[วันเด็กปี 2564] อินโฟกราฟิกสรุปข้อมูลจากการสำรวจความคิดเห็นของเด็กนอกระบบการศึกษา

[วันเด็กปี 2564] อินโฟกราฟิกสรุปข้อมูลจากการสำรวจความคิดเห็นของเด็กนอกระบบการศึกษา

หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน ได้จัดทำอินโฟกราฟิกที่สรุปข้อมูลจากการสำรวจความคิดเห็นของเด็กนอกระบบการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2563 ถึง 4 มกราคม 2564 โดยมี

ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นจำนวน 57 คน เป็นเพศหญิงร้อยละ 52.63 และเพศชายร้อยละ 47.37 ส่วนใหญ่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี (เด็ก) ร้อยละ 77.19 และอายุ 18 – 25 ปี (เยาวชน) ร้อยละ 22.81 ใน 3 ประเด็น ดังนี้
.
1. หนึ่งสิ่งที่อยากได้จากรัฐบาลชุดนี้
2. ถ้าฉันเป็นนายก ฉันจะแต่งคำขวัญวันเด็กว่า…. (โดยรวบรวมความคิดจากคำขวัญทั้งหมด)
3. ปีนี้ฉันตั้งใจจะ……
.
จากผลการสำรวจความคิดเห็นสะท้อนสิ่งที่เด็กนอกระบบการศึกษาอยากได้จากรัฐบาล คือ สิ่งของ
คุณภาพชีวิตที่ดี เงิน/ทุนการศึกษา สอดคล้องกับสิ่งที่เด็กจะตั้งใจทำในปีนี้ กล่าวคือ ตั้งใจเรียน ทำงานเก็บเงิน และการพัฒนาตัวเอง ติดตามเพิ่มเติมได้จากอินโฟกราฟิกชุดนี้
.
*หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นเพียงกลุ่มตัวอย่างหนึ่งของเด็กนอกระบบการศึกษาภายใต้โครงการสนับสนุนและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนครูและเด็กนอกระบบการศึกษา สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

Related Blogs

Posted by editor | May 17, 2021
มโนทัศน์ (concept) ของการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
ผู้เขียน : ผศ.ดร.ระวี จูฑศฤงค์ การศึกษานอกระบบโรงเรียน คือ กิจกรรมการศึกษา ที่มีกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการและวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ที่ชัดเจน มีรูปแบบ หลักสูตร วิธีการจัดและระยะเวลาเรียน หรือฝึกอบรมที่ยืดหยุ่นและหลากหลายตามสภาพความต้องการและศักยภาพในการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายนั้น และมีวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานเพื่อรับคุณวุฒิทางการศึกษาหรือเพื่อจัดระดับผลการเรียนรู้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ลักษณะสำคัญ คือ มีการจัดที่ ยืดหยุ่น ในทุกขั้นตอน ทั้งการกำหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพปัญหา และความต้องการของแต่ละบุคคล รูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน เช่น การเรียนด้วยตนเอง...
Posted by editor | March 23, 2021
บทความพิเศษ เด็ก เยาวชน พลเมือง ประชาธิปไตยแบบเสมือน
วารสารพัฒนศาสตร์ ได้รวบรวมบทความในประเด็นของ ผู้นำรุ่นใหม่ สิทธิ การเรียนรู้ การมีส่วนร่วมทางสังคม ด้วยตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาสังคมไทยได้เผชิญกับสถานการณ์ท้าทายหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในแต่ละสถานการณ์เราจะเห็นว่ามี เด็ก เยาวชน ขึ้นมาเป็นผู้นำรุ่นใหม่และเข้าไปมีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม มีการถ่ายทอดความคิด แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ซึ่งแต่ละครั้งจะมีรูปแบบวิธีการที่แตกต่างจากการเคลื่อนไหวในรูปแบบเดิม ๆ ที่ผ่านมา การเข้ามามีส่วนร่วมทางสังคมแสดงถึงพลัง ความกล้าหาญ  ท้าทายกรอบความคิดในยุคอดีต คนรุ่นใหม่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพทางความคิด การแสวงหาความรู้ และการตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่ของการมีส่วนร่วมทางสังคมในฐานะพลเมืองที่มีความตื่นรู้ (Active Citizen) และมีศักยภาพในการร่วมกันกำหนดทิศทางของประเทศในอนาคต ดาวโหลดไฟล์...
Posted by editor | March 23, 2021
บันทึกองค์ความรู้และบทเรียนการทำงานพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา
บันทึกองค์ความรู้และบทเรียนการทำงานพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ ขอบคุณข้อมูลจาก กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา