4As: Rights to Education (ตัวบ่งชี้คุณภาพการสนับสนุนสิทธิในการศึกษาของประชากรโลก)

4As: Rights to Education (ตัวบ่งชี้คุณภาพการสนับสนุนสิทธิในการศึกษาของประชากรโลก)

ศูนย์วิชาการฯ ขอตีความตามกรอบการให้ความหมายเรื่องสิทธิในการศึกษาโดย Katarina Tomaševski ผู้รายงานพิเศษ (special rapporteur) คนแรกของสหประชาชาติที่พัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพการสนับสนุนสิทธิในการศึกษาของประชากรโลกไว้ 4 ประเภท (4As) คือ

1. การศึกษาที่รัฐทำให้เข้าถึงง่าย (Availability)

รัฐจำเป็นต้องจัดให้มีการศึกษาซึ่งเป็นสิทธิพื้นฐานที่ประชาชนพึงได้รับ ต้องส่งเสริมให้มีสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และสนับสนุนงบประมาณเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึง เปิดทางให้องค์กรชุมชนจัดการศึกษาได้ (keyword: make education available for all)


2. การจัดการศึกษาที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Accessibility)
ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้โดยไม่มีข้อจำกัดและอุปสรรค กล่าวคือ ไม่ว่าจะยากจนหรือร่ำรวยก็สามารถเข้าถึงการศึกษาได้ เพศ ศาสนา ภาษา อายุ ความบกพร่องทางร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงการศึกษา ซึ่งรัฐจำเป็นต้องให้การศึกษาอย่างเท่าเทียมและเที่ยงธรรมสำหรับทุกคน เช่น จัดให้เข้าศึกษาในโรงเรียนของรัฐโดยไม่มีค่าใช้จ่าย (free education) หรือเป็นการศึกษาที่ทุกคนมีความสามารถที่จะจ่ายได้ (affordable education)

3. การศึกษาที่เป็นที่ยอมรับ (Acceptability)
ประชาชนทุกคนพึงได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานด้านองค์ความรู้และสมรรถนะที่ผู้เรียนพึงได้ เป็นการศึกษาที่เคารพความแตกต่างหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งการศึกษาที่เคารพความแตกต่างของความรู้ความเชื่อของชาติพันธุ์และชนกลุ่มน้อย เป็นการศึกษาที่เคารพสิทธิของผู้เรียนทุกคน

4. การศึกษาที่ปรับใช้กับชีวิตจริง (Adaptability)

การศึกษาที่รัฐจัดให้ประชาชนทุกคนต้องสอดคล้องกับบริบทสังคม เศรษฐานะ ชุมชน วิถีชีวิต และเคารพทางเลือกในการศึกษาที่หลากหลายของผู้เรียน โดยเฉพาะกลุ่มผู้เรียนที่เป็นชนกลุ่มน้อย กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มเด็กผู้ใช้แรงงาน กลุ่มเด็กที่มีความบกพร่องพิการ กลุ่มเด็กอพยพหรือกลุ่มเด็กพลัดถิ่น (keyword: ความเหมาะสมของการศึกษากับชีวิต)


ที่มา: Tomaševski K. (2001). Human rights obligations: making education available, accessible, acceptable and adaptable. Lund, Sweden: Raoul Wallenberg Institute.
แปล: ศูนย์วิชาการและเครือข่ายวิชาการด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Related Blogs

No Image
Posted by editor | March 18, 2020
วันเด็กสากล “เพื่อสิทธิเด็กทุกคน”
UNICEF ปล่อยเอกสารสำคัญประมวลสถานการณ์หลังมีประกาศอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กในวันที่ 20 พฤศจิกายน 1989 กว่า 30 ปีที่ผ่านมาประชาคมโลกได้ทำตามสัญญาในการเคารพสิทธิของเด็กด้านใดบ้าง สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ใน https://www.unicef.org/world-childrens-day และ https://www.unicef.org/…/Convention-rights-child-at-crossro…
Posted by editor | March 18, 2020
[VDO] คิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ แฟลชม็อบ ของนิสิตนักศึกษา ?
https://www.youtube.com/watch?v=Xh99vIgh0TU&t=3s สัมภาษณ์ ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Posted by editor | January 20, 2020
เด็ก เยาวชน พลเมือง
โดย สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะวาทิน, พจนา อาภานุรักษ์ หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลายคนคงทราบดีว่าวันเด็กเป็นวันที่ถูกกำหนดขึ้นให้ตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม โดยเริ่มมีการจัดกิจกรรมครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2498 ซึ่งตรงกับปีที่ทั่วโลกจัดให้มีการเฉลิมฉลองให้กับเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี หลังจากมีการประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วยหน้าที่ของเด็ก โดยนาย วี.เอ็ม. กุลกานี ผู้แทนองค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ สำหรับในประทศไทยแต่เดิมวันเด็กนั้นตรงกับวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม แต่เนื่องด้วยสภาพภูมิอากาศที่ยังคงมีฝนตกอยู่ในฤดูกาลดังกล่าว คณะรัฐมนตรีในขณะนั้นจึงมีมติให้เปลี่ยนเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมในปี พ.ศ. 2508 "เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย" คือคำขวัญวันเด็กประจำปี...