ทัศนะจาก ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ ต่อกรณีคุณครูตัดผมนักเรียน

ทัศนะจาก ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ ต่อกรณีคุณครูตัดผมนักเรียน

ทัศนะจาก ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ ต่อกรณีคุณครูตัดผมนักเรียน เนื่องจากเห็นว่าผิดกฏของโรงเรียน จนไปสู่ประเด็นร้อนในโลกโซเชียล
.
“ระเบียบอันนี้ออกมาก้าวหน้าไปอีกขั้น เพราะให้สิทธิของเด็กในเรื่องของการไว้ผมมากขึ้น แต่ยังมีความคลุมเครือ เพราะมีการกระจายอำนาจให้ผู้บริหารตีความกฎระเบียบตาม “ดุลยพินิจ” เมื่อระเบียบมาแบบนี้ทำให้เกิดปัญหาตามมามากมาย และเกิดข้อถกเถียงโต้แย้ง เพราะชุดความคิดของเด็กและผู้บริหารแตกต่างกันมาก
.
เด็กจะมองเรื่องสิทธิ เสรีภาพ และสิทธิเด็ก การออกนอกกรอบเป็นบรรทัดฐาน แต่ทางตรงข้ามผู้บริหารมองเป็นเรื่องของระเบียบวินัย ทรงผมมาตรฐาน เด็กชายก็ต้องผมเกรียนขาวสามด้าน เด็กผู้หญิงก็ต้องยาวไม่เกินติ่งหู เป็นภาพจำของนักเรียนไทยเชิงอนุรักษ์นิยม ทรงผมเป็นสัญลักษณ์ของความล้าหลังและเหลื่อมล้ำ
.
ปัญหาที่เกิดคือ โรงเรียนหลายแห่งก็จะเกิดสถานการณ์เผชิญหน้าระหว่างเด็กและครู มีการละเมิด ที่จะทำให้เด็กเกิดบาดแผลที่เกิดจากการลงโทษ กลั่นแกล้ง ล้อเลียน ถูกทำให้อับอาย และจะทำให้เด็กเสียความรู้สึกจนท้ายที่สุดไม่อยากมาโรงเรียน
.
นโยบายจากส่วนกลางตอนนี้ถือว่ายืดหยุ่นและเป็นสากลมากขึ้น โรงเรียนควรจะต้องปรับ mindset เกี่ยวกับเรื่องนี้ครั้งใหญ่ เพราะจะนำไปสู่การเข้าใจเด็กกับสถานการณ์ดีขึ้น และควรเลิกกฎระเบียบอันนี้ได้แล้ว”

Related Blogs

Posted by editor | May 17, 2021
มโนทัศน์ (concept) ของการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
ผู้เขียน : ผศ.ดร.ระวี จูฑศฤงค์ การศึกษานอกระบบโรงเรียน คือ กิจกรรมการศึกษา ที่มีกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการและวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ที่ชัดเจน มีรูปแบบ หลักสูตร วิธีการจัดและระยะเวลาเรียน หรือฝึกอบรมที่ยืดหยุ่นและหลากหลายตามสภาพความต้องการและศักยภาพในการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายนั้น และมีวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานเพื่อรับคุณวุฒิทางการศึกษาหรือเพื่อจัดระดับผลการเรียนรู้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ลักษณะสำคัญ คือ มีการจัดที่ ยืดหยุ่น ในทุกขั้นตอน ทั้งการกำหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพปัญหา และความต้องการของแต่ละบุคคล รูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน เช่น การเรียนด้วยตนเอง...
Posted by editor | March 23, 2021
บทความพิเศษ เด็ก เยาวชน พลเมือง ประชาธิปไตยแบบเสมือน
วารสารพัฒนศาสตร์ ได้รวบรวมบทความในประเด็นของ ผู้นำรุ่นใหม่ สิทธิ การเรียนรู้ การมีส่วนร่วมทางสังคม ด้วยตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาสังคมไทยได้เผชิญกับสถานการณ์ท้าทายหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในแต่ละสถานการณ์เราจะเห็นว่ามี เด็ก เยาวชน ขึ้นมาเป็นผู้นำรุ่นใหม่และเข้าไปมีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม มีการถ่ายทอดความคิด แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ซึ่งแต่ละครั้งจะมีรูปแบบวิธีการที่แตกต่างจากการเคลื่อนไหวในรูปแบบเดิม ๆ ที่ผ่านมา การเข้ามามีส่วนร่วมทางสังคมแสดงถึงพลัง ความกล้าหาญ  ท้าทายกรอบความคิดในยุคอดีต คนรุ่นใหม่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพทางความคิด การแสวงหาความรู้ และการตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่ของการมีส่วนร่วมทางสังคมในฐานะพลเมืองที่มีความตื่นรู้ (Active Citizen) และมีศักยภาพในการร่วมกันกำหนดทิศทางของประเทศในอนาคต ดาวโหลดไฟล์...
Posted by editor | March 23, 2021
บันทึกองค์ความรู้และบทเรียนการทำงานพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา
บันทึกองค์ความรู้และบทเรียนการทำงานพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ ขอบคุณข้อมูลจาก กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา