การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ นครพนม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด สกลนคร และอุบลราชธานี

การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ นครพนม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด สกลนคร และอุบลราชธานี

.
ที่ดำเนินการโดยบริษัท เอส ไอ แอล ซี จำกัด เป็นส่วนหนึ่งในโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่ายเชิงพื้นที่: ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ปี 2563 มีกิจกรรมและกระบวนการที่สำคัญ คือ การพัฒนาศักยภาพ ค้นหาเป้าหมายตัวเอง พร้อมทั้งการสร้างคุณค่าให้ตัวเองและสร้างโมเดลธุรกิจที่เหมาะกับยุคสมัยและความต้องการของเด็กและเยาวชน โดยมีการพัฒนาเครื่องมือที่สามารถเข้าถึงง่ายและน่าสนใจ ทำให้เด็กและเยาวชนลุกขึ้นมาค้นหาเป้าหมายของตัวเองในอนาคต
.
โดยมีเครื่องมือและกระบวนการ คือ การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ: จากความสนใจและความถนัด และการตั้งเป้าหมายความต้องการประกอบอาชีพในอนาคต ได้มีการพัฒนากิจกรรมพัฒนาอาชีพของเด็กและเยาวชน เช่น ทักษะการทำผ้ามัดย้อมด้วยสีธรรมชาติ ทักษะการแปรรูปสมุนไพรสร้างอาชีพ ทักษะการทำน้ำสมุนไพร ทักษะช่างตัดผม ทักษะการทำเบเกอรี่ เป็นต้น ทักษะต่างๆ ถูกถ่ายทอด จากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน เพื่อให้เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในกระบวนการยุติธรรมเข้าใจง่าย สามารถนำไปต่อยอดได้จริง จนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ให้กับตนเอง
.
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://drive.google.com/…/1hEYPGKDEBkgwSl6hJ0ufgc…/view
.
ขอบคุณข้อมูลจาก SILC Company Limited

Related Blogs

Posted by editor | March 13, 2023
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา
สงวนลิขสิทธิ์ / จัดทํา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย . . อ่านและดาวน์โหลด