เวทีสาธารณะ “การปฏิรูปการศึกษาที่เยาวชนเป็นเจ้าของ”

เวทีสาธารณะ “การปฏิรูปการศึกษาที่เยาวชนเป็นเจ้าของ”

วันที่ 24 กันยายน 2562 ช่วงเช้าของเวทีวันนี้มีการส่งเสียงจากเยาวชนทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา ผ่านเวที Ed Talk สุขของการเรียนอยู่ที่ไหนในการศึกษาไทย โดยตัวแทนเยาวชนทั้ง 3 คน คือ

‘ดรีม’ วรากรณ์ ใจยา ที่มาถ่ายทอดเส้นทางชีวิตการเรียนรู้ทั้งในระบบโรงเรียนที่เคยถูกตีตราจากครู และการทำงานร่วมกับชุมชน ที่สร้างการเรียนรู้ในอีกมิติหนึ่งที่กว้างกว่าเดิม

‘โม’ ชลธิชา ศรีษะโคตร ที่ช่วยถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน ผ่านการทำงานในสโมสรนิสิตจุฬาฯ ในฐานะนายก อบจ. หญิงคนแรกของมหาวิทยาลัย

และ ‘อิฐ’ วัชรพันธุ์ มุสิกะ นำเสนอพื้นที่การเรียนรู้ของเยาวชนนอกระบบการศึกษาที่สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกพื้นที่การเรียนรู้

ช่วงต่อมา “เวทีเสวนาสาธารณะ: สุก หรือ สุข พื้นที่การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน” ว่าด้วยการสื่อสารแนวคิด Transforming Education ซึ่งเป็นธีมการขับเคลื่อนวันเยาวชนสากลในวันนี้ โดยมีผู้ร่วมเสวนาได้แก่

– ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน

– คุณอนุกูล ปีดแก้ว รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

– คุณวัชรพงศ์ พุ่มชื่น ผู้จัดการมูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทย

– คุณคณิน เครือพิมาย ตัวแทนเยาวชน

– ดำเนินรายการโดยคุณนวพร สุนันท์ลิกานนท์ นักวิชาการจากศูนย์วิชาการและเครือข่ายวิชาการด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว

ถ่ายทอดภาพการศึกษาไทยในมุมมองที่หลากหลาย ทั้งในแง่ของพื้นที่การเรียนรู้ที่ไปไกลกว่าห้องเรียน มิติการเรียนรู้ที่คำนึงถึงความหลากหลาย การดูแลเด็กและเยาวชนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม และช่องทางการเรียนรู้ของคุณรุ่นใหม่

ทั้งนี้ได้มีการนำเสนอผลสำรวจถึงคำถามที่ว่า การศึกษาไทยแท้จริงแล้วเป็นของใคร? สุขของการเรียนรู้อยู่ที่ไหน? และการเรียนรู้ในระบบการศึกษาจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง? พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เข้าร่วมในห้องประชุมในวันนี้

ช่วงบ่าย ชวนผู้เข้าร่วมประชุมชมภาพยนตร์ Reach for the SKY ฝากฝันไว้ที่ปลายฟ้า ที่สะท้อนระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในเกาหลีใต้

หลังจากนั้นพูดคุยในวงเสวนา โดยมีผู้ร่วมเสวนา ได้แก่

– ผศ.แวอาซีซะห์ ดาฮายี จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

– อ.ศุภชัย ไตรไทยธีระ จากบริษัท SILC

– คุณสุวิทย์ สิงห์สี ตัวแทนเยาวชน

– ดำเนินรายการโดยคุณพจนา อาภานุรักษ์ นักวิชาการจากศูนย์วิชาการและเครือข่ายวิชาการด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว

พูดคุยถึงประเด็นความท้าทายของสังคมไทยในการเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่เกิดขึ้น การแข่งขันสอบเข้ามหาวิทยาลัย ค่านิยมของสังคมที่มีอิทธิพลต่อการเลือกมหาวิทยาลัย รวมถึงตอบคำถามที่ว่า มหาวิทยาลัยยังเป็นปลายฟ้าแห่งความฝันของเด็กได้จริงหรือไม่ ?

ในเวทีนี้มีนิสิตครุศาสตร์ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมแลกเปลี่ยนในเวที พร้อมสะท้อนมุมมองผ่านประสบการณ์การสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่เพิ่งผ่านมาร่วมด้วย

Related Blogs

Posted by editor | January 20, 2020
เด็ก เยาวชน พลเมือง
โดย สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะวาทิน, พจนา อาภานุรักษ์ หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลายคนคงทราบดีว่าวันเด็กเป็นวันที่ถูกกำหนดขึ้นให้ตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม โดยเริ่มมีการจัดกิจกรรมครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2498 ซึ่งตรงกับปีที่ทั่วโลกจัดให้มีการเฉลิมฉลองให้กับเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี หลังจากมีการประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วยหน้าที่ของเด็ก โดยนาย วี.เอ็ม. กุลกานี ผู้แทนองค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ สำหรับในประทศไทยแต่เดิมวันเด็กนั้นตรงกับวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม แต่เนื่องด้วยสภาพภูมิอากาศที่ยังคงมีฝนตกอยู่ในฤดูกาลดังกล่าว คณะรัฐมนตรีในขณะนั้นจึงมีมติให้เปลี่ยนเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมในปี พ.ศ. 2508 "เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย" คือคำขวัญวันเด็กประจำปี...
Posted by editor | July 3, 2019
เอกสารวิชาการการส่งเสริมกระบวนการทางความคิด (Mindset) เด็กและเยาวชนสู่ประเทศไทย 4.0 (2562)
ผู้แต่ง: สมพงษ์ จิตระดับ และคณะ ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการสนับสนุนจาก:กรมกิจการเด็กและเยาวชนและสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทั้งนี้ การดําเนินงานวิจัย “การส่งเสริมกระบวนการทางความคิด (Mindset) เด็กและเยาวชนสู่ประเทศไทย 4.0” โดยศูนย์วิชาการและเครือข่ายวิชาการด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว ได้รับการสนับสนุน จากกรมกิจการเด็กและเยาวชนและสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ศึกษางานวิจัย ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีข้อค้นพบ คือ การพัฒนาเด็กและเยาวชนต้องสร้างให้เกิดกระบวนการ ทางความคิดแบบกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) มากกว่ากรอบความคิดแบบติด (Fixed...
Posted by editor | July 3, 2019
เรื่องเล่า…จากพื้นที่ (2561)
ผู้แต่ง: สมพงษ์ จิตระดับ และคณะ ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการสนับสนุนจาก: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หนังสือเรื่องเล่า...จากพื้นที่ จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอเสน่ห์ที่ได้จากการลงพื้นที่ ภาคสนามประกอบการสังเคราะห์เอกสารงานวิจัย ทั้งสิ้น 16 จังหวัด ภายใต้ “โครงการ การสังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้ชุมชนโดยใช้การวิจัยเป็นฐานเพื่อการขับเคลื่อน นโยบายการศึกษาจากล่างสู่บน” โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่นและฝ่ายชุมชนและสังคม ซึ่งสังเคราะห์ในประเด็น ด้านการศึกษาที่เชื่อมโยงกับชุมชนท้องถิ่นที่ปรากฏผลการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปดีขึ้นใน แทบทุกด้าน อันเนื่องจากการวิจัยเพื่อท้องถิ่นได้เป็นวิธีวิทยาการวิจัยทางเลือกที่มี บทบาทสำคัญยิ่งต่อการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี สาระสำคัญในหนังสือเล่มนี้ขอนำเสนอมุมมองของทีมสังเคราะห์...