จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา 8 พื้นที่ (วันที่ 4)

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา 8 พื้นที่ (วันที่ 4)

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ช่วงเช้า ครูนอกระบบการศึกษาทั้ง 3 กลุ่ม ประกอบด้วย ครูประจำการ ครูนักพัฒนา และครู
จิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะหลักในหัวข้อการทำงานกับชุมชนในพื้นที่ ใช้การจัดเวทีแบบมีส่วนร่วม โดย
อ.สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์ และคุณนเรศ สงเคราะห์สุข ซึ่งได้พาครูนอกระบบการศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ กระบวนการ เครื่องมือ และกฎ 10 ข้อพื้นฐานของการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม (Participatory Learning and Action: PLA) พร้อมทั้งร่วมกันระดมสมอง แลกเปลี่ยนประสบการณ์จริง ผ่านกิจกรรมการวิเคราะห์ชุมชน ทักษะที่สำคัญและจำเป็นในการทำงานกับชุมชน ตลอดจนความท้าทายในการทำวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในบริบทงานของตนเอง
.
ในช่วงบ่าย ได้ดำเนินการในหัวข้อ สมรรถนะย่อยครูนักพัฒนา: การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยเน้นการสร้างความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ผ่านวงสนทนา เพือให้ครูนักพัฒนาได้ร่วมกันวิเคราะห์ในประเด็นเกี่ยวกับ ประเด็นปัญหาในการวิจัย ความสำคัญของการวิจัย ความท้าทายในการทำวิจัย ทั้งนี้เป็นไปเพื่อการเสริมพลัง (Empowerment) ให้กับชุมชนได้มีเครื่องมือในการสร้างแสวงหาความรู้ แก้ปัญหาด้วยตนเอง และสร้างความรู้ในฐานะเจ้าของความรู้และเจ้าของวัฒนธรรม

Related Blogs

Posted by editor | September 14, 2023
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดการความรู้เพื่อขับเคลื่อนการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษาจังหวัดราชบุรี
สงวนลิขสิทธิ์ / จัดทํา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ่านและดาวน์โหลด
Posted by editor | July 19, 2023
บทความวิจัย : คุณลักษณะและความต้องการที่หลากหลายของเด็กนอกระบบการศึกษาในประเทศไทย
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจคุณลักษณะของเด็กนอกระบบการศึกษา ตลอดจนวิเคราะห์ความต้องการความช่วยเหลือ รวมถึงเป้าหมายด้านการศึกษาและการประกอบอาชีพของเด็กนอกระบบการศึกษา ตัวอย่างในการวิจัย คือ เด็กนอกระบบการศึกษาในประเทศไทย จำนวน 35,003 คน ผลการวิจัยพบว่า เด็กนอกระบบการศึกษาส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาในระดับต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่สาม ยิ่งไปกว่านั้นมีเด็กที่ไม่เคยได้รับการศึกษาร้อยละ 10 มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 50 ที่ไม่มี เอกสารแสดงตัวบุคคล ปัจจัยสำคัญที่สุดที่ทำให้เด็กกลุ่มนี้เป็นเด็กนอกระบบการศึกษาคือความยากจนของครอบครัว ผลการวิเคราะห์การสมนัยชี้ให้เห็นว่า เด็กนอกระบบการศึกษามีเป้าหมาย ด้านการศึกษาและการประกอบอาชีพแตกต่างกันโดยแบ่งได้เป็นสามกลุ่ม คือ 1) กลุ่มที่ไม่มีเป้าหมายชัดเจนทั้งด้านการศึกษาและการประกอบอาชีพ 2) กลุ่มที่ต้องการศึกษาต่อ และ 3) กลุ่มที่ ไม่ต้องการศึกษาต่อ...
Posted by editor | July 4, 2023
การจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนสำหรับเด็กนอกระบบการศึกษา Organizing Non-formal Education Activities for Out-of-School Children
บทคัดย่อ เด็กนอกระบบการศึกษาเป็นเด็กที่เข้าไม่ถึงระบบการศึกษาและไม่ได้รับสิทธิในด้านการศึกษา เช่น เด็กพิการในชุมชน เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม เด็กไร้สัญชาติและลูกหลาน แรงงานต่างด้าว เด็กยากจนในชุมชน เด็กชาติพันธุ์หรือชนกลุ่มน้อย และเด็กมุสลิมที่เป็นบุตรหลาน ของบุคคลที่อพยพเข้ามาตั้งหลักแหล่งอยู่ตามบริเวณต่าง ๆ ของประเทศ และในพื้นที่ชายแดน ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ดังนั้นกิจกรรมการศึกษาควรเป็นกิจกรรม การศึกษานอกระบบโรงเรียนที่น่าจะมีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับลักษณะและความต้องการจำเป็นของเด็กนอกระบบการศึกษา ทั้งความรู้ขั้นพื้นฐาน การพัฒนาทักษะชีวิต และการพัฒนาทักษะอาชีพ โดยมีกระบวนการในการจัดกิจกรรม คือ การศึกษาธรรมชาติและลักษณะของเด็ก การวิเคราะห์ ความต้องการจำเป็นและความสนใจพื้นฐานในด้านการศึกษาหรือการเรียนรู้ของเด็ก การจัดกิจกรรม...