จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมศักยภาพโครงการครูและเด็กนอกระบบการศึกษา : เสริมสร้างพลังใจให้ครูนอกระบบ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมศักยภาพโครงการครูและเด็กนอกระบบการศึกษา : เสริมสร้างพลังใจให้ครูนอกระบบ

วันที่ 5-6 เมษายน 2564 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมศักยภาพโครงการครูและเด็กนอกระบบการศึกษา : เสริมสร้างพลังใจให้ครูนอกระบบ แก่คุณครูนอกระบบ และผู้ดำเนินโครงการ 50 คน
ภายในสองวันผู้เข้าร่วม ได้ทำ10 กิจกรรมที่ได้กลับมาดูแลจิตใจ ร่างกายตนเอง ได้เครื่องมือกลับไปใช้งานต่อ
ตัวอย่างกิจกรรม อาทิ กิจกรรมความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence: EQ), กิจกรรมสร้างเสริมทัศนคติแบบเติบโต (Growth Mindset), กิจกรรมสร้างความพร้อมในการเรียนรู้ (Learning zone), กิจกรรมฟื้นคืนพลังใจ และส่งเสริมการดูแลกายใจ (Resilience and Self-care), กิจกรรมสถานที่แห่งความสุข (Oasis of Happiness), กิจกรรมเทคนิคการผ่อนคลายเพื่อดูแลกายใจ (Relaxation Techniques for self-care) เป็นต้น
ในช่วงท้ายของการอบรม ผู้เข้าร่วมเล่าว่า
1. ได้ฝึกรับฟังความรู้สึกคนอื่นมากขึ้น ฝึกสร้างพื้นที่ปลอดภัย เพื่อที่จะได้มีส่วนช่วยให้คนอื่นกล้าพูด กล้าสื่อสารให้เขาคลายทุกข์
2. ได้เรียนรู้การจัดกระบวนการ ที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมตลอดเวลา และได้เรียนรู้ไปทีละขั้นตอน
3. ได้เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่นมากขึ้น
4. รู้สึกผ่อนคลาย และมีกำลังใจที่จะกลับไปทำงานต่อ
5. ดีใจที่ได้เจอเพื่อน ๆ ร่วมอาชีพที่ทำงานเพื่อเด็ก ๆ นอกระบบ ถ้ามีโอกาสก็อยากไปเยี่ยมชมศูนย์การเรียนต่าง ๆ
คณะทำงานขอขอบคุณ สถาบันวันที่ฉันตื่นที่จัดกระบวนการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนครูนอกระบบในสองวันนี้เพื่อให้ครูนำความรู้ ทักษะไปประยุกต์ใช้งานต่อ และขอขอบคุณงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ที่ได้ให้โอกาสคณะทำงานได้ทำหน้าที่มา ณ ที่นี้ค่ะ

Related Blogs

Posted by editor | June 12, 2021
ปฐมพยาบาลหัวใจให้เด็กนอกระบบ
ผู้เขียน : กชวร จุ๋ยมณี เด็กนอกระบบนอกจากนอกจากจะขาดโอกาสที่เท่าเทียมในการศึกษาและประกอบอาชีพแล้ว หลายคนยังมีความเสี่ยงที่จะถูกล่วงละเมิด (Abuse) ทั้งทางร่างกาย จิตใจและทางเพศ บางคนถูกกลั่นแกล้ง (Bully) ทั้งในโลกจริงและโลกเสมือน จนเกิดความเครียด นำไปสู่ความเจ็บป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีคุณครูนอกระบบบางคนเคยเปรยกับผู้เขียนว่า อยากช่วยเด็ก ๆ เมื่อประสบความทุกข์ยาก จะทำอย่างไรดี? หนึ่งในเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุด เป็นวิธีปฐมพยาบาลที่ช่วยดูแลหัวใจที่บอบช้ำของเด็กนอกระบบ (รวมทั้งมนุษย์ทุกคน) คือ การฟังด้วยหัวใจ เป็น "การฟังอย่างลึกซึ้ง" (Deep Listening) ที่เปรียบเสมือนกุญแจที่จะเข้าถึงใจของผู้ที่เราสนทนาด้วย การฟังนั้นต้องอาศัยประสาทสัมผัสหลายส่วน...
Posted by editor | May 17, 2021
มโนทัศน์ (concept) ของการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
ผู้เขียน : ผศ.ดร.ระวี จูฑศฤงค์ การศึกษานอกระบบโรงเรียน คือ กิจกรรมการศึกษา ที่มีกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการและวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ที่ชัดเจน มีรูปแบบ หลักสูตร วิธีการจัดและระยะเวลาเรียน หรือฝึกอบรมที่ยืดหยุ่นและหลากหลายตามสภาพความต้องการและศักยภาพในการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายนั้น และมีวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานเพื่อรับคุณวุฒิทางการศึกษาหรือเพื่อจัดระดับผลการเรียนรู้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ลักษณะสำคัญ คือ มีการจัดที่ ยืดหยุ่น ในทุกขั้นตอน ทั้งการกำหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพปัญหา และความต้องการของแต่ละบุคคล รูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน เช่น การเรียนด้วยตนเอง...
Posted by editor | March 23, 2021
บทความพิเศษ เด็ก เยาวชน พลเมือง ประชาธิปไตยแบบเสมือน
วารสารพัฒนศาสตร์ ได้รวบรวมบทความในประเด็นของ ผู้นำรุ่นใหม่ สิทธิ การเรียนรู้ การมีส่วนร่วมทางสังคม ด้วยตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาสังคมไทยได้เผชิญกับสถานการณ์ท้าทายหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในแต่ละสถานการณ์เราจะเห็นว่ามี เด็ก เยาวชน ขึ้นมาเป็นผู้นำรุ่นใหม่และเข้าไปมีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม มีการถ่ายทอดความคิด แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ซึ่งแต่ละครั้งจะมีรูปแบบวิธีการที่แตกต่างจากการเคลื่อนไหวในรูปแบบเดิม ๆ ที่ผ่านมา การเข้ามามีส่วนร่วมทางสังคมแสดงถึงพลัง ความกล้าหาญ  ท้าทายกรอบความคิดในยุคอดีต คนรุ่นใหม่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพทางความคิด การแสวงหาความรู้ และการตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่ของการมีส่วนร่วมทางสังคมในฐานะพลเมืองที่มีความตื่นรู้ (Active Citizen) และมีศักยภาพในการร่วมกันกำหนดทิศทางของประเทศในอนาคต ดาวโหลดไฟล์...