สถิติที่ย้ำชัดว่าทำไมต้องมี “การปฏิรูปการศึกษา”

สถิติที่ย้ำชัดว่าทำไมต้องมี “การปฏิรูปการศึกษา”

ตัวเลขทางสถิติยังคงย้ำเตือนว่าการปฏิรูประบบการศึกษายังคงเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อสร้างการศึกษาสำหรับทุกคนในสามารถเข้าถึงได้

กล่าวคือ มีเพียง 10% ของประชากรในประเทศที่มีรายได้ต่ำที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา 40% ของประชากรโลกไม่ได้รับการสอนในภาษาที่ตัวเองพูดให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ และมากกว่า 75% ของเยาวชนที่เป็นผู้ลี้ภัยที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาต้องออกกลางคัน มากไปกว่านั้น เยาวชนที่เป็นชนเผ่าพื้นเมือง ผู้พิการ เด็กผู้หญิง และเยาวชนกลุ่มเปราะบาง กำลังเผชิญกับความท้าทายในการเข้าถึงการศึกษาที่เคารพความต้องการที่หลากหลายและคำนึงถึงความสามารถที่แตกต่างกันมากพอ ๆ กับการสะท้อนอัตลักษณ์และการแสดงตัวตนของตนเองออกมา

ที่มา: https://www.un.org/development/desa/youth/iyd2019.html

Related Blogs

No Image
Posted by editor | March 18, 2020
วันเด็กสากล “เพื่อสิทธิเด็กทุกคน”
UNICEF ปล่อยเอกสารสำคัญประมวลสถานการณ์หลังมีประกาศอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กในวันที่ 20 พฤศจิกายน 1989 กว่า 30 ปีที่ผ่านมาประชาคมโลกได้ทำตามสัญญาในการเคารพสิทธิของเด็กด้านใดบ้าง สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ใน https://www.unicef.org/world-childrens-day และ https://www.unicef.org/…/Convention-rights-child-at-crossro…
Posted by editor | March 18, 2020
[VDO] คิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ แฟลชม็อบ ของนิสิตนักศึกษา ?
https://www.youtube.com/watch?v=Xh99vIgh0TU&t=3s สัมภาษณ์ ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Posted by editor | January 20, 2020
เด็ก เยาวชน พลเมือง
โดย สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะวาทิน, พจนา อาภานุรักษ์ หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลายคนคงทราบดีว่าวันเด็กเป็นวันที่ถูกกำหนดขึ้นให้ตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม โดยเริ่มมีการจัดกิจกรรมครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2498 ซึ่งตรงกับปีที่ทั่วโลกจัดให้มีการเฉลิมฉลองให้กับเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี หลังจากมีการประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วยหน้าที่ของเด็ก โดยนาย วี.เอ็ม. กุลกานี ผู้แทนองค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ สำหรับในประทศไทยแต่เดิมวันเด็กนั้นตรงกับวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม แต่เนื่องด้วยสภาพภูมิอากาศที่ยังคงมีฝนตกอยู่ในฤดูกาลดังกล่าว คณะรัฐมนตรีในขณะนั้นจึงมีมติให้เปลี่ยนเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมในปี พ.ศ. 2508 "เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย" คือคำขวัญวันเด็กประจำปี...