ลงพื้นที่จังหวัดยะลา ร่วมกับศาสตราจารย์สมพงษ์ จิตระดับ และคณะทำงานของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อรวบรวมข้อมูล และสังเคราะห์บทเรียนจากกรณีตัวอย่างการเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษาของเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา

ลงพื้นที่จังหวัดยะลา ร่วมกับศาสตราจารย์สมพงษ์ จิตระดับ และคณะทำงานของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อรวบรวมข้อมูล และสังเคราะห์บทเรียนจากกรณีตัวอย่างการเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษาของเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 9-10 สิงหาคม 2565 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ได้ลงพื้นที่จังหวัดยะลา ร่วมกับศาสตราจารย์สมพงษ์ จิตระดับ และคณะทำงานของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อรวบรวมข้อมูล และสังเคราะห์บทเรียนจากกรณีตัวอย่างการเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษาของเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการจัดการความรู้เพื่อสื่อสารขับเคลื่อนนโยบายศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กสศ.
.
จากการลงพื้นที่โครงการครั้งนี้ คณะทำงานฯ ได้หารือกลไกความร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินโครงการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษาจังหวัดยะลา นำโดย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และได้ลงเยี่ยมบ้านเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา จำนวน 2 กรณี
.
ข้อค้นพบสำคัญ คือ กลไกการทำงานที่เข้มแข็ง ทำให้สามารถช่วยเหลือเด็กและเยาวชนให้รอดพ้นจากภาวะวิกฤตทางการศึกษาได้ในระยะต้น ทั้งนี้ยังคงต้องอาศัยความร่วมมือที่เข้มแข็งจากทุกภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เด็กและเยาวชน รวมถึงครอบครัวกลุ่มนี้ เกิดความมั่นคงในชีวิตอย่างยั่งยืนต่อไป

Related Blogs

Posted by editor | March 13, 2023
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา
สงวนลิขสิทธิ์ / จัดทํา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย . . อ่านและดาวน์โหลด