1 อำเภอ 1 ทุน ทางรอด หรือ ทางเลือก การศึกษาไทย (2558)

1 อำเภอ 1 ทุน ทางรอด หรือ ทางเลือก การศึกษาไทย (2558)

ผู้แต่ง: สมพงษ์ จิตระดับ และคณะ ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยการสนับสนุนจาก: สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อติดตามและประเมินผลโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน มี วัตถุประสงค์สำคัญ 4 ข้อ คือ การศึกษาติดตามการดำเนินการ มิติการพัฒนาเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 1 ถึงรุ่นที่ 4 การศึกษาภาวะการมีงานทำของรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ศึกษาแนวโน้ม ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ คณะผู้วิจัยได้ยึดแนวทาง และกรอบการดำเนินการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์ดังกล่าว มีการรายงานผลความก้าวหน้า การประชุมปรึกษาหารือ การอภิปรายแสดงความคิดเห็น ข้อวิจารณ์และข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้ที่เกี่ยวข้องหลายครั้งโดยเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ ในสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จนรายงานฉบับนี้ค่อนข้างสมบูรณ์ทั้งเนื้อหาข้อมูลที่ตอบโจทย์ปัญหาการวิจัยและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

อย่างไรก็ตาม คณะผู้วิจัยได้เสนอทางเลือกให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยตรงทางนโยบายและทิศทางของยุทธศาสตร์ ได้แก่ นักการเมือง รัฐมนตรี ผู้บริหาร ระดับสูง นักวางแผน สื่อมวลชนกลุ่มต่างๆ ได้อ่านงานวิจัย บทสรุปที่สั้น กะทัดรัด น่าสนใจ การตอบประเด็นปัญหาที่สงสัยและต้องการคำตอบที่ชัดเจน ตรงไปตรงมา ข้อมูลถูกต้องบนพื้นฐานของการวิจัย ไม่มีอคติ และเป็นกลางทางวิชาการอย่างแท้จริง หลายท่านอาจมีเวลาไม่มากนักก็สามารถอ่านถามตอบในเล่มนี้ได้

ดาวน์โหลด

Related Blogs

Posted by editor | July 29, 2021
ระบบสนับสนุนและพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา
เนื้อหาในหนังสือระบบสนับสนุนและพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา แบ่งตามประเภทเด็กนอก ระบบการศึกษาที่ทางโครงการได้พบเจอเป็นส่วนใหญ่ ประกอบด้วย 6 ประเภท ได้แก่ 1) เด็กในกระบวนการ ยุติธรรม 2) เด็กพิการในชุมชน 3) เด็กชาติพันธุ์ 4) เด็กไร้สัญชาติและลูกหลานแรงงานต่างด้าว 5) เด็กมุสลิมใน พื้นที่ต่าง ๆ และในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 6) เด็กยากจนในชุมชน คลิกเพื่อดาวน์โหลด
Posted by editor | July 14, 2021
เรื่องเล่าจากพื้นที่: บันทึกเรื่องเล่าในพื้นที่ผ่านมุมมองเครือข่ายคนทำงานครูและเด็กนอกระบบการศึกษา
หนังสือ เรื่องเล่าจากพื้นที่เกิดขึ้นภายใต้ โครงการการสนับสนุนและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนครูและเด็กนอกระบบการศึกษา ได้รับการสนับสนุนจากสำนักพัฒนาครู นักศึกษาครู และสถานศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการนำเสนอเรื่องราวการทำงานในพื้นที่ของตนเอง ทั้งจุดเด่น เอกลักษณ์ กระบวนการ ตลอดจนอุปสรรคในการช่วยเหลือครูและเด็กนอกระบบการศึกษา ผ่านเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงาน โดยประกอบด้วย 10 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการ Young kids 6 Part 2) โครงการพัฒนาครูและเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลด้วยระบบดิจิทัลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3) โครงการการพัฒนาศักยภาพด้านการใช้สื่อออนไลน์ สำหรับจัดกระบวนการเรียนรู้บนฐานนิเวศวัฒนธรรมชุมชน เพื่อสร้างอาชีพเกี่ยวกับอาหารและสมุนไพร 4)...