ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงาน โครงการการเสริมสร้างสมรรถนะครูกรุณาจิตอาสาเพื่อน้องคนพิการ พื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงาน โครงการการเสริมสร้างสมรรถนะครูกรุณาจิตอาสาเพื่อน้องคนพิการ พื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

เมื่อวันที่ 22-23 สิงหาคม 2565 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงาน โครงการการเสริมสร้างสมรรถนะครูกรุณาจิตอาสาเพื่อน้องคนพิการ พื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
.
โครงการฯ ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านความรู้จิตวิทยาพัฒนาการเด็กพิการ ความเข้าใจธรรมชาติของพิการ และทักษะการส่งต่อข้อมูลเด็กเยาวชนพิการไปยังหน่วยงานด้านการศึกษา สุขภาพ สวัสดิการสังคม
.
โครงการฯ ได้ออกแบบกิจกรรมบนพื้นฐานแนวคิดจิตวิทยาพัฒนาการ และการสื่อสารอย่างสันติ (Nonviolent Communication) โดยให้ครูกรุณาได้รับความรู้และฝึกทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง และการเรียนรู้พัฒนาการเด็กและเยาวชนพิการที่เชื่อมโยงกับทฤษฎีพัฒนาการทางจิตสังคมของอีริคสัน เพื่อให้ครูกรุณา พ่อแม่ผู้ปกครอง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เข้าใจและสามารถรับฟังความต้องการและความรู้สึกของเด็กเยาวชนพิการ วิธีการที่ช่วยเหลือตลอดส่งต่อข้อมูลการขอรับความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานด้านการศึกษา สุขภาพ และสวัสดิการ ได้อย่างถูกต้อง

Related Blogs

Posted by editor | March 13, 2023
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา
สงวนลิขสิทธิ์ / จัดทํา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย . . อ่านและดาวน์โหลด