โรงเรียนอินเตอร์ติดดิน (2560)

โรงเรียนอินเตอร์ติดดิน (2560)

ผู้แต่ง: สมพงษ์ จิตระดับ และคณะ ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยการสนับสนุนจาก: มูลนิธิชิน โสภณพนิช

โครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสู่ความเป็นเลิศ เป็นความร่วมมือระหว่าง ภาคราชการ อันได้แก่ กรุงเทพมหานคร มหานครท้องถิ่นกับภาคเอกชน มูลนิธิชิน โสภณพนิชในเชิงนโยบาย หลักการ และการขับเคลื่อนการปฏิรูปการเรียนรู้สู่โรงเรียน 440 แห่ง 50 เขตพื้นที่ มีการดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน ด้วยหลักสูตร ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Child-Centred Education) ควบคู่ไปกับการ Coaching and Mentoring การอบรมดำเนินไปอย่างเข้มข้น เน้นการฝึกปฏิบัติ ลงมือกระทำ การนำไปใช้ ได้จริงมากกว่าการฟังบรรยายดังที่ผ่านมา การปรับเปลี่ยนบทบาทของการนิเทศการศึกษา การติดตามผลในเชิงประเมินผลโครงการมาสู่ระบบการเริ่มเข้าช่วยเหลือครู การสนับสนุน ครูแต่แรกเริ่ม สร้างสัมพันธภาพเชิงบวก การให้ข้อวิจารณ์อย่างกัลยาณมิตร ระบบคืน ข้อมูลน่าเชื่อถือ สร้างความมั่นใจและความไว้วางใจเพิ่มมากขึ้น ตลอดการ Coaching and Mentoring ที่จะนำไปสู่การสร้างทฤษฎีและแนวทางการนิเทศการศึกษาสมัยใหม่ได้ แม้นผลสำเร็จของความร่วมมือทั้ง 2 ฝ่าย ได้เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น หลายประการนับแต่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ผู้บริหารการศึกษาสามารถยก ระดับคุณภาพโรงเรียนดีกว่าหรือทัดเทียมกับโรงเรียนในสังกัดอื่น ๆ ได้ ครูตั้งใจทำงาน เห็นกระบวนการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นักเรียนเกิดความสุข ตั้งใจเรียน มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ กล้าแสดงออก คิดวิเคราะห์ได้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสามารถตอบโจทย์นโยบายสำคัญ ของประเทศได้ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ การตระเตรียมคนเข้าสู่ ศตวรรษที่ 21 คุณลักษณะเด็กไทย 3R 8C คะแนน O-NET สูงขึ้นกว่าแต่ก่อน เป็นต้น

ดาวน์โหลด

Related Blogs

Posted by editor | September 23, 2020
ปี 2020 กับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายน หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ได้รวบรวม 3 ทักษะสำคัญที่จำเป็นสำหรับเด็ก เยาวชน และผู้ใกล้ชิด เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ ไม่ว่าจะเป็น โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019, เด็กนักเรียนยากจนพิเศษเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษากว่า 1,800,000 คน, การชุมนุมทางการเมือง และสถานการณ์การใช้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง . มีทักษะอะไรบ้างนั้น ติดตามและอ่านรายละเอียดได้จากอินโฟกราฟิกชุดนี้ อ้างอิง: - สมพงษ์ จิตระดับ, กมลวรรณ พลับจีน, พจนา...
Posted by editor | August 13, 2020
Sandbox สตูล นวัตกรรมปฏิรูปการศึกษา
คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด
Posted by editor | August 5, 2020
ซีรีส์งานวิจัยด้านเด็กและเยาวชน ชุดที่ 3 โดย อ.ดร.สุรชัย เฉนียง
"โครงการพฤติกรรมเสี่ยงการฆ่าตัวตายในมุมมองของวัยรุ่นในจังหวัดนครพนม” โดยอ.ดร.สุรชัย เฉนียง หัวหน้าโครงการฯ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม . ปัจจุบันวัยรุ่นเติบโตท่ามกลางสภาพแวดล้อมของการแก่งแย่งแข่งขันยิ่งผนวกกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจวัยรุ่นจึงถูกกดดันจากครอบครัว โรงเรียน สังคมและความคาดหวังของตนเองอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้วัยรุ่นไม่สามารถจัดการกับเครียดของตนเองได้เนื่องจากขาดทักษะในการแก้ไขปัญหา วัยรุ่นบางรายหาทางออกด้วยการไปพึ่งพาสารเสพติดและที่รุนแรงกว่านั้นคือวัยรุ่นมีการพยายามทำร้ายตนเองหรือถึงขั้นฆ่าตัวตายได้ . การฆ่าตัวตายเป็นปัญหาที่สำคัญด้านการแพทย์และสาธารณสุขทั่วโลก โดยเฉพาะการฆ่าตัวตายสำเร็จในวัยรุ่นอายุ 15 -19 ปีในเพศหญิงเป็นสาเหตุการฆ่าตัวตายอันดับที่ 2 รองจากปัญหาเกี่ยวกับการตั้งครรภ์และการฆ่าตัวตายสาเร็จในวัยรุ่นอายุ 15 - 19 ปีในเพศชายการฆ่าตัวตายสาเร็จจัดอยู่ในอันดับที่ 3 รองจากปัญหาอุบัติจราจร และปัญหาความรุนแรงและอาชญากรรม . งานวิจัยนี้จะเสนอข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานต่าง ๆ...