คลังความรู้

Posted by | May 24, 2019
คู่มือสร้างเสริมที่ปรึกษาที่เด็กไว้วางใจ (2556)

ผู้แต่ง: รศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ และคณะ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการสนับสนุนจาก: สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและ ผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดาวน์โหลด PDF

Continue Reading
Posted by | May 23, 2019
คู่มือการสร้างความเป็นพลเมืองดีในสภาเด็กและเยาวชนระดับท้องถิ่น (2555)

ผู้แต่ง: รศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ และคณะ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการสนับสนุนจาก: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลด PDF  

Continue Reading
Posted by | May 23, 2019
อปท. ฟังเสียงเด็กเป็น / ฟังเสียงเด็กไม่เป็น (2555)

ผู้แต่ง : รศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ และคณะ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการสนับสนุนจาก : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555 หนังสือ “อปท. ฟังเสียงเด็กเป็น / ฟังเสียงเด็กไม่เป็น” จะสะท้อนแนวทางในการฟัง เสียงเด็กและเยาวชน ผ่านรูปแบบการดำเนินงานของสภาเด็ก และเยาวชนระดับตำบล ซึ่งมีอยู่หลายรูปแบบ โดยสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล ถือเป็นองค์กรเด็กที่เป็นหัวใจในการพัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน เพราะเด็กและเยาวชนที่เข้มแข็ง และเพียบพร้อมไปด้วย คุณลักษณะของความเป็นพลเมืองดี จะเติบโตขึ้นไป เป็นผู้ใหญ่ที่จะเป็นพลเมืองของสังคมไทยในวันหน้า ผู้วิจัยหวังว่าหนังสือเล่มนี้ จะช่วยเปลี่ยนมุมมองของผู้ใหญ่ให้มองเด็กในอีกแง่มุมหนึ่งเป็น ฟังเสียงเด็กเป็น...

Continue Reading
Posted by | January 9, 2019
วันเด็ก… แก่นแท้คืออะไร

‘เด็กและเยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ’ แล้ววันเด็กปีนี้ ประเทศไทยทำอะไรให้เด็กบ้าง? เราฝากความหวังไว้กับคนรุ่นใหม่ด้วยคำว่าเด็กเป็นอนาคตของชาติ แต่เด็กจะมีอนาตที่ดีได้ต้องเริ่มจากการเตรียมการพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน ทั้ง กาย จิต และสังคม เพื่อให้เขาเติบโตอย่างงดงามแบบที่ตัวเขาอยากจะเป็นและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ควบคู่ไปกับการสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกให้กับสังคมรอบตัวเขา... คลิ๊กเพื่ออ่านและดาวน์โหลดฉบับเต็ม

Continue Reading
Posted by | November 15, 2018
หนังสือ “ฟังเสียงเด็กเป็น”

แนะนำหนังสือใหม่ "ฟังเสียงเด็กเป็น (Listen by Heart)" โดย ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ ผู้อำนายการศูนย์วิชาการและเครือข่ายวิชาการด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว จุฬาฯ “เรามองเด็กไทยเป็นแค่เด็ก ไม่อยากให้พวกเขาไปทำกิจกรรมอย่างอื่น เพราะไม่เชื่อว่าทำได้ และกลัวจะเสียการเรียน ทุ่มเทแต่เรื่องการสอบ ต่างจากสังคมสากลที่เขาให้ความเชื่อใจแก่เด็ก ทำให้เด็กกล้าคิด ให้สิทธิในการเป็นเจ้าของโจทย์ กล้าสงสัย กล้าตั้งคำถาม การรับฟังเสียงของเด็กจึงต้องเริ่มจากผู้ใหญ่ พ่อแม่ พี่เลี้ยง ครูบาอาจารย์ ที่ต้องเปิดใจ เปิดกว้าง เคารพสิทธิและเสียงของเด็ก ตั้งใจฟังด้วยสมองและหัวใจ”...

Continue Reading
Posted by | September 23, 2018
เยาวชนแห่งชาติไทยกับพื้นที่ปลอดภัยที่ไม่มีอยู่จริง

โดย ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ และพจนา อาภานุรักษ์ ศูนย์วิชาการและเครือข่ายวิชาการด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Continue Reading
Posted by | September 3, 2018
ผู้สูงอายุตื่นรู้

บ้านคำเมย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ หนึ่งในพื้นที่ที่สร้างกลไกปกป้องดูแลเยาวชนนุมชนโดยอาศัยผู้สูงอายุที่เป็นข้าราชการเกษียณเป็นแกนนำ พาเด็กทำกิจกรรมเกษตร งานศิลปะพื้นบ้าน และการสอนหนังสือให้ความรู้ เป็นที่มาของการกระชับช่องว่างระหว่างวัยควบคู่ไปกับการดูแลเด็กและเยาวชนในชุมชนในปลอดภัยจากยาเสพติด คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด

Continue Reading
Posted by | August 30, 2018
“7 ขั้นตอนสู่การเป็นพ่อแม่ยุคดิจิทัล”

พ่อแม่ยุคดิจิทัลต้องเผชิญกับพฤติกรรมการใช้สื่อของลูกในยุคที่เทคโนโลยีการสื่อสารเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว หลายคนต้องเริ่มเรียนรู้การใช้อุปกรณ์สื่อดิจิทัลต่างๆ ใหม่ตั้งแต่แรกเริ่ม วันนี้เรามีข้อมูลที่อาจจะช่วยพาพ่อแม่ให้เข้าใจพฤติกรรมการใช้สื่อของลูก เพื่อช่วยดูแลลูกให้ใช้สื่อได้อย่างปลอดภัยมาฝากกันค่ะ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: https://www.fosi.org/go…/seven-steps-good-digital-parenting/ ได้รับความอนุเคราะเอกสารข้อมูลจากสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) แปลข้อมูลเป็นภาษาไทย โดย ศูนย์วิชาการและเครือข่ายวิชาการด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว

Continue Reading
Posted by | August 30, 2018
“สิทธิเด็กที่ควรรู้” จากกรณีเด็ก 4 คนพลัดตกตึก

กฏหมายสิทธิเด็ก มีที่มาจากอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child) ซึ่งเป็นกฏหมายระหว่างประเทศที่ได้รับกำหนดให้ปฏิบัติเช่นเดียวกันหมดในทุกๆ รัฐภาคี

Continue Reading