จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา 8 พื้นที่ (วันที่ 1)

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา 8 พื้นที่ (วันที่ 1)

หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา 8 พื้นที่ ภายใต้โครงการ การพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา โดยรับทุนสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ระหว่างวันที่ 28-31 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น นาดา ดอนเมือง แอร์พอร์ตกรุงเทพฯ
.
สำหรับวันที่ 28 สิงหาคม 2565 ในช่วงเช้า ได้จัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะหลักในหัวข้อ การติดตามประเมินผลของเด็กรายบุคคลเพื่อจะได้ทราบปัญหาและหาทางแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น: การจัดการรายกรณี (Case management) โดย ดร. นิสาพร วัฒนศัพท์ เพื่อศึกษาระบบ กลไกการทำงาน และบทบาทหน้าที่ขององค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดูแลเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสรายกรณี อีกทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่ได้จากกรณีศึกษา และประสบการณ์จริงของครูนอกระบบการศึกษา
.
จากนั้นในช่วงบ่าย ได้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะหลักในหัวข้อ การติดตามประเมินผลของเด็กรายบุคคลเพื่อจะได้ทราบปัญหาและหาทางแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น: การออกแบบเครื่องมือเป็นรายบุคคล โดยคุณวรวัส สบายใจ เพื่อออกแบบเครื่องมือการประเมินผลที่ยึดโยงกับประสบการณ์ในชีวิต โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับระดับการเรียนรู้ของเด็กนอกระบบการศึกษาเป็นสำคัญ โดยมุ่งเน้นให้เด็กนอกระบบการศึกษามีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนรู้และการประเมิน ตลอดจนการพัฒนาเส้นทางการเรียนรู้ของตนเองในอนาคต

Related Blogs

Posted by editor | March 13, 2023
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา
สงวนลิขสิทธิ์ / จัดทํา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย . . อ่านและดาวน์โหลด