วันเยาวชนแห่งชาติ

วันเยาวชนแห่งชาติ

20 กันยายน วันเยาวชนแห่งชาติ ธีมของงานวันเยาวชนสากลในปีนี้ คือ การปฏิรูปการศึกษา (transforming education)

ในงานวันเยาวชนสากล ปี 2019 ทางองค์การสหประชาชาติ มุ่งเป้าที่รัฐบาลกับการจัดการศึกษาที่สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 เรื่องการศึกษาที่เท่าเทียมเที่ยงธรรม เป็นการศึกษาของทุกคน และสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยในงานนี้สนับสนุนให้องค์กรเยาวชนซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงจากระบบการศึกษาเป็นผู้มีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนวิธีการ ร่วมสร้างแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีในปี 2030 หรือ the 2030 Agenda for Sustainable Development นั่นเอง

 

Related Blogs

No Image
Posted by editor | March 18, 2020
วันเด็กสากล “เพื่อสิทธิเด็กทุกคน”
UNICEF ปล่อยเอกสารสำคัญประมวลสถานการณ์หลังมีประกาศอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กในวันที่ 20 พฤศจิกายน 1989 กว่า 30 ปีที่ผ่านมาประชาคมโลกได้ทำตามสัญญาในการเคารพสิทธิของเด็กด้านใดบ้าง สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ใน https://www.unicef.org/world-childrens-day และ https://www.unicef.org/…/Convention-rights-child-at-crossro…
Posted by editor | March 18, 2020
[VDO] คิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ แฟลชม็อบ ของนิสิตนักศึกษา ?
https://www.youtube.com/watch?v=Xh99vIgh0TU&t=3s สัมภาษณ์ ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Posted by editor | January 20, 2020
เด็ก เยาวชน พลเมือง
โดย สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะวาทิน, พจนา อาภานุรักษ์ หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลายคนคงทราบดีว่าวันเด็กเป็นวันที่ถูกกำหนดขึ้นให้ตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม โดยเริ่มมีการจัดกิจกรรมครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2498 ซึ่งตรงกับปีที่ทั่วโลกจัดให้มีการเฉลิมฉลองให้กับเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี หลังจากมีการประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วยหน้าที่ของเด็ก โดยนาย วี.เอ็ม. กุลกานี ผู้แทนองค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ สำหรับในประทศไทยแต่เดิมวันเด็กนั้นตรงกับวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม แต่เนื่องด้วยสภาพภูมิอากาศที่ยังคงมีฝนตกอยู่ในฤดูกาลดังกล่าว คณะรัฐมนตรีในขณะนั้นจึงมีมติให้เปลี่ยนเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมในปี พ.ศ. 2508 "เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย" คือคำขวัญวันเด็กประจำปี...