01เด็ก
“เด็ก” หมายถึง ผู้เยาว์ หรือ
บุคคลที่มีอายุต่ำกว่าประชากรส่วนใหญ่
02เยาวชน
บุคคลที่มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๔ ปีบริบูรณ์
แต่ยังไม่ถึง ๑๘ ปีบริบูรณ์
03ครอบครัว
กลุ่มของบุคคลที่สืบเชื้อสาย
มาจากบรรพบุรุษเดียวกัน
04เปราะบาง
ต้องการดูแลเป็นพิเศษ
ในทุกๆด้านอย่างใกล้ชิด

เครือข่ายที่ขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชน

พื้นที่การทำงานด้านและเยาวชน 4 ภูมิภาค ดังนี้
ภาคเหนือ: เชียงราย, เชียงใหม่, พิษณุโลก, น่าน / ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: ศรีสะเกษ,อุบลราชธานี, นครพนม, ขอนแก่น, ชัยภูมิ, บุรีรัมย์ / ภาคกลาง และภาคตะวันออก: กรุงเทพมหานคร, ระยอง, กาญจนบุรี / ภาคใต้: ยะลา, ปัตตานี
ดูแผนที่ของเรา

ประเด็นร้อน

ปฏิทินกิจกรรม

Loading Events
  • There were no results found.

Calendar of Events

Calendar of Events
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3

เวทีเสวนา Policy Focus “เปลี่ยนโลกสีเทาของเด็กและเยาวชน”

ขอเชิญเข้าร่วมรับชมเวทีเสวนา Policy Focus “เปลี่ยนโลกสีเทาของเด็กและเยาวชน” ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30-10.15 น. ผ่านไฟล์เฟซบุ๊กเพจ ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน CYD . (ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า และไม่เสียค่าใช้จ่าย)

“ปรับเรียนเปลี่ยนรู้” ครั้งที่ 3 “บทบาทชุมชนกับการสนับสนุนการเรียนรุ้ของเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤต”

เมื่อการศึกษาในภาวะวิกฤตไม่ควรถูกมอบอำนาจให้โรงเรียนเป็นผู้จัดการแต่เพียงฝ่ายเดียว ชุมชนจึงเป็นอีกหนึ่งกลไกในการดูแลการศึกษาของเด็กและเยาวชนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ “บทบาทชุมชนกับการสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤต” คือ หัวข้อในการพูดคุยกันใน Webinar “ปรับเรียนเปลี่ยนรู้” ครั้งที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30-15.30 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Webinar ID 896 8325 2915 และไลฟ์ผ่านเฟซบุกเพจ “สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน” เวทีนี้มีผู้เข้าร่วมจากหลากหลายบทบาท ทั้งอาจารย์มหาวิทยาลัยด้านครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ตัวแทนจากองค์กรที่ทำงานด้านการศึกษาบนฐานชุมชน และตัวแทนจากองค์กรที่ทำงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันกับผู้ฟังแบบเรียลไทม์ เพื่อให้เกิดมุมมองการสร้างกลไกการจัดการศึกษาที่ทุกคนต่างก็ร่วมกันเป็นเจ้าของ

คลังความรู้

ความสัมพันธ์ระหว่างประชากรต่างรุ่น : “ผู้สูงอายุ” กับการส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ “เด็กนอกระบบการศึกษา”

บทบาทสำคัญของผู้สูงอายุอีกประการหนึ่งคือการส่งเสริมการเรียนรู้แก่ประชากรต่างรุ่น ได้แก่ วัยก่อนเรียน วัยเรียน และวัยทำงาน อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณากลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่เป็น “เด็กนอกระบบการศึกษา” แล้ว จะพบว่าเด็กนอกระบบนั้นส่วนมากแล้วจะเป็นวัยก่อนเรียน และวัยเรียน ดังนั้นบทบาทของผู้สูงอายุในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กลุ่มดังกล่าวสามารถกระทำได้ดังรายละเอียดต่อไปนี้ บทบาทของผู้สูงอายุในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่วัยก่อนเรียน การส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่วัยก่อนเรียนของผู้สูงอายุ โดยส่วนมากแล้วจะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย โดยบทบาทของผู้สูงอายุมีดังนี้ เป็นแบบอย่าง / ตัวอย่างในการดำเนินชีวิต การเป็นเป็น หมายถึง ผู้สูงอายุแสดงให้เด็กเข้าใจ โดยใช้วิธีบอกหรือทำให้เห็นเป็นตัวอย่างเพื่อให้รู้ดีชั่วเป็นต้น เช่น การสอนให้รู้จักระเบียบวินัย รักษาความสะอาด วางสิ่งของให้เป็นที่เป็นทาง ฯลฯ เป็นภูมิปัญญา ผู้สูงอายุในฐานะที่มีความรู้และประสบการณ์มาก่อน จะเป็นองค์ความรู้ที่ยิ่งใหญ่สำหรับเด็ก การเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็ก รวมถึงการใช้ชีวิตในบ้าน จะทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ในสิ่งที่ถูกต้องและดีงาม ที่จะเป็นภาพจำให้กับเด็กในอนาคตข้างหน้าได้ เป็นร่มโพธิ์ร่มไทร เป็นบทบาทสำคัญประการหนึ่งของผู้สูงอายุที่มีต่อเด็ก เนื่องจากผู้ปกครองอาจจะต้องไปทำงาน ซึ่งผู้ที่เลี้ยงดูเด็กส่วนมากจะเป็นผู้สูงอายุ จึงทำให้ผู้สูงอายุและเด็กมีความผูกพันกัน และเด็กมีความรู้สึกว่าผู้สูงอายุคือผู้เป็นใหญ่ในบ้าน ที่ทุกคนจะต้องให้ความเคารพ อาจกล่าวได้ว่าผู้สูงอายุเป็นผู้ให้ความคุ้มครองช่วยเหลือ ผู้ให้ความอบอุ่นร่มเย็น เป็นผู้ชี้แนะ ผู้สูงอายุเป็นผู้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาก่อนหรือตรงกับสำนวนที่ว่าเป็นผู้อาบน้ำร้อนมาก่อน จึงเป็นผู้คาดการณ์สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยำ เวลาที่ลูกหลานจะทำอะไรก็มักจะรู้ได้อย่างอัตโนมัติ เช่น หลานจะเล่นเครื่องเล่นเด็ก ก็จะคอยบอกว่าตรงไหนอันตราย ตรงไหนห้ามเล่น ฯลฯ การชี้แนะยังหมายถึงการสอนให้รู้จักสัมมาคารวะ...

[Factsheet] วิทยากรการเกษตร

“วิทยากรการเกษตร” คือ เกษตรกรผู้มีบทบาทสำคัญในการยกระดับและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรไทยสู่การเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ด้วยการสร้างองค์ความรู้และจัดเตรียมกระบวนการจัดประสบการณ์ผ่านการปฏิบัติเพื่อสร้างการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตลอดชีวิตให้เกษตรกรรุ่นใหม่ อย่างไรก็ดี แม้เกษตรกรท่านนั้นจะเป็นผู้รอบรู้ในเรื่องที่ตนทำอยู่อย่างแตกฉาน แต่ขาดทักษะการเป็นวิทยากร ไม่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ ก็น่าเสียดายความรู้ที่มีอยู่ในตนอย่างยิ่ง . การเป็นวิทยากรเป็น “ศาสตร์” และ “ศิลป์” เมื่อเกษตรกรจำเป็นต้องปรับบทบาทจากการทำงานภาคการเกษตร มารับหน้าที่เป็น “ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ” ให้เกษตรกรรุ่นใหม่ ศาสตร์และศิลป์นี้จึงจำเป็นต้องเร่งเรียนรู้และฝึกฝน เก็บเกี่ยวประสบการณ์เพิ่มเติม และฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ เกษตรกรย่อมเกิดความพร้อมและสามารถเป็น “วิทยากรการเกษตร” ทำหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้บนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นและเศรษฐกิจชุมชนของตนเองได้อย่างมั่นใจ อันเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ร่วมกันที่ท้าทายและสนุกสนาน . ในการพัฒนาเด็กนอกระบบการศึกษา “วิทยากรการเกษตร” ยังเป็นผู้มีบทบาท “ครูภูมิปัญญาเกษตร” ผู้พัฒนาเด็กนอกระบบการศึกษาในพื้นที่ให้ได้รับความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดีต่อการทำเกษตร รวมไปถึงการพัฒนาทักษะชีวิตให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข นอกจากนี้ ยังมีบทบาทในการกระตุ้นและเสริมสร้างให้เกิดทักษะอาชีพบนฐานเศรษฐกิจชุมชน และส่งต่อเด็กนอกระบบการศึกษาเข้าสู่การประกอบอาชีพเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เหมาะสมได้ในบรรยากาศการทำงานบนพื้นฐานของการเรียนรู้และพร้อมจะเป็นเกษตรกรปราดเปรื่องที่สามารถถ่ายทอดความรู้เพื่อสังคมได้ต่อไป . คลิกเพื่ออ่าน factsheet ที่มา : ระวี จูฑศฤงค์. วิทยากรการเกษตร. กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีนเซอร์วิสซัพพลาย, 2562.

รูปแบบการศึกษาทางเลือกเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของเด็กนอกระบบการศึกษาในสังคมไทย

การศึกษาทางเลือก คือ การจัดการศึกษาที่เคารพในคุณค่าความเป็นมนุษย์และสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่จะเลือกการศึกษาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนที่ไม่ประสงค์จะเรียนในระบบการศึกษาตามปกติ เป็นการศึกษาที่มีขอบเขตกว้างขวาง มีรูปแบบหลากหลายทั้งเนื้อหา และวิธีการเรียนรู้ มุ่งตอบสนองการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของมนุษย์แต่ละคนที่มีความแตกต่างกันทั้งในด้านความถนัด ความสนใจ ความพร้อมในการเรียนรู้   รูปแบบการศึกษาทางเลือกที่เหมาะสมและน่าจะนำมาเป็นแนวทางในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของเด็กนอกระบบการศึกษา  บ้านเรียนหรือการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home School) บ้านเรียนเป็นการพยายามคิดค้นหาแนวทางในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะเป็นทางออก เพื่อแก้ปัญหาการศึกษาที่มีอยู่ในระบบที่ไม่สามารถตอบสนองกับบริบทของผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน ช่วยแก้ปัญหาให้กับครอบครัวและผู้เรียนที่มีความต้องการเฉพาะ ผู้เรียนที่มีพรสวรรค์พิเศษในด้านต่าง ๆ รวมถึงผู้เรียนที่มีความบกพร่องบางด้าน มีความพิการ เจ็บป่วย ต้องการการดูแลและการจัดการเรียนรู้เป็นรายบุคคล บ้านเรียนจึงเป็นพื้นที่ในการปฏิรูปการเรียนรู้ได้อย่างอิสระและหลากหลาย สามารถสร้างนวัตกรรมทางการศึกษามากมายที่มีความแตกต่างกันไปตามปรัชญา ความคิด ความเชื่อ และตามวิถีการดำเนินชีวิตของครอบครัวและผู้เรียน เป็นการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เอื้อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและความถนัดได้อย่างเต็มศักยภาพ และมีทักษะของผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต ศูนย์การเรียนของสถาบันสังคม ศูนย์การเรียนเป็นสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถาบันสังคมที่มีศักดิ์และสิทธิ์ตามกฎหมายเช่นเดียวกับโรงเรียนของรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถรองรับกลุ่มเด็กหรือผู้เรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เด็กที่ตกหล่นหรือหลุดจากระบบการศึกษา รวมถึงเด็กที่ไม่ประสงค์เรียนในระบบการศึกษาปกติแต่สนใจเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นรูปแบบการศึกษาทางเลือกที่เกิดขึ้นจากการพยายามคิดค้นหาแนวทางที่จะเป็นทางออกเพื่อแก้ปัญหาที่การศึกษาที่มีอยู่ในระบบที่ไม่สามารถตอบสนองกับบริบทของผู้เรียนที่แตกต่างทั้งในด้านความพร้อมและในด้านของวิถีชีวิต บริบทของพื้นที่ และบริบททางวิถีศาสนาและวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีลักษณะที่เป็นจุดเด่น คือ การศึกษาแบบองค์รวมที่เชื่อมโยงกับชีวิตตามบริบทผู้เรียนและบริบทพื้นที่ ๆ เป็นระบบนิเวศการเรียนรู้ที่อยู่บนฐานของวิถีชีวิต ศาสนา วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  ใช้ปัญหาและสถานการณ์จริงเป็นโจทย์ในการเรียนรู้โดยเชื่อมโยงองค์ความรู้ทั้งปัญญาอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีศักดิ์ศรีในท้องถิ่นของตนเอง ศูนย์การศึกษาบนฐานชุมชนและศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย เมื่อระบบการศึกษากระแสหลักไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะบริบทของพื้นที่ในชนบทและกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ...