ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมสมรรถนะครูผู้ดูแลเด็กในกระบวนการยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมสมรรถนะครูผู้ดูแลเด็กในกระบวนการยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 7-8 สิงหาคม 2565 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมสมรรถนะครูผู้ดูแลเด็กในกระบวนการยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
.
ซึ่งเป็น 1 ใน 8 โครงการภาคีเครือข่าย ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา สร้าง และทดลองใช้ รวมถึงประเมินกลไกการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษาตามแนวคิดเครือข่ายเชิงพื้นที่
.
จากการลงพื้นที่โครงการ คณะทำงานฯ ได้พบหลักการพัฒนาสมรรถนะครูผู้ดูแลเด็กในกระบวนการยุติธรรม โดยเน้นการทำความเข้าใจธรรมชาติของผู้เรียนและการแก้ปัญหาผู้เรียนรายบุคคล ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการทำความเข้าใจผู้เรียนผ่านนพลักษณ์ (Enneagram) และ การแก้ไขปัญหาผู้เรียนผ่านหลักการคิดเป็น (Khit Pen)
.

นอกจากนั้นคณะทำงานฯ ยังค้นพบหนึ่งในวิธีการพัฒนาสมรรถนะครู โดยการใช้วงสนทนาหนังสือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาในการใช้พัฒนาชั้นเรียน อาทิ การฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening) การสะท้อนคิด (Reflection) การเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential Learning) เพื่อนำมาซึ่งวิธีการที่หลากหลายและการเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับบริบทและธรรมชาติของผู้เรียน ทั้งนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนการทดลองนำไปใช้

Related Blogs

Posted by editor | March 13, 2023
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา
สงวนลิขสิทธิ์ / จัดทํา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย . . อ่านและดาวน์โหลด