อปท. ฟังเสียงเด็กเป็น / ฟังเสียงเด็กไม่เป็น (2555)

อปท. ฟังเสียงเด็กเป็น / ฟังเสียงเด็กไม่เป็น (2555)

ผู้แต่ง : รศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ และคณะ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยการสนับสนุนจาก : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555

หนังสือ “อปท. ฟังเสียงเด็กเป็น / ฟังเสียงเด็กไม่เป็น” จะสะท้อนแนวทางในการฟัง เสียงเด็กและเยาวชน ผ่านรูปแบบการดำเนินงานของสภาเด็ก และเยาวชนระดับตำบล ซึ่งมีอยู่หลายรูปแบบ โดยสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล ถือเป็นองค์กรเด็กที่เป็นหัวใจในการพัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน เพราะเด็กและเยาวชนที่เข้มแข็ง และเพียบพร้อมไปด้วย คุณลักษณะของความเป็นพลเมืองดี จะเติบโตขึ้นไป เป็นผู้ใหญ่ที่จะเป็นพลเมืองของสังคมไทยในวันหน้า ผู้วิจัยหวังว่าหนังสือเล่มนี้ จะช่วยเปลี่ยนมุมมองของผู้ใหญ่ให้มองเด็กในอีกแง่มุมหนึ่งเป็น ฟังเสียงเด็กเป็น และเปลี่ยนเสียงของเด็กๆ ให้เป็นโอกาสในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ดังนั้นในวันนี้ถ้าพวกเรายังฟังเสียงของเด็กไม่เป็นอาจทำให้ประเทศชาติขาดกำลังหลักในการพัฒนาประเทศในอนาคตไปอย่างไม่รู้ตัว

ดาวน์โหลด PDF

Related Blogs

Posted by editor | July 29, 2021
ระบบสนับสนุนและพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา
เนื้อหาในหนังสือระบบสนับสนุนและพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา แบ่งตามประเภทเด็กนอก ระบบการศึกษาที่ทางโครงการได้พบเจอเป็นส่วนใหญ่ ประกอบด้วย 6 ประเภท ได้แก่ 1) เด็กในกระบวนการ ยุติธรรม 2) เด็กพิการในชุมชน 3) เด็กชาติพันธุ์ 4) เด็กไร้สัญชาติและลูกหลานแรงงานต่างด้าว 5) เด็กมุสลิมใน พื้นที่ต่าง ๆ และในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 6) เด็กยากจนในชุมชน คลิกเพื่อดาวน์โหลด
Posted by editor | July 14, 2021
เรื่องเล่าจากพื้นที่: บันทึกเรื่องเล่าในพื้นที่ผ่านมุมมองเครือข่ายคนทำงานครูและเด็กนอกระบบการศึกษา
หนังสือ เรื่องเล่าจากพื้นที่เกิดขึ้นภายใต้ โครงการการสนับสนุนและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนครูและเด็กนอกระบบการศึกษา ได้รับการสนับสนุนจากสำนักพัฒนาครู นักศึกษาครู และสถานศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการนำเสนอเรื่องราวการทำงานในพื้นที่ของตนเอง ทั้งจุดเด่น เอกลักษณ์ กระบวนการ ตลอดจนอุปสรรคในการช่วยเหลือครูและเด็กนอกระบบการศึกษา ผ่านเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงาน โดยประกอบด้วย 10 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการ Young kids 6 Part 2) โครงการพัฒนาครูและเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลด้วยระบบดิจิทัลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3) โครงการการพัฒนาศักยภาพด้านการใช้สื่อออนไลน์ สำหรับจัดกระบวนการเรียนรู้บนฐานนิเวศวัฒนธรรมชุมชน เพื่อสร้างอาชีพเกี่ยวกับอาหารและสมุนไพร 4)...