ประเด็นเด็ก เด็ดจากหนัง : ความหวังกับความรู้สิ่งไหนสำคัญกว่ากัน “All of Us Are Dead” (มัธยมซอมบี้)

ประเด็นเด็ก เด็ดจากหนัง : ความหวังกับความรู้สิ่งไหนสำคัญกว่ากัน “All of Us Are Dead” (มัธยมซอมบี้)

.
แนะนำซีรีส์สะท้อนสังคมสัญชาติเกาหลีใต้ เรื่อง “All of Us Are Dead” ฉายทาง Netflix ที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในสังคม เนื้อหาของซีรีส์เป็นเรื่องราวของไวรัสซอมบี้ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนมัธยมปลาย นักเรียนเป็นผู้รอดชีวิตต้องหาวิธีเพื่อฝ่าฟันฝูงซอมบี้ แต่ต้องเผชิญทั้งความขัดแย้งระหว่างเพื่อนและด้านมืดในจิตใจของตนเอง เพื่อปกป้องตนเองที่อยู่ท่ามกลางสมรภูมิการเอาชีวิตรอดที่สุดแสนสิ้นหวัง โดยไม่ได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่แม้แต่น้อย
.
แต่อย่างไรก็ตามเกิดการตั้งคำถามจากนักเรียนที่ชวนให้สังคมขบคิดกันต่อว่า “บางประเทศจะรู้สึกเศร้ายิ่งกว่าเวลาที่ผู้ใหญ่ตาย บางประเทศจะเศร้ายิ่งกว่าเวลาที่เด็กตาย การที่เด็กตายแปลว่าความหวังหายไป ส่วนการที่ผู้ใหญ่ตายแปลว่าความรู้หายไป ความหวังกับความรู้อยู่ที่เราคิดว่าอันไหนสำคัญกว่ากัน”
.
เนื้อหาในซีรีส์ทำให้เห็นว่าความรู้สำคัญกว่าความหวัง เนื่องจากผู้ใหญ่ที่มียศมีตำแหน่งมักจะได้รับความช่วยเหลือก่อนเสมอ แต่สังคมกลับละเลยเด็กนักเรียนเหล่านี้ หากย้อนกลับมาดูอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กพึงที่จะได้รับโดยกำหนดว่า เด็กจะต้องรับได้สิทธิที่จะมีชีวิตรอด (Right of Survival) และสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครอง (Right of Protection) จากรัฐ นอกจากนั้นซีรีส์ยังสะท้อนให้เห็นปัญหาภายในโรงเรียน เช่น การบูลลี่ (Bully) การใช้ความรุนแรง การคุกคามทางเพศ ชนชั้นทางสังคม และการที่ครูเมินเฉยถึงปัญหาของเด็กในโรงเรียน
.
แล้วคุณละคิดว่าความหวังกับความรู้สิ่งไหนสำคัญกว่ากัน ?
.
สามารถอ่านอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเพิ่มเติมได้ที่ https://shorturl.asia/cZiT6

Related Blogs

Posted by editor | June 13, 2022
บทบาทของโรงเรียนในการดูแลและช่วยเหลือวัยรุ่นที่มีความหลากหลายทางเพศ
วัยรุ่นเป็นช่วงวัยที่มีอารมณ์รุนแรงอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนในร่างกาย ส่งผลต่อการแสดงออกที่เปลี่ยนแปลงไปจากวัยเด็ก รวมถึงอยู่ในช่วงของค้นหาตนเอง วัยรุ่นที่มีความหลากหลายทางเพศจึงต้องการความเข้าใจและการสนับสนุนจากบุคคลใกล้ชิด เช่น ครอบครัว เพื่อน และครู ในขณะเดียวกันวัยรุ่นใช้เวลาในแต่ละวันที่โรงเรียนเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น บทบาทของโรงเรียนและครูจึงเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมวัยรุ่น ที่มีความหลากหลายทางเพศให้มีความมั่นใจและเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น . ขอขอบคุณข้อมูลจาก ผศ.ดร.ปิยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ อ.ดร.ชนัญชิดา ทุมมานนท์ น.ส.ชุติมณฑน์ คล้ายแก้ว และน.ส.กรผกา พัฒนกำพล ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย . อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://so05.tci-thaijo.org/index.php/sjss/article/view/252048
Posted by editor | June 9, 2022
บทบาทของครอบครัวในการดูแลและช่วยเหลือวัยรุ่นที่มีความหลากหลายทางเพศ
. วัยรุ่นเป็นช่วงวัยที่มีอารมณ์แปรปรวน อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนในร่างกาย ส่งผลต่อการแสดงออกที่เปลี่ยนแปลงไปจากวัยเด็ก รวมถึงอยู่ในช่วงของการค้นหาตนเอง ด้วยเหตุนี้ วัยรุ่นที่มีความหลากหลายทางเพศจึงต้องการความเข้าใจและการสนับสนุนจากบุคคลใกล้ชิด เช่น ครอบครัว เพื่อน และครู บทบาทของสมาชิกในครอบครัวจึงเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมวัยรุ่นที่มีความหลากหลายทางเพศให้มีความเข้าใจและเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น . ขอขอบคุณข้อมูลจาก ผศ.ดร.ปิยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ อ.ดร.ชนัญชิดา ทุมมานนท์ น.ส.ชุติมณฑน์ คล้ายแก้ว และน.ส.กรผกา พัฒนกำพล ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย . อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://so05.tci-thaijo.org/index.php/sjss/article/view/25
Posted by editor | June 8, 2022
ความสัมพันธ์ระหว่างประชากรต่างรุ่น : “ผู้สูงอายุ” กับการส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ “เด็กนอกระบบการศึกษา”
บทบาทสำคัญของผู้สูงอายุอีกประการหนึ่งคือการส่งเสริมการเรียนรู้แก่ประชากรต่างรุ่น ได้แก่ วัยก่อนเรียน วัยเรียน และวัยทำงาน อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณากลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่เป็น “เด็กนอกระบบการศึกษา” แล้ว จะพบว่าเด็กนอกระบบนั้นส่วนมากแล้วจะเป็นวัยก่อนเรียน และวัยเรียน ดังนั้นบทบาทของผู้สูงอายุในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กลุ่มดังกล่าวสามารถกระทำได้ดังรายละเอียดต่อไปนี้ บทบาทของผู้สูงอายุในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่วัยก่อนเรียน การส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่วัยก่อนเรียนของผู้สูงอายุ โดยส่วนมากแล้วจะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย โดยบทบาทของผู้สูงอายุมีดังนี้ เป็นแบบอย่าง / ตัวอย่างในการดำเนินชีวิต การเป็นเป็น หมายถึง ผู้สูงอายุแสดงให้เด็กเข้าใจ โดยใช้วิธีบอกหรือทำให้เห็นเป็นตัวอย่างเพื่อให้รู้ดีชั่วเป็นต้น เช่น การสอนให้รู้จักระเบียบวินัย รักษาความสะอาด วางสิ่งของให้เป็นที่เป็นทาง ฯลฯ เป็นภูมิปัญญา ผู้สูงอายุในฐานะที่มีความรู้และประสบการณ์มาก่อน จะเป็นองค์ความรู้ที่ยิ่งใหญ่สำหรับเด็ก...