วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับ ดร.สมคิด แก้วทิพย์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับ ดร.สมคิด แก้วทิพย์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ช่วงเช้าเป็นการนำเสนอผลความก้าวหน้าของการวิจัยของโรงเรียนในพื้นที่ 10 โรงและ 1 ศูนย์การเรียนรู้ ในเขตอำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่ลาน้อย และอำเภอสบเมย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยแบ่งออกเป็น 6 ประเด็นหลัก คือ

1) การจัดการเรียนรู้ผ่านการจัดการศึกษาปฐมวัย
2) บริบทการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการผลิต
3) กระบวนการเรียนรู้จากการประกอบการ
4) กระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ DLTV / PBL และอื่น ๆ
5) กระบวนการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนหอพัก
6) ระบบการหนุนเสริมอาสาสมัครวิชาชีพ
ช่วงบ่ายเป็นเวทีแลกเปลี่ยนในประเด็นหลักสูตรฐานสมรรถนะสู่การจัดการศึกษาเพื่ออนาคต โดย ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ ได้บรรยาย แลกเปลี่ยนและตอบข้อซักถาม
จากศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง นักวิจัย และนักเรียนที่เข้าร่วมในเวทีสัมมนา โดยสามารถติดตามการบรรยายย้อนหลังได้จากลิงค์ที่แนบด้านล่าง

Related Blogs

Posted by editor | May 17, 2021
มโนทัศน์ (concept) ของการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
ผู้เขียน : ผศ.ดร.ระวี จูฑศฤงค์ การศึกษานอกระบบโรงเรียน คือ กิจกรรมการศึกษา ที่มีกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการและวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ที่ชัดเจน มีรูปแบบ หลักสูตร วิธีการจัดและระยะเวลาเรียน หรือฝึกอบรมที่ยืดหยุ่นและหลากหลายตามสภาพความต้องการและศักยภาพในการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายนั้น และมีวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานเพื่อรับคุณวุฒิทางการศึกษาหรือเพื่อจัดระดับผลการเรียนรู้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ลักษณะสำคัญ คือ มีการจัดที่ ยืดหยุ่น ในทุกขั้นตอน ทั้งการกำหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพปัญหา และความต้องการของแต่ละบุคคล รูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน เช่น การเรียนด้วยตนเอง...
Posted by editor | March 23, 2021
บทความพิเศษ เด็ก เยาวชน พลเมือง ประชาธิปไตยแบบเสมือน
วารสารพัฒนศาสตร์ ได้รวบรวมบทความในประเด็นของ ผู้นำรุ่นใหม่ สิทธิ การเรียนรู้ การมีส่วนร่วมทางสังคม ด้วยตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาสังคมไทยได้เผชิญกับสถานการณ์ท้าทายหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในแต่ละสถานการณ์เราจะเห็นว่ามี เด็ก เยาวชน ขึ้นมาเป็นผู้นำรุ่นใหม่และเข้าไปมีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม มีการถ่ายทอดความคิด แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ซึ่งแต่ละครั้งจะมีรูปแบบวิธีการที่แตกต่างจากการเคลื่อนไหวในรูปแบบเดิม ๆ ที่ผ่านมา การเข้ามามีส่วนร่วมทางสังคมแสดงถึงพลัง ความกล้าหาญ  ท้าทายกรอบความคิดในยุคอดีต คนรุ่นใหม่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพทางความคิด การแสวงหาความรู้ และการตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่ของการมีส่วนร่วมทางสังคมในฐานะพลเมืองที่มีความตื่นรู้ (Active Citizen) และมีศักยภาพในการร่วมกันกำหนดทิศทางของประเทศในอนาคต ดาวโหลดไฟล์...
Posted by editor | March 23, 2021
บันทึกองค์ความรู้และบทเรียนการทำงานพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา
บันทึกองค์ความรู้และบทเรียนการทำงานพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ ขอบคุณข้อมูลจาก กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา