เรียนรู้เพศศึกษาผ่านซีรีย์กับ “Sex Education (หลักสูตรเร่งรัก): เด็กดูได้ ผู้ใหญ่ควรดู!!”

เรียนรู้เพศศึกษาผ่านซีรีย์กับ “Sex Education (หลักสูตรเร่งรัก): เด็กดูได้ ผู้ใหญ่ควรดู!!”

แนะนำซีรีย์น่าดูต้อนรับช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ เรียนรู้เพศศึกษาผ่านซีรีย์กับ “Sex Education (หลักสูตรเร่งรัก): เด็กดูได้ ผู้ใหญ่ควรดู!!”

ซีรีย์อังกฤษจาก Netflix ที่เป็นกระแสมาแรงในไทยจากกรณีพรรคการเมืองหนึ่งเข้ายื่นหนังสือต่อกสทช. เรียกร้องให้ Netflix แบนซีรีย์ดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่าเป็นแบบอย่างที่ไม่ดี เด็กอาจจะลอกเลียนแบบ และหยิบเรื่องเพศมาพูดถึงโดยขัดต่อหลักศีลธรรมอันดีของประเทศไทย สะท้อนให้เห็นเลยว่า ผู้ใหญ่หลายๆ คนก็ยังปกปิดและไม่เห็นถึงความจำเป็นของการสอนเพศศึกษาให้กับวัยรุ่น

เรื่องเล่าถึงโอทิส เด็กหนุ่มไฮสคูลสุดจืดไร้ตัวตนในโรงเรียน มีแม่เป็นนักบำบัดทางเพศ ที่บังเอิญจับพลัดจับผลูไปให้คำปรึกษาเรื่องเพศให้กับเพื่อนร่วมโรงเรียน จนเปิดเป็นคลีนิคลับรับปรึกษาปัญหาเรื่องเพศจนกลายเป็นที่พึ่งของคนทั้งโรงเรียน

ถึงแม้ในซีรีย์จะมีภาพที่ล่อแหลมไปบ้าง แต่ในซีรีย์กลับสอดแทรกแง่มุมสำหรับวัยรุ่นไว้หลากหลายประเด็นได้อย่างน่าสนใจและชวนติดตาม เช่น การคุมกำเนิด การทำแท้งอย่างถูกกฎหมาย ความหลากหลายทางเพศ การถูกกลั่นแกล้งในโรงเรียน การใช้ยาเสพติด นอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นเรื่องความสัมพันธ์ของวัยรุ่นกับครอบครัว ทั้งเด็กหนุ่มที่เป็นเกย์แต่ไม่กล้าเปิดเผยกับครอบครัวที่เคร่งศาสนา การดิ้นรนอยู่รอดของเด็กสาวที่อาศัยอยู่ตัวคนเดียว ลูกครูใหญ่ที่ถูกกดดันจากพ่อจนต้องแสดงออกแบบผิดๆ หรือแม้กระทั่งแม่ของโอทิสที่บำบัดแก้ปัญหาเรื่องเพศให้กับหลายๆ คู่ แต่กลับไม่ได้ทำให้ลูกรู้สึกไว้ใจหรืออยากเล่าปัญหาให้ฟังด้วยซ้ำ

ในยุคที่ทุกคนสามารถค้นหาข้อมูลทุกอย่างได้เองในอินเทอร์เน็ต การสอนเรื่องเพศก็ไม่ควรถูกมองเป็นเรื่องน่าอายหรือซุกไว้ใต้พรม หากผู้ใหญ่ไม่เปิดใจรับฟังอย่างเข้าใจให้ความรู้อย่างถูกต้อง ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากเรื่องเพศในสังคมไทยก็คงแก้ไขไม่ถูกจุดเสียที

Related Blogs

Posted by editor | January 20, 2020
เด็ก เยาวชน พลเมือง
โดย สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะวาทิน, พจนา อาภานุรักษ์ หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลายคนคงทราบดีว่าวันเด็กเป็นวันที่ถูกกำหนดขึ้นให้ตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม โดยเริ่มมีการจัดกิจกรรมครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2498 ซึ่งตรงกับปีที่ทั่วโลกจัดให้มีการเฉลิมฉลองให้กับเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี หลังจากมีการประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วยหน้าที่ของเด็ก โดยนาย วี.เอ็ม. กุลกานี ผู้แทนองค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ สำหรับในประทศไทยแต่เดิมวันเด็กนั้นตรงกับวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม แต่เนื่องด้วยสภาพภูมิอากาศที่ยังคงมีฝนตกอยู่ในฤดูกาลดังกล่าว คณะรัฐมนตรีในขณะนั้นจึงมีมติให้เปลี่ยนเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมในปี พ.ศ. 2508 "เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย" คือคำขวัญวันเด็กประจำปี...
Posted by editor | July 3, 2019
เอกสารวิชาการการส่งเสริมกระบวนการทางความคิด (Mindset) เด็กและเยาวชนสู่ประเทศไทย 4.0 (2562)
ผู้แต่ง: สมพงษ์ จิตระดับ และคณะ ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการสนับสนุนจาก:กรมกิจการเด็กและเยาวชนและสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทั้งนี้ การดําเนินงานวิจัย “การส่งเสริมกระบวนการทางความคิด (Mindset) เด็กและเยาวชนสู่ประเทศไทย 4.0” โดยศูนย์วิชาการและเครือข่ายวิชาการด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว ได้รับการสนับสนุน จากกรมกิจการเด็กและเยาวชนและสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ศึกษางานวิจัย ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีข้อค้นพบ คือ การพัฒนาเด็กและเยาวชนต้องสร้างให้เกิดกระบวนการ ทางความคิดแบบกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) มากกว่ากรอบความคิดแบบติด (Fixed...
Posted by editor | July 3, 2019
เรื่องเล่า…จากพื้นที่ (2561)
ผู้แต่ง: สมพงษ์ จิตระดับ และคณะ ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการสนับสนุนจาก: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หนังสือเรื่องเล่า...จากพื้นที่ จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอเสน่ห์ที่ได้จากการลงพื้นที่ ภาคสนามประกอบการสังเคราะห์เอกสารงานวิจัย ทั้งสิ้น 16 จังหวัด ภายใต้ “โครงการ การสังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้ชุมชนโดยใช้การวิจัยเป็นฐานเพื่อการขับเคลื่อน นโยบายการศึกษาจากล่างสู่บน” โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่นและฝ่ายชุมชนและสังคม ซึ่งสังเคราะห์ในประเด็น ด้านการศึกษาที่เชื่อมโยงกับชุมชนท้องถิ่นที่ปรากฏผลการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปดีขึ้นใน แทบทุกด้าน อันเนื่องจากการวิจัยเพื่อท้องถิ่นได้เป็นวิธีวิทยาการวิจัยทางเลือกที่มี บทบาทสำคัญยิ่งต่อการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี สาระสำคัญในหนังสือเล่มนี้ขอนำเสนอมุมมองของทีมสังเคราะห์...