สุดยอดกิจกรรมคัดสรรจากเรื่องเล่า 12 พื้นที่ (2558)

สุดยอดกิจกรรมคัดสรรจากเรื่องเล่า 12 พื้นที่ (2558)

ผู้แต่ง: ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ และคณะ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยการสนับสนุนจาก: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

[เล่มที่ 1 จาก 5 เล่ม] โครงการการบูรณาการพลังเด็กและเยาวชนกับพลังชุมชนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านเด็กและเยาวชนเป็นความร่วมมือกันของสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน ฝ่าย 3 และสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัวฝ่าย 4 ของสสส. ด้วยการเปิดพื้นที่ เชื่อมโยง บูรณาการพลัง 2 มิติด้านความทันสมัย จินตนาการ สร้างสรรค์ พบเต็มเปี่ยมในกิจกรรมของเด็กและเยาวชน ในขณะที่ความลุ่มลึก จิตวิญญาณ ทุนสังคม สะสมอย่างเป็นธรรมชาติในผู้ใหญ่ ปราชญ์ชาวบ้าน เมื่อมีโจทย์กลอุบายที่แยบยลให้พลัง 2 มิตินี้มาเรียนรู้ถ่ายทอดร่วมกันอย่างมีเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ คณะผู้วิจัยได้พบ UNSEEN ทางวิชาการมากมายใน 12 พื้นที่ที่ลงไปฝังตัว คลุกคลี ซอกแซก ไต่ถามจนได้องค์ความรู้ ทฤษฎีไทย กิจกรรมแก่นสาระ ตัวอย่างที่ประสบผลสำเร็จ คำตอบลุ่มลึกที่ตอบปัญหาระดับประเทศได้ นี่คือความสดใส งดงาม ความประณีตที่สรรค์สร้างของชุมชนที่แต่ละแห่งได้ส่งต่อกันมายาวนาน และเมื่อเด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมสำคัญเป็นรุ่นอนาคตที่จะรับช่วงต่อผู้ใหญ่ ปราชญ์ชาวบ้านนี้ด้วยความเต็มใจ สนุกสนาน มีความสุขทั้งกายใจ ยิ่งทำให้ความเป็นภูมิสังคมของประเทศไทยมีอนาคต และเส้นทางที่มั่นคงและยั่งยืนอย่างแน่นอน

ดาวน์โหลด

Related Blogs

Posted by editor | July 29, 2021
ระบบสนับสนุนและพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา
เนื้อหาในหนังสือระบบสนับสนุนและพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา แบ่งตามประเภทเด็กนอก ระบบการศึกษาที่ทางโครงการได้พบเจอเป็นส่วนใหญ่ ประกอบด้วย 6 ประเภท ได้แก่ 1) เด็กในกระบวนการ ยุติธรรม 2) เด็กพิการในชุมชน 3) เด็กชาติพันธุ์ 4) เด็กไร้สัญชาติและลูกหลานแรงงานต่างด้าว 5) เด็กมุสลิมใน พื้นที่ต่าง ๆ และในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 6) เด็กยากจนในชุมชน คลิกเพื่อดาวน์โหลด
Posted by editor | July 14, 2021
เรื่องเล่าจากพื้นที่: บันทึกเรื่องเล่าในพื้นที่ผ่านมุมมองเครือข่ายคนทำงานครูและเด็กนอกระบบการศึกษา
หนังสือ เรื่องเล่าจากพื้นที่เกิดขึ้นภายใต้ โครงการการสนับสนุนและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนครูและเด็กนอกระบบการศึกษา ได้รับการสนับสนุนจากสำนักพัฒนาครู นักศึกษาครู และสถานศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการนำเสนอเรื่องราวการทำงานในพื้นที่ของตนเอง ทั้งจุดเด่น เอกลักษณ์ กระบวนการ ตลอดจนอุปสรรคในการช่วยเหลือครูและเด็กนอกระบบการศึกษา ผ่านเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงาน โดยประกอบด้วย 10 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการ Young kids 6 Part 2) โครงการพัฒนาครูและเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลด้วยระบบดิจิทัลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3) โครงการการพัฒนาศักยภาพด้านการใช้สื่อออนไลน์ สำหรับจัดกระบวนการเรียนรู้บนฐานนิเวศวัฒนธรรมชุมชน เพื่อสร้างอาชีพเกี่ยวกับอาหารและสมุนไพร 4)...