ประเด็นเด็กเด็ดจากหนัง : Juvenile Justice (หญิงเหล็กศาลเยาวชน)

ประเด็นเด็กเด็ดจากหนัง : Juvenile Justice (หญิงเหล็กศาลเยาวชน)

Juvenile Justice (หญิงเหล็กศาลเยาวชน) ซีรีส์เกาหลีใต้ของ Netflix บอกเล่าการทำงานและการตัดสินคดีความในแผนกคดีเยาวชนที่มีความซับซ้อนและกดดัน ผ่านเรื่องราวของชิมอึนซอก ผู้พิพากษาหญิงที่มีความเกลียดชังต่อผู้กระทำความผิดที่เป็นเด็กกับประโยคที่ว่า “ฉันรังเกียจเยาวชนผู้กระทำผิด” ซึ่งต่อมาเธอได้เรียนรู้และเปิดใจยอมรับว่าเด็กเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ ส่วนอีกด้านหนึ่งมีเด็กบางกลุ่มที่ไม่อาจแก้ไขการกระทำและสำนึกผิดในสิ่งที่ตนกระทำไป จึงเป็นหน้าที่ของเธอในการให้บทลงโทษที่ทำให้พวกเขาได้เรียนรู้ถึงผลจากการกระทำของตนเอง
.
เมื่อเด็กกระทำความผิดและเข้าสู่ในกระบวนการยุติธรรม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีการพัฒนาศักยภาพของเด็กเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสมดุลและมีความสุข มีการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งความรู้ พฤติกรรม และให้ตระหนักในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สร้างตัวตนที่เป็นเกราะป้องกันตนเองจากการก้าวพลาดและการกระทำผิดซ้ำ
.
ทั้งนี้รูปแบบการจัดการศึกษาทางเลือกสำหรับเด็กในกระบวนการยุติธรรม จำเป็นต้องมีการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มประสบการณ์ตามความถนัดหรือความสนใจของเด็กเชี่อมโยงเข้ากับการประกอบอาชีพ การจัดตั้ง Learning Hub เพื่อจัดการศึกษาทางเลือกรูปแบบศูนย์การเรียนภายในศูนย์ฝึก รวมทั้งการประสานกับเครือข่ายศูนย์การเรียนภายนอกเพื่อส่งต่อเด็กระหว่างการฝึกและอบรมในศูนย์ฝึก และภายหลังที่ได้รับการปล่อยตัว
.
นอกจากนั้นซีรีส์ยังสะท้อนให้เห็นว่า “ครอบครัว” คือสถาบันหลักที่ทำให้เด็กเลือกเข้าสู่เส้นทางที่ผิด พวกเขาต้องพบเจอกับประสบการณ์การใช้ความรุนแรงในครอบครัว การขาดผู้ชี้แนะแนวทางการใช้ชีวิตและการขาดผู้ให้คำปรึกษาถึงปัญหาของตนเอง เนื่องจากสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันแรกและมีความสำคัญมากที่สุดสำหรับเด็ก
.
สามารถอ่านแนวทางการจัดการศึกษาทางเลือกสำหรับเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/CYDEDUCHULA/posts/3614575388556977

#CYD #ประเด็นเด็กเด็ดจากหนัง

Related Blogs

Posted by editor | June 13, 2022
บทบาทของโรงเรียนในการดูแลและช่วยเหลือวัยรุ่นที่มีความหลากหลายทางเพศ
วัยรุ่นเป็นช่วงวัยที่มีอารมณ์รุนแรงอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนในร่างกาย ส่งผลต่อการแสดงออกที่เปลี่ยนแปลงไปจากวัยเด็ก รวมถึงอยู่ในช่วงของค้นหาตนเอง วัยรุ่นที่มีความหลากหลายทางเพศจึงต้องการความเข้าใจและการสนับสนุนจากบุคคลใกล้ชิด เช่น ครอบครัว เพื่อน และครู ในขณะเดียวกันวัยรุ่นใช้เวลาในแต่ละวันที่โรงเรียนเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น บทบาทของโรงเรียนและครูจึงเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมวัยรุ่น ที่มีความหลากหลายทางเพศให้มีความมั่นใจและเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น . ขอขอบคุณข้อมูลจาก ผศ.ดร.ปิยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ อ.ดร.ชนัญชิดา ทุมมานนท์ น.ส.ชุติมณฑน์ คล้ายแก้ว และน.ส.กรผกา พัฒนกำพล ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย . อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://so05.tci-thaijo.org/index.php/sjss/article/view/252048
Posted by editor | June 9, 2022
บทบาทของครอบครัวในการดูแลและช่วยเหลือวัยรุ่นที่มีความหลากหลายทางเพศ
. วัยรุ่นเป็นช่วงวัยที่มีอารมณ์แปรปรวน อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนในร่างกาย ส่งผลต่อการแสดงออกที่เปลี่ยนแปลงไปจากวัยเด็ก รวมถึงอยู่ในช่วงของการค้นหาตนเอง ด้วยเหตุนี้ วัยรุ่นที่มีความหลากหลายทางเพศจึงต้องการความเข้าใจและการสนับสนุนจากบุคคลใกล้ชิด เช่น ครอบครัว เพื่อน และครู บทบาทของสมาชิกในครอบครัวจึงเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมวัยรุ่นที่มีความหลากหลายทางเพศให้มีความเข้าใจและเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น . ขอขอบคุณข้อมูลจาก ผศ.ดร.ปิยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ อ.ดร.ชนัญชิดา ทุมมานนท์ น.ส.ชุติมณฑน์ คล้ายแก้ว และน.ส.กรผกา พัฒนกำพล ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย . อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://so05.tci-thaijo.org/index.php/sjss/article/view/25
Posted by editor | June 8, 2022
ความสัมพันธ์ระหว่างประชากรต่างรุ่น : “ผู้สูงอายุ” กับการส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ “เด็กนอกระบบการศึกษา”
บทบาทสำคัญของผู้สูงอายุอีกประการหนึ่งคือการส่งเสริมการเรียนรู้แก่ประชากรต่างรุ่น ได้แก่ วัยก่อนเรียน วัยเรียน และวัยทำงาน อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณากลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่เป็น “เด็กนอกระบบการศึกษา” แล้ว จะพบว่าเด็กนอกระบบนั้นส่วนมากแล้วจะเป็นวัยก่อนเรียน และวัยเรียน ดังนั้นบทบาทของผู้สูงอายุในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กลุ่มดังกล่าวสามารถกระทำได้ดังรายละเอียดต่อไปนี้ บทบาทของผู้สูงอายุในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่วัยก่อนเรียน การส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่วัยก่อนเรียนของผู้สูงอายุ โดยส่วนมากแล้วจะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย โดยบทบาทของผู้สูงอายุมีดังนี้ เป็นแบบอย่าง / ตัวอย่างในการดำเนินชีวิต การเป็นเป็น หมายถึง ผู้สูงอายุแสดงให้เด็กเข้าใจ โดยใช้วิธีบอกหรือทำให้เห็นเป็นตัวอย่างเพื่อให้รู้ดีชั่วเป็นต้น เช่น การสอนให้รู้จักระเบียบวินัย รักษาความสะอาด วางสิ่งของให้เป็นที่เป็นทาง ฯลฯ เป็นภูมิปัญญา ผู้สูงอายุในฐานะที่มีความรู้และประสบการณ์มาก่อน จะเป็นองค์ความรู้ที่ยิ่งใหญ่สำหรับเด็ก...