจากการก้าวพลาดและการกระทำผิดซ้ำ
.
ทั้งนี้รูปแบบการจัดการศึกษาทางเลือกสำหรับเด็กในกระบวนการยุติธรรม จำเป็นต้องมีการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มประสบการณ์ตามความถนัดหรือความสนใจของเด็กเชี่อมโยงเข้ากับการประกอบอาชีพ การจัดตั้ง Learning Hub เพื่อจัดการศึกษาทางเลือกรูปแบบศูนย์การเรียนภายในศูนย์ฝึก รวมทั้งการประสานกับเครือข่ายศูนย์การเรียนภายนอกเพื่อส่งต่อเด็กระหว่างการฝึกและอบรมในศูนย์ฝึก และภายหลังที่ได้รับการปล่อยตัว
.
นอกจากนั้นซีรีส์ยังสะท้อนให้เห็นว่า “ครอบครัว” คือสถาบันหลักที่ทำให้เด็กเลือกเข้าสู่เส้นทางที่ผิด พวกเขาต้องพบเจอกับประสบการณ์การใช้ความรุนแรงในครอบครัว การขาดผู้ชี้แนะแนวทางการใช้ชีวิตและการขาดผู้ให้คำปรึกษาถึงปัญหาของตนเอง เนื่องจากสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันแรกและมีความสำคัญมากที่สุดสำหรับเด็ก
.
สามารถอ่านแนวทางการจัดการศึกษาทางเลือกสำหรับเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/CYDEDUCHULA/posts/3614575388556977

#CYD #ประเด็นเด็กเด็ดจากหนัง

Related Blogs

Posted by editor | March 13, 2023
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา
สงวนลิขสิทธิ์ / จัดทํา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย . . อ่านและดาวน์โหลด