ลงพื้นที่ 7arts inner place อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถนะครูจิตอาสาเพื่อเด็กนอกระบบการศึกษาเชียงรายและแม่ฮ่องสอน

ลงพื้นที่ 7arts inner place อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถนะครูจิตอาสาเพื่อเด็กนอกระบบการศึกษาเชียงรายและแม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ 11-12 สิงหาคม 2565 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา ลงพื้นที่ 7arts inner place อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถนะครูจิตอาสาเพื่อเด็กนอกระบบการศึกษาเชียงรายและแม่ฮ่องสอน
.
ซึ่งเป็น 1 ใน 8 โครงการภาคีเครือข่ายที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะครูจิตอาสาเพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือเด็กนอกระบบการศึกษา
.
ผลจากการติดตามการดำเนินงานของโครงการดังกล่าว พบว่า คณะทำงานโครงการย่อยร่วมกับทีมวิทยากรได้ออกแบบกระบวนการพัฒนาสมรรถนะครูจิตอาสาโดยการนำสมรรถนะหลักและสมรรถนะย่อยที่ต้องการพัฒนามาผสมผสานร้อยเรียงเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ทางจิตปัญญาซึ่งประยุกต์ใช้แนวคิดของกระบวนการศิลปะด้านใน (Art Inner experiences) ผ่านกระบวนการเรียนรู้ทางศิลปะที่มุ่งเน้นภายในจิตใจ ที่ก่อให้เกิดความรัก ความงาม ความเข้าอกเข้าใจตนเองและผู้อื่น และกระบวนการคุยกับตนเอง (self-talk) เพื่อส่งเสริมการตระหนักรู้ภายในตน การแลกเปลี่ยนความคิดของตนเองกับความคิดของผู้อื่น เพื่อให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกัน และเชื่อมโยงตนเองสู่สังคม
.
ทั้งนี้ ครูจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้สะท้อนประสบการณ์จากการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมดังกล่าวว่า ศิลปะส่งผลให้จิตใจสงบนิ่ง ได้ทำความเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของตนเองมากขึ้น การปรับเปลี่ยนมุมมองผ่านการมองเห็นความงดงามจากสิ่งเรียบง่ายที่อยู่รอบตัว เช่น การจัดแจกันดอกไม้ การใช้โทนสีอธิบายอารมณ์ความรู้สึก ที่สามารถใช้ทำความเข้าใจตนเองและทำความเข้าใจผู้อื่นได้ ซึ่งครูจะนำความรู้และประสบการณ์จากกิจกรรมเหล่านี้ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่เด็กนอกระบบการศึกษาที่ตนเองดูแลอยู่

11

Related Blogs

Posted by editor | March 13, 2023
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา
สงวนลิขสิทธิ์ / จัดทํา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย . . อ่านและดาวน์โหลด