จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา 8 พื้นที่ (วันที่ 4)

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา 8 พื้นที่ (วันที่ 4)

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ช่วงเช้า ครูนอกระบบการศึกษาทั้ง 3 กลุ่ม ประกอบด้วย ครูประจำการ ครูนักพัฒนา และครู
จิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะหลักในหัวข้อการทำงานกับชุมชนในพื้นที่ ใช้การจัดเวทีแบบมีส่วนร่วม โดย
อ.สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์ และคุณนเรศ สงเคราะห์สุข ซึ่งได้พาครูนอกระบบการศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ กระบวนการ เครื่องมือ และกฎ 10 ข้อพื้นฐานของการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม (Participatory Learning and Action: PLA) พร้อมทั้งร่วมกันระดมสมอง แลกเปลี่ยนประสบการณ์จริง ผ่านกิจกรรมการวิเคราะห์ชุมชน ทักษะที่สำคัญและจำเป็นในการทำงานกับชุมชน ตลอดจนความท้าทายในการทำวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในบริบทงานของตนเอง
.
ในช่วงบ่าย ได้ดำเนินการในหัวข้อ สมรรถนะย่อยครูนักพัฒนา: การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยเน้นการสร้างความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ผ่านวงสนทนา เพือให้ครูนักพัฒนาได้ร่วมกันวิเคราะห์ในประเด็นเกี่ยวกับ ประเด็นปัญหาในการวิจัย ความสำคัญของการวิจัย ความท้าทายในการทำวิจัย ทั้งนี้เป็นไปเพื่อการเสริมพลัง (Empowerment) ให้กับชุมชนได้มีเครื่องมือในการสร้างแสวงหาความรู้ แก้ปัญหาด้วยตนเอง และสร้างความรู้ในฐานะเจ้าของความรู้และเจ้าของวัฒนธรรม

Related Blogs

Posted by editor | July 18, 2022
“ตัวอย่างกิจกรรมการศึกษานอกระบบสำหรับเด็กด้อยโอกาส”
. กิจกรรมการศึกษานอกระบบสำหรับเด็กด้อยโอกาสเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายและยืดหยุ่นสอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ และบริบทของเด็ก เป็นกิจกรรมทีรมีทั้งความรู้ของการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือการศึกษาสายสามัญ ความรู้ที่จำเป็นเพื่อการดำรงชีวิตในสังคม และกิจกรรมเพื่อพัฒนาจิตใจ การเห็นคุณค่าในตนเอง . อ้างอิง: วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา. “การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ” รวมบทความวิชาการ การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต. สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2565. . ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.chulabook.com/th/product-details/146996
Posted by editor | July 18, 2022
“ขั้นตอนการจัดการศึกษานอกระบบสำหรับเด็กด้อยโอกาส”
. การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนสำหรับเด็กด้อยโอกาส ผู้จัดการศึกษาต้องมีความเข้าใจในธรรมชาติและความต้องการของเด็ก และพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้และการประเมินที่สอดคล้องกับเด็กทั้งรายบุคคลหรือรายกลุ่ม . อ้างอิง: วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา. “การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ” รวมบทความวิชาการ การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต. สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2565. . ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.chulabook.com/th/product-details/146996
Posted by editor | July 18, 2022
“การจัดการศึกษานอกระบบสำหรับเด็กด้อยโอกาส”
. การจัดการศึกษานอกระบบสำหรับเด็กด้อยโอกาสเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้เด็กได้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษานอกระบบในทุกรูปแบบตามความสามารถ ศักยภาพ และบริบทของเด็กแต่ละบุคคลต่อไป ทั้งการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน การพัฒนาทักษะอาชีพ และการพัฒนาทักษะชีวิตทั้งด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์ และสังคมของเด็กด้อยโอกาส . อ้างอิง: วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา. “การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ” รวมบทความวิชาการ การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต. สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2565. . ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.chulabook.com/th/product-details/146996