จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา 8 พื้นที่ (วันที่ 4)

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา 8 พื้นที่ (วันที่ 4)

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ช่วงเช้า ครูนอกระบบการศึกษาทั้ง 3 กลุ่ม ประกอบด้วย ครูประจำการ ครูนักพัฒนา และครู
จิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะหลักในหัวข้อการทำงานกับชุมชนในพื้นที่ ใช้การจัดเวทีแบบมีส่วนร่วม โดย
อ.สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์ และคุณนเรศ สงเคราะห์สุข ซึ่งได้พาครูนอกระบบการศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ กระบวนการ เครื่องมือ และกฎ 10 ข้อพื้นฐานของการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม (Participatory Learning and Action: PLA) พร้อมทั้งร่วมกันระดมสมอง แลกเปลี่ยนประสบการณ์จริง ผ่านกิจกรรมการวิเคราะห์ชุมชน ทักษะที่สำคัญและจำเป็นในการทำงานกับชุมชน ตลอดจนความท้าทายในการทำวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในบริบทงานของตนเอง
.
ในช่วงบ่าย ได้ดำเนินการในหัวข้อ สมรรถนะย่อยครูนักพัฒนา: การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยเน้นการสร้างความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ผ่านวงสนทนา เพือให้ครูนักพัฒนาได้ร่วมกันวิเคราะห์ในประเด็นเกี่ยวกับ ประเด็นปัญหาในการวิจัย ความสำคัญของการวิจัย ความท้าทายในการทำวิจัย ทั้งนี้เป็นไปเพื่อการเสริมพลัง (Empowerment) ให้กับชุมชนได้มีเครื่องมือในการสร้างแสวงหาความรู้ แก้ปัญหาด้วยตนเอง และสร้างความรู้ในฐานะเจ้าของความรู้และเจ้าของวัฒนธรรม

Related Blogs

Posted by editor | March 13, 2023
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา
สงวนลิขสิทธิ์ / จัดทํา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย . . อ่านและดาวน์โหลด