โครงการกลไกการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาตามแนวคิดเครือข่ายเชิงพื้นที่ในจังหวัดชัยภูมิ

โครงการกลไกการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาตามแนวคิดเครือข่ายเชิงพื้นที่ในจังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 5-6 สิงหาคม 2565 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการกลไกการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาตามแนวคิดเครือข่ายเชิงพื้นที่ในจังหวัดชัยภูมิ
.
ซึ่งเป็น 1 ใน 8 โครงการภาคีเครือข่าย ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา สร้าง และทดลองใช้ รวมถึงประเมินกลไกการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาตามแนวคิดเครือข่ายเชิงพื้นที่
.
จากการลงพื้นที่โครงการครั้งนี้ คณะทำงานฯ ได้พบนวัตกรรมสำคัญที่ใช้ในการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษา คือ ร่างหลักสูตรเฉพาะที่ช่วยเติมเต็มศักยภาพครูนอกระบบการศึกษาที่สอดคล้องกับธรรมชาติและบริบทของครูและเด็กนอกระบบการศึกษา นอกจากนี้ยังได้ข้อมูลสะท้อนผลจากครูนอกระบบที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพตามหลักสูตรข้างต้น ที่เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนเชิงนโยบายเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอนาคตได้
.
ทั้งนี้ร่างหลักสูตรการพัฒนาครูนอกระบบการศึกษาฉบับดังกล่าว ยังอยู่ระหว่างการทดลองใช้ ตามแนวทางการออกแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)

Related Blogs

Posted by editor | March 13, 2023
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา
สงวนลิขสิทธิ์ / จัดทํา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย . . อ่านและดาวน์โหลด