จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมศักยภาพโครงการครูและเด็กนอกระบบการศึกษา : เสริมสร้างพลังใจให้ครูนอกระบบ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมศักยภาพโครงการครูและเด็กนอกระบบการศึกษา : เสริมสร้างพลังใจให้ครูนอกระบบ

วันที่ 5-6 เมษายน 2564 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมศักยภาพโครงการครูและเด็กนอกระบบการศึกษา : เสริมสร้างพลังใจให้ครูนอกระบบ แก่คุณครูนอกระบบ และผู้ดำเนินโครงการ 50 คน
ภายในสองวันผู้เข้าร่วม ได้ทำ10 กิจกรรมที่ได้กลับมาดูแลจิตใจ ร่างกายตนเอง ได้เครื่องมือกลับไปใช้งานต่อ
ตัวอย่างกิจกรรม อาทิ กิจกรรมความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence: EQ), กิจกรรมสร้างเสริมทัศนคติแบบเติบโต (Growth Mindset), กิจกรรมสร้างความพร้อมในการเรียนรู้ (Learning zone), กิจกรรมฟื้นคืนพลังใจ และส่งเสริมการดูแลกายใจ (Resilience and Self-care), กิจกรรมสถานที่แห่งความสุข (Oasis of Happiness), กิจกรรมเทคนิคการผ่อนคลายเพื่อดูแลกายใจ (Relaxation Techniques for self-care) เป็นต้น
ในช่วงท้ายของการอบรม ผู้เข้าร่วมเล่าว่า
1. ได้ฝึกรับฟังความรู้สึกคนอื่นมากขึ้น ฝึกสร้างพื้นที่ปลอดภัย เพื่อที่จะได้มีส่วนช่วยให้คนอื่นกล้าพูด กล้าสื่อสารให้เขาคลายทุกข์
2. ได้เรียนรู้การจัดกระบวนการ ที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมตลอดเวลา และได้เรียนรู้ไปทีละขั้นตอน
3. ได้เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่นมากขึ้น
4. รู้สึกผ่อนคลาย และมีกำลังใจที่จะกลับไปทำงานต่อ
5. ดีใจที่ได้เจอเพื่อน ๆ ร่วมอาชีพที่ทำงานเพื่อเด็ก ๆ นอกระบบ ถ้ามีโอกาสก็อยากไปเยี่ยมชมศูนย์การเรียนต่าง ๆ
คณะทำงานขอขอบคุณ สถาบันวันที่ฉันตื่นที่จัดกระบวนการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนครูนอกระบบในสองวันนี้เพื่อให้ครูนำความรู้ ทักษะไปประยุกต์ใช้งานต่อ และขอขอบคุณงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ที่ได้ให้โอกาสคณะทำงานได้ทำหน้าที่มา ณ ที่นี้ค่ะ

Related Blogs

Posted by editor | March 13, 2023
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา
สงวนลิขสิทธิ์ / จัดทํา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย . . อ่านและดาวน์โหลด