การเป็นพี่เลี้ยงจากครูนอกระบบ (Coaching & Mentoring)

การเป็นพี่เลี้ยงจากครูนอกระบบ (Coaching & Mentoring)

.
ครูนอกระบบมีบทบาทสำคัญในการเป็นพี่เลี้ยงดูแลเด็กในกระบวนการยุติธรรม เพื่อการเรียนรู้ตัวเอง กำหนดเป้าหมาย และส่งเสริมให้เป็นผู้ประกอบการ โดยคอยให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ ดูแล รวมไปถึงประสานงานการส่งต่อ และติดตามประเมินผลในการขับเคลื่อนงานเด็กและเยาวชนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม
.
ที่มาจาก :โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่ายเชิงพื้นที่ : ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ปี 2563
.
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/…/1hEYPGKDEBkgwSl6hJ0ufgc…/view
.
ขอบคุณข้อมูลจาก SILC Company Limited

Related Blogs

Posted by editor | March 13, 2023
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา
สงวนลิขสิทธิ์ / จัดทํา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย . . อ่านและดาวน์โหลด