พลังเด็กและเยาวชนสร้างสรรค์: การสร้างพื้นที่การละเล่นพื้นบ้าน อำเภอพยุห์

พลังเด็กและเยาวชนสร้างสรรค์: การสร้างพื้นที่การละเล่นพื้นบ้าน อำเภอพยุห์

วันที่ 19 มกราคม 2562 ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ และทีมวิชาการฯ ลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม พลังเด็กและเยาวชนสร้างสรรค์: การสร้างพื้นที่การละเล่นพื้นบ้าน อำเภอพยุห์ โดยภาคีเครือข่ายผู้ขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนสำคัญของจังหวัดศรีสะเกษ ทั้งหน่วยงานระดับอำเภอ ระดับท้องถิ่น ตลอดจนมหาวิทยาลัยในพื้นที่ ที่มุ่งหวังจะร่วมกันแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ด้วยการตระหนักถึง “สิทธิการเล่นของเด็ก” ที่กำลังถูกลิดรอนไปโดยไม่รู้ตัว ผ่านกิจกรรมชวนเด็กๆ ระดมความคิดถึงการละเล่น และร่วมกันวางแผนส่งเสริมกิจกรรมการละเล่นและกิจกรรมสร้างสรรค์ต่อไป จากตัวแทนแกนนำเด็กและเยาวชน 4 ตำบล

Related Blogs

Posted by editor | May 31, 2020
เสียงสัมภาษณ์ ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ ต่อการปรับการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID-19
https://www.youtube.com/watch?v=e9zoloOPj48 ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ แนะ 3 วิธีปรับรูปแบบการเรียนรู้ในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 เสริมโอกาสการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ เรียนแบบบ้านเรียนหรือศูนย์การเรียน และเรียนแบบชุมชนเป็นฐาน
Posted by editor | March 18, 2020
วันเด็กสากล “เพื่อสิทธิเด็กทุกคน”
UNICEF ปล่อยเอกสารสำคัญประมวลสถานการณ์หลังมีประกาศอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กในวันที่ 20 พฤศจิกายน 1989 กว่า 30 ปีที่ผ่านมาประชาคมโลกได้ทำตามสัญญาในการเคารพสิทธิของเด็กด้านใดบ้าง สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ใน https://www.unicef.org/world-childrens-day และ https://www.unicef.org/…/Convention-rights-child-at-crossro…
Posted by editor | March 18, 2020
[VDO] คิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ แฟลชม็อบ ของนิสิตนักศึกษา ?
https://www.youtube.com/watch?v=Xh99vIgh0TU&t=3s สัมภาษณ์ ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย