หนังสือ “ฟังเสียงเด็กเป็น”

หนังสือ “ฟังเสียงเด็กเป็น”

แนะนำหนังสือใหม่ “ฟังเสียงเด็กเป็น (Listen by Heart)” โดย ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ ผู้อำนายการศูนย์วิชาการและเครือข่ายวิชาการด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว จุฬาฯ

“เรามองเด็กไทยเป็นแค่เด็ก ไม่อยากให้พวกเขาไปทำกิจกรรมอย่างอื่น เพราะไม่เชื่อว่าทำได้ และกลัวจะเสียการเรียน ทุ่มเทแต่เรื่องการสอบ ต่างจากสังคมสากลที่เขาให้ความเชื่อใจแก่เด็ก ทำให้เด็กกล้าคิด ให้สิทธิในการเป็นเจ้าของโจทย์ กล้าสงสัย กล้าตั้งคำถาม การรับฟังเสียงของเด็กจึงต้องเริ่มจากผู้ใหญ่ พ่อแม่ พี่เลี้ยง ครูบาอาจารย์ ที่ต้องเปิดใจ เปิดกว้าง เคารพสิทธิและเสียงของเด็ก ตั้งใจฟังด้วยสมองและหัวใจ”

การฟังเสียงเด็กเป็น ดูขัดกับคำสอนที่ว่า “เป็นเด็กต้องเชื่อฟังผู้ใหญ่” ที่ทำให้เสียงเด็ก แผ่วเบา ไร้น้ำหนัก ขาดความน่าเชื่อถือ และไม่มีใครรับฟังอย่างตั้งใจมากนัก เรื่อยมา

หนังสือเล่มนี้แตกต่าง ย้อนแย้งคำสอนและแนวทางดั้งเดิม คือการฟังเสียงเด็กๆ ด้วยหัวใจที่เปิดกว้าง และไร้อคติ ที่นำมาสู่การค้นพบมากมาย ทั้งศาสตร์ ทฤษฎี องค์ความรู้ หลักการ แนวนโยบายด้านเด็กและเยาวชน การปฏิรูปการเรียนรู้ หลักสูตรเพื่อชีวิตและสังคม การวิจัยท้องถิ่น โครงงาน กิจกรรมคัดสรร ตัวบ่งชี้สำคัญ ฯลฯ

อย่างน้อยหนังสือเล่มนี้ ก็ให้ข้อคิด ทางเลือก ทางออกที่สร้างสรรค์ และพึ่งตนเองได้ จากฐานล่างสู่ระดับบน เพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยให้เปลี่ยนแปลงในหลายมิติ และที่สำคัญ เพื่อหวังให้คุณภาพของเด็กไทยดีขึ้น ตามคุณลักษณะของเด็กไทย 10 ประการที่ภาครัฐได้กำหนดไว้
และผู้เขียนยืนยันไว้ว่า “การฟังเสียงเด็กเป็น” จะทำให้ปัญหาด้านยุวอาชญากรลดลง และจะหายไปกว่าครึ่งแน่นอน

วางจำหน่ายแล้วที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ทุกสาขา หรือคลิกสั่งซื้อ https://goo.gl/3QNpTB

Related Blogs

Posted by editor | July 29, 2021
ระบบสนับสนุนและพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา
เนื้อหาในหนังสือระบบสนับสนุนและพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา แบ่งตามประเภทเด็กนอก ระบบการศึกษาที่ทางโครงการได้พบเจอเป็นส่วนใหญ่ ประกอบด้วย 6 ประเภท ได้แก่ 1) เด็กในกระบวนการ ยุติธรรม 2) เด็กพิการในชุมชน 3) เด็กชาติพันธุ์ 4) เด็กไร้สัญชาติและลูกหลานแรงงานต่างด้าว 5) เด็กมุสลิมใน พื้นที่ต่าง ๆ และในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 6) เด็กยากจนในชุมชน คลิกเพื่อดาวน์โหลด
Posted by editor | July 14, 2021
เรื่องเล่าจากพื้นที่: บันทึกเรื่องเล่าในพื้นที่ผ่านมุมมองเครือข่ายคนทำงานครูและเด็กนอกระบบการศึกษา
หนังสือ เรื่องเล่าจากพื้นที่เกิดขึ้นภายใต้ โครงการการสนับสนุนและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนครูและเด็กนอกระบบการศึกษา ได้รับการสนับสนุนจากสำนักพัฒนาครู นักศึกษาครู และสถานศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการนำเสนอเรื่องราวการทำงานในพื้นที่ของตนเอง ทั้งจุดเด่น เอกลักษณ์ กระบวนการ ตลอดจนอุปสรรคในการช่วยเหลือครูและเด็กนอกระบบการศึกษา ผ่านเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงาน โดยประกอบด้วย 10 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการ Young kids 6 Part 2) โครงการพัฒนาครูและเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลด้วยระบบดิจิทัลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3) โครงการการพัฒนาศักยภาพด้านการใช้สื่อออนไลน์ สำหรับจัดกระบวนการเรียนรู้บนฐานนิเวศวัฒนธรรมชุมชน เพื่อสร้างอาชีพเกี่ยวกับอาหารและสมุนไพร 4)...