จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา 8 พื้นที่ (วันที่ 3)

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา 8 พื้นที่ (วันที่ 3)

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เป็นการจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะย่อยตามประเภทครูนอกระบบการศึกษา ทั้งครูประจำการ ครูนักพัฒนา และครูจิตอาสา
.
การอบรมสมรรถนะย่อยห้องครูประจำการ ในหัวข้อความพร้อมยอมรับความเปลี่ยนแปลง การยอมรับความล้มเหลวกับความเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและยินดีที่จะปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นโดยนายแพทย์พนม เกตุมาน เป็นการพัฒนาสมรรถนะด้านทัศนคติและเจตคติของครูนอกระบบการศึกษาให้สามารถปรับตัวและยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้ท่ามกลางสถานการณ์ต่าง ๆ ผ่านการทำกิจกรรมทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาที่เป็นเหตุการณ์ในชีวิตที่ประสบความสำเร็จและเหตุการณ์ที่เป็นอุปสรรค เชื่อมโยงกับอุปนิสัยที่เป็นจุดแข็ง (Charater Strengths) 6 กลุ่มใหญ่ 24 ด้าน ที่ใช้ในการปรับตัวให้มีความสุขและเกิดความสำเร็จ เกิดคุณค่าต่อตนเอง ผู้อื่น สังคม และสิ่งแวดล้อม
.
การอบรมสมรรถนะย่อยห้องครูนักพัฒนา ในหัวข้อ ผู้นําทางความคิด เพื่อแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ ในการทํางาน โดยคุณปรีดา เรืองวิชาธร มีการใช้กิจกรรม อำนาจแห่งดวงดาว เพื่อทำความเข้าใจปัญหาในเชิงโครงสร้างผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การสะท้อนคิดจากกิจกรรม ตลอดจนการเชื่อมโยงสู่สังคมและการปฏิบัติงานจริงในฐานะครูนักพัฒนา ทั้งนี้เพื่อการขยายความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับเด็กนอกระบบการศึกษาผ่านมิติของโครงสร้างทางสังคมและการกดขี่ จากนั้นจึงนำเข้าสู่กระบวนการการการเรียนรู้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงผ่านกระบวนการสนทนา (Dialogue) และการสะท้อนคิด (Reflection) เกี่ยวกับกรอบความคิด ศักยภาพ และทักษะของครูนักพัฒนาและเด็กนอกระบบการศึกษา
.

การอบรมสมรรถนะย่อยห้องครูจิตอาสา ในหัวข้อการเรียนรู้เพื่อทบทวนผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงอย่างมียุทธศาสตร์ โดยอ.สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์ และคุณนเรศ สงเคราะห์สุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และยกระดับภารกิจประจำสู่งานวิจัยที่เป็นเครื่องมือในการสร้างความรู้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของงาน กิจกรรมที่น่าสนใจของการอบรมครั้งนี้ คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ของครูนอกระบบการศึกษากลุ่มจิตอาสาเกี่ยวกับกระบวนการในการตั้งโจทย์วิจัยจากภารกิจที่ได้ปฏิบัติจริงและเชื่อมโยงกับบริบทงาน จากนั้นจึงนำไปสู่กิจกรรมการคิดร่วมกันในการออกแบบกระบวนการค้นหาคำตอบ และการสร้างความรู้ ซึ่งเกิดประโยชน์ต่อการนำไปพัฒนาภารกิจของครูจิตอาสาเป็นอย่างมาก

Related Blogs

Posted by editor | January 13, 2023
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา
สงวนลิขสิทธิ์ / จัดทํา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ่านและดาวน์โหลด
Posted by editor | January 10, 2023
เสียงสะท้อนจากพื้นที่ สู่การเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายครูนอกระบบการศึกษา
สงวนลิขสิทธิ์/จัดทำ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ผู้เขียน วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน และหัวหน้าภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย อ่านและดาวน์โหลด
Posted by editor | January 10, 2023
เครื่องมือการวัดประเมินผลสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา
สงวนลิขสิทธิ์/จัดทำ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ผู้เขียน วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน และหัวหน้าภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา รองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระวี จูฑศฤงค์ อาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภัทรา วยาจุต อาจารย์ประจำภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลิขสิทธิ์ พุฒเขียว...