ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงาน โครงการกระบวนการพัฒนาสมรรถนะครูจิตอาสาเพื่อเด็กนอกระบบการศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออก : กรณีศึกษาจังหวัดระยอง ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงาน โครงการกระบวนการพัฒนาสมรรถนะครูจิตอาสาเพื่อเด็กนอกระบบการศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออก : กรณีศึกษาจังหวัดระยอง ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2565 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงาน โครงการกระบวนการพัฒนาสมรรถนะครูจิตอาสาเพื่อเด็กนอกระบบการศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออก : กรณีศึกษาจังหวัดระยอง ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
.
โครงการฯ ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะจิตวิทยาพัฒนาการเด็กนอกระบบการศึกษา ความเข้าใจธรรมชาติของเด็กนอกระบบการศึกษา และความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศการเรียนรู้ ของครูนอกระบบการศึกษา กลุ่มครูจิตอาสา
.
โครงการฯ ได้ออกแบบกิจกรรมโดยใช้หลักการทางจิตวิทยา (Core of Psychology) 4 ขั้นตอนประกอบด้วย 1. รับรู้ 2. เข้าใจ 3. ทำนาย และ 4. ควบคุม ประกอบกับการกระตุ้นให้ครูนอกระบบการศึกษาได้บอกเล่าและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานด้านเด็กของตนเอง ทำให้ผู้เข้าร่วมทุกคนมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมอย่างเป็นธรรมชาติ และยังเกิดความสนุกสนานตลอดการจัดกิจกรรม เนื่องจากใช้เกมเป็นกิจกรรมหลักในการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม
.
สิ่งที่ได้จากการลงพื้นที่ คือ
1. ครูนอกระบบการศึกษาควรทบทวนหรือประเมินตนเองอยู่เสมอว่าสามารถจัดการกับปัญหาของเด็กที่พบได้หรือไม่ ในระดับใด หากไม่สามารถจัดการได้ด้วยตนเอง จำเป็นต้องค้นหาผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมและส่งต่อให้เกิดการช่วยเหลือต่อไป
2. ได้เครื่องมือในการทำความเข้าใจและวิเคราะห์ปัญหาเด็กได้อย่างลึกซึ้ง ทำให้นำไปสู่การออกแบบการช่วยเหลือที่เหมาะสมและนำไปสู่ความสำเร็จได้
3. ได้ทราบทฤษฎีที่ใช้ในการทำนายพฤติกรรมของเด็ก เช่น ทฤษฎี XY ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการ (Maslow’s hierarchy of needs) เป็นต้น
4. ได้เทคนิควิธีในการปรับพฤติกรรมของเด็กให้พึงประสงค์ เช่น การรับฟังอย่างตั้งใจ การเสริมแรงทั้งทางบวกและทางลบ การส่งต่อ เป็นต้น

Related Blogs

Posted by editor | March 13, 2023
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา
สงวนลิขสิทธิ์ / จัดทํา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย . . อ่านและดาวน์โหลด