ยะลาโมเดลกับการลดวิกฤตเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษาของเด็กและเยาวชน

ยะลาโมเดลกับการลดวิกฤตเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษาของเด็กและเยาวชน


ดาวน์โหลด

 

Related Blogs

Posted by editor | March 13, 2023
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการต้นแบบการพัฒนาสมรรถนะครูนอกระบบการศึกษา
สงวนลิขสิทธิ์ / จัดทํา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) หน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย . . อ่านและดาวน์โหลด